131/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971 do 31.05.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Článok 1
V súvislosti s územným členením Slovenskej socialistickej republiky, upraveným zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb., zriaďujú sa v Slovenskej socialistickej republike krajské národné výbory.
PRVÁ ČASŤ
Postavenie a pôsobnosť krajských národných výborov
Článok 2
Krajské národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v krajoch; sú najvyšším stupňom národných výborov.
Článok 3
Krajský národný výbor zabezpečuje proporcionálny rozvoj hospodárstva a kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby v kraji; za tým účelom vypracúva návrh plánu rozvoja oblasti, v rámci ktorého usmerňuje správne proporcie v rozvoji kraja. Zúčastňuje sa na prácach na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a predkladá im iniciatívne návrhy na riešenie otázok týkajúcich sa rozvoja kraja.
Článok 4
(1)
Pri spracovaní svojich hospodárskych plánov krajský národný výbor vychádza z úloh a prostriedkov určených na rozvoj hospodárstva riadeného národnými výbormi v kraji v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva i z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v štátnom pláne a v štátnom rozpočte určené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu, ďalej dlhodobe určené dotácie alebo odvody (dlhodobé súhrnné finančné vzťahy), účelové subvencie, prípadne ďalšie záväzné limity.
(2)
V rámci určených záväzných úloh a záväzných limitov krajský národný výbor určí záväzné úlohy, ďalej dlhodobé súhrnné finančné vzťahy, účelové subvencie, prípadne ďalšie záväzné limity národným výborom nižších stupňov.
Článok 5
(1) Krajské národné výbory vykonávajú podľa osobitných predpisov štátnu správu na úseku
a)
územného plánovania a stavebného poriadku,
b)
pracovných síl,
c)
financií a správy a ochrany národného majetku,
d)
školstva,
e)
kultúry a informácií,
f)
sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti,
g)
využitia nerastného bohatstva,
h)
energetiky,
ch)
obrany štátu,
i)
ochrany verejného poriadku,
j)
všeobecnej vnútornej správy.
(2)
Veci uvedené v prílohe tohto zákona prechádzajú z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky do pôsobnosti krajských národných výborov.
(3)
Pôsobnosť, ktorá prešla podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na okresné národné výbory, zostáva nedotknutá.
(4)
Krajské národné výbory sa pri výkone štátnej správy zameriavajú predovšetkým na určenie základných úloh, riešenie koncepčných otázok a na dozor nad plnením zákonov a smerníc ústredných orgánov.
Článok 6
(1) Krajské národné výbory spravujú
a)
školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie a im slúžiace zariadenia s výnimkou stredných zdravotníckych škôl a im slúžiacich zariadení, ako aj školy a výchovné zariadenia pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a im slúžiace zariadenia,
b)
kultúrne a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia, ako aj zariadenia sociálneho zabezpečenia s výnimkou tých, ktoré spravujú národné výbory nižších stupňov a ústredné orgány štátnej správy.
(2)
Krajský národný výbor môže spravovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré slúžia uspokojovaniu potrieb viacerých okresov alebo krajov, ak je správa na tomto stupni účelnejšia.
(3)
V otázkach zriaďovania a zrušovania organizácií a zariadení uvedených v odseku 1 a 2 a v otázkach ich odborného vedenia sa krajské národné výbory spravujú všeobecne záväznými predpismi a smernicami ústredných orgánov štátnej správy.
Článok 7
Krajský národný výbor riadi okresné národné výbory, pomáha im a radí sa s nimi, zaoberá sa ich podnetmi a upozorneniami, dozerá na plnenie zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny a vykonáva revízie ich hospodárenia a hospodárenia nimi riadených a spravovaných organizácií.
Článok 8
Ústredne riadené hospodárske, družstevné a ostatné organizácie sú povinné spolupracovať s krajskými národnými výbormi a predkladať im na zaujatie záväzného stanoviska v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi podklady o pripravovaných investíciách a iných dôležitých opatreniach, ktoré krajské národné výbory potrebujú na zabezpečenie celkového rozvoja kraja.
DRUHÁ ČASŤ
Orgány krajského národného výboru a ich právomoc
Článok 9
(1)
Krajský národný výbor sa na svojom plenárnom zasadaní uznáša o základných otázkach hospodárskej, kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby na svojom území a o základných otázkach svojej práce. Zriaďuje si výkonné a kontrolné orgány, riadi ich činnosť a hodnotí výsledky ich práce. Všetky orgány krajského národného výboru sú mu za svoju činnosť zodpovedné.
(2)
Krajský národný výbor sa schádza na riadne zasadania najmenej štyrikrát do roka.
Článok 10
V rámci prípravy všeobecných volieb krajský národný výbor na plenárnom zasadaní určí
a)
počet svojich poslancov, a to so zreteľom na počet obyvateľov, na veľkosť svojho obvodu, na rozsah svojej pôsobnosti i so zreteľom na to, aby krajský národný výbor tvoril pracovne schopný zbor, pričom počet poslancov určí tak, aby krajský národný výbor mal najmenej 80 poslancov,
b)
počet a hranice volebných obvodov pre voľby poslancov krajského národného výboru.
Článok 11
Krajský národný výbor zvoláva na posúdenie niektorých dôležitých otázok týkajúcich sa činnosti národných výborov konferencie národných výborov nižších stupňov.
Článok 12
(1)
Krajský národný výbor zriaďuje radu, ktorá má jedenásť členov.
(2)
Radu krajského národného výboru tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník krajského národného výboru a ďalší členovia volení krajským národným výborom z poslancov tohto národného výboru.
Článok 13
Krajský národný výbor zriaďuje pre úseky svojej práce s prihliadnutím na rozsah úloh komisie ako svoje iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány.
Článok 14
(1)
V prípadoch ustanovených osobitnými predpismi zriaďuje krajský národný výbor správne komisie, ktorým patrí rozhodovať o právach a povinnostiach občanov a organizácií na úsekoch, pre ktoré sú zriadené. Tieto predpisy ustanovujú aj ich zloženie a pôsobnosť.
(2)
Správne komisie riadi rada krajského národného výboru; sú podriadené aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.
Článok 15
Krajský národný výbor zriaďuje komisiu ľudovej kontroly.
Článok 16
(1)
Krajský národný výbor zriaďuje pre jednotlivé úseky svojej pôsobnosti odbory.
(2)
Vláda nariadením ustanoví, ktoré odbory krajské národné výbory zriaďujú.
Článok 17
Odbor krajského národného výboru riadi rada krajského národného výboru; odbor zodpovedá rade za všetku svoju činnosť. Pri výkone štátnej správy na úsekoch pôsobnosti krajského národného výboru (čl. 5) je odbor podriadený aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy. Ak ide o zabezpečenie plnenia uznesení krajského národného výboru, jeho rady a komisií a spracúvanie odborných podkladov pre ich rokovania, zodpovedá odbor príslušnej komisii.
TRETIA ČASŤ
Vzťahy krajských národných výborov k ústredným orgánom
Článok 18
(1)
Vláda riadi a kontroluje prácu krajských národných výborov a vytvára vhodné podmienky pre ich činnosť.
(2)
Vláda rieši sporné otázky, ktoré sa pri rozpracúvaní a uskutočňovaní celoštátnej politiky vyskytnú medzi krajskými národnými výbormi a ústrednými orgánmi štátnej správy a medzi krajskými národnými výbormi navzájom.
Článok 19
(1)
Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy), do pôsobnosti ktorých patria odvetvia (úseky) riadené a spravované národnými výbormi, spracúvajú koncepciu rozvoja odvetvia (úseku) a pomáhajú ju aplikovať na podmienky jednotlivých krajov.
(2)
Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v ústredne riadených odvetviach spracúvajú v spolupráci s krajskými národnými výbormi koncepciu rozvoja odvetvia (odboru) a návrhy svojich hospodárskych plánov; prerokúvajú s nimi prípravu dôležitých investícií a opatrenia týkajúce sa rozmiestnenia závodov a prevádzkární a zmeny v zamestnanosti obyvateľstva.
Článok 20
(1)
Ak všeobecne záväzné nariadenie krajského národného výboru odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, Slovenská národná rada také nariadenie zruší.
(2)
V prípade uvedenom v odseku 1 vláda výkon všeobecne záväzného nariadenia pozastaví a predloží vec Slovenskej národnej rade.
Článok 21
Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) krajského národného výboru na úsekoch jeho pôsobnosti (čl. 5) nesprávne a ak nápravu neurobí krajský národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť príslušný ústredný orgán štátnej správy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
Článok 22
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 85/1968 Zb. a zákonov SNR č. 72/1969 Zb. a č. 115/1970 Zb. sa mení takto:
1.
§ 27 ods. 3 znie:
„(3)
Okresný národný výbor spolupracuje s krajským národným výborom pri riešení oblastných proporcií a pri vytváraní koncepcie rozvoja okresu.“.
2.
§ 57 ods. 2 znie:
„(2)
Správne komisie riadi rada a sú podriadené aj príslušnej správnej komisii národného výboru vyššieho stupňa. Správna komisia okresného národného výboru je podriadená aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy, ak ide o vec na úseku, ktorý nepatrí do pôsobnosti krajského národného výboru.“.
3.
§ 63 ods. 1 znie:
„(1)
Odbor riadi rada národného výboru; odbor zodpovedá rade za všetku svoju činnosť. Vo veciach uvedených v § 62 č. 1 je odbor podriadený aj odboru národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o odbor okresného národného výboru, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy, pokiaľ nejde o vec, ktorá patrí do pôsobnosti krajského národného výboru. Vo veciach uvedených v § 62 č. 2 a 3 zodpovedá príslušnej komisii.“.
4.
§ 68 ods. 4 znie:
„(4)
Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v ústredne riadených odvetviach vedú ústredne riadené organizácie k úzkej súčinnosti s národnými výbormi, najmä s okresnými a mestskými národnými výbormi tak, aby s národnými výbormi prerokúvali všetky závažné opatrenia týkajúce sa rozvoja ich území.“.
5.
§ 76 znie:
㤠76
Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) vo veciach uvedených v § 62 č. 1 nesprávne a ak nápravu neurobí národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť odbor (správna komisia) národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o opatrenie odboru (správnej komisie) okresného národného výboru, príslušný ústredný orgán štátnej správy, pokiaľ nejde o opatrenie vo veci patriacej do pôsobnosti krajského národného výboru."
6.
Ustanovenia § 30 ods. 1, § 67 ods. 2 písm. c), § 68 ods. 2 písm. a) a druhých viet § 73 ods. 1 a 2 sa zrušujú.
Článok 23
Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. sa mení takto:
1.
Ustanovenia čl. 1, čl. 5 ods. 1 a čl. 7 sa zrušujú.
2.
Článok 4 znie:
„Čl.2
O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov rozhoduje v správnom konaní príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky okrem vecí na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, pracovných síl, financií a správy a ochrany národného majetku, školstva, kultúry a informácií, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti a ochrany verejného poriadku.“.
3.
Článok 5 ods. 3 znie:
(3) Zloženie komisií uvedených v odseku 2 určí a ich členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky."
4.
Z prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 2 až 19, 25, 60 až 65, 69 až 72, 92 až 111, 113, 115 až 117, 120, 122 až 141, 143 až 145, 162 až 167, 185, 187, 192 a 193, ktoré prechádzajú do pôsobnosti krajských národných výborov.
Článok 24
O veciach neupravených týmto zákonom platia pre krajské národné výbory v Slovenskej socialistickej republike primerane príslušné ustanovenia zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich.
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 25
Vláda Slovenskej socialistickej republiky rozhodne, ktoré organizácie a zariadenia [čl. 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2] spravované dosiaľ ústrednými orgánmi štátnej správy prejdú do pôsobnosti krajských národných výborov, a urobí opatrenia s týmto prevodom súvisiace.
Článok 26
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.
Príloha zákona SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na krajské národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpisu § (čl.)
1 2 3 4 5
územného plánovania a stavebného poriadku
1 zák. č. 84/1958 Zb. a vyhl. č. 153/1959 Ú. v. § 8 ods. 2 obstrávanie územných plánov rajonóv, pokiaľ presahujú obvod okresu
2 zák. č. 84/1958 Zb. § 8 ods. 5 určovanie hlavných úloh, zásad a požiadaviek na vypracovanie jednotlivých územných plánov rajónov presahujúcich obvod okresu
3 § 9 ods. 1 schvaľovanie územných plánov rajónov a predkladanie územných plánov, ktorých schválenie si vyhradila vláda
4 § 9 ods. 3 vyhradzovanie si schvaľovania územných plánov sídlisk poľnohospodárskeho charakteru
5 § 9 ods. 4 vedenie konanie o územných plánoch rajónov, ktorých schválenie si vyhradila vláda; poverenie národných výborov prerokovaním jednotlivých otázok
6 § 11 ods. 3 vyhradzovanie si vydania územného rozhodnutia
7 vyhl. č. 144/1959 Ú. v. § 21 písm. e) vykonávanie funkcie stavebného úradu, ak sa stavba uskutočňuje v obvode niekoľkých stavebných úradov na území viacerých okresov
8 vyhl. č. 153/1959 Ú. v. § 10 ukladanie a evidencia územných plánov rajónov presahujúcich obvod okresu
9 § 14 ods. 2 účasť na preverovaní zastavovacích plánov vo vyhradených prípadoch
10 § 15 ods. 6 vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby vo vyhradených prípadoch
11 § 16 ods. 2 vydávanie rozhodnutí o chránených územiach alebo objektoch a ochranných pásmach vo vyhradených prípadoch
12 vyhl. č. 108/1966 Zb. § 2 ods. 1 udeľovanie oprávnení na projektovú činnosť organizáciám
13 smernice por. č. 9/1966 Zb. NV čl. 20 ods. 2 vymedzenie oblastí, v ktorých stavby uskutočňované podľa týchto smerníc musia spĺňať osobitné podmienky, po prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy
14 vl. nariadenie č. 9/1968 Zb. § 3 ods. 2 udeľovanie súhlasu okresným národným výborom na zriadovanie útvarov územného plánovania a architektúry
pracovných síl
15 zák. č. 70/1958 Zb. a § 8 ods. 1 určenie plánov zvyšovania zamestnanosti žien
vl. nar. č. 92/1958 Zb. § 20 ods. 3
16 vl. nar. č. 92/1958 Zb. § 4 ods. 4 vykonávanie sústavnej kontroly opatrení okresných národných výborov na zabezpečenie zamestnania uchádzačov o prácu
17 § 26 poskytovanie pomoci okresným národným výborom pri výkone dozoru nad zamestnávaním pracovníkov
18 vyhl. č. 57/1959 Ú. v. v znení vyhl. č. 49/1970 Zb. § 4 ods. 2 udeľovanie súhlasu na poskytovanie náborového príspevku pracovníkom
19 pokyny Min. poľ. a výživy por. č. 41/1967 Vestník Min. poľn. a výživy čl. I až IV určovanie podmienok náboru poľn. a výživy pre organizovanie brigád por. na zber chmeľu a ich č. 41/1967 hmotného zabezpečenia
využitie nerastného bohatstva
20 zák. č. 41/1957 Zb. § 34 ods. 2 a 3 schvaľovanie dohôd v prípade stretov záujmov medzi tažobným podnikom a organizáciou, ktorá spravuje ohrozený objekt alebo zariadenie, prípadne s orgánom štátnej správy, ktorému patrí ochrana týchto záujmov; ak nedôjde k stretu záujmov
energetiky
21 zák. č. 79/1957 Zb. a § 12 ods. 1 udeľovanie súhlasu na zrušenie, dlhodobé zastavenie alebo premiestnenie závodného energetického diela alebo jeho časti
vyhl. č. 9/1958 Ú. v. § 12 ods. 1 a 2
22 zák. č. 79/1957 Zb. § 13 nariaďovanie, aby závodné energetické dielo, ktorého prevádzka bola zastavená, bolo opäť uvedené do prevádzky
23 zák. č. 67/1960 Zb. § 21 písm. a) určovanie poradia gazifikácie miest a schvaľovanie príslušných vykonávacích plánov, a to v súlade s plánom gazifikácie miest, a rozhodovanie o určení miest spotreby plynu dodávaného v tlakových nádobách
24 vyhl. č. 38/1963 Zb. § 7 rozhodovanie o určení investora, prípadne prevádzateľa zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, ak medzi orgánmi a organizáciami nedôjde k dohode na úrovni okresného národného výboru
25 § 17 organizovanie združenej investičnej výstavby zariadení na výrobu a rozvod tepla slúžiacich viacerým spotrebiteľom; rozhodovanie o investorstve a o podiele zúčastnených organizácií na investičných nákladoch, ak nedôjde medzi nimi na úrovni okresného národného výboru k dohode
26 vl. uzn. č. 321/1963 čl. V písm. a) až h) vykonávanie príslušných úloh, najmä organizačnej a koordinačnej povahy, na úseku zásobovania teplom
financií a správy ochrany národného majetku
27 vyhl. č. 104/1966 Zb. § 14 písm. c) určovanie obmedzení právomoci okresných národných výborov pri uzavieraní hospodárskych zmlúv o prevode správy národného majetku
28 § 16. ods. 2 udeľovanie súhlasu národným výborom a organizáciám nimi riadeným na uzavretie zmlúv o prevode vlastníctva k veciam v národnom majetku a určovanie, v ktorých prípadoch takýto súhlas nie je potrebný
29 § 21 ods. 3 určovanie obmedzení národných výborov pri odpúšťaní pohľadávok štátu a pri upúšťaní od ich vymáhania
30 § 30 ods. 2 písm. c) určovanie obmedzení právomoci okresných národných výborov pri bezodplatnom nadobúdaní vecí od občanov
31 vyhl. č. 66/1966 Zb. § 5 ods. 2 určovanie ďalších miest, v ktorých k cene bytu môže národný výbor určiť prirážku do 15 %
32 § 5 ods. 3 povoľovanie zvýšenia hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu, a to pre určitý okres, mesto alebo obec
školstva
33 zák. č. 186/1960 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963, zák. č. 168/1968 Zb. a § 1 vyhl. č. 104/1969 Zb. § 30 ods. 1 a zriaďovanie, zrušovanie, riadenie a správa týchto škôl a im slúžiacich zariadení
stredných všeobenovzdelávacích škôl, gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií, jazykových škôl, poľnohospodárskych (lesníckych) majstrovských škôl, učňovských škôl
§ 31 ods. 1
poľnohospodárskych a lesníckych odborných učilíšť, školských majetkov a polesí,
stredných všeobecnovzdelávacích škôl pre pracujúcich, stredných odborných škôl pre pracujúcich, Štátneho stenografického ústavu v Bratislave
škôl a výchovných zariadení I. a II. cyklu pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť vrátane detských domovov triediacich, základných deväťročných škôl s detským domovom, domovov mládeže s ochrannou výchovou (s výnimkou osobitných škôl pri nemocniciach, odborných liečebných ústavoch a ozdravovniach),
domovov mládeže
krajských pedagogických ústavov
krajských psychlogicko-výchovných pracovísk,
rekreačných stredísk školskej mládeže spravovaných do 30. júna 1969 krajskými národnými výbormi
34 vl. vyhláška č. 51/1962 Zb. § 3 ods. 4 delegovanie člena do skúšobnej komisie pre záverečné skúšky na podnikovom inštitúte
35 § 4 ods. 1 udeľovanie súhlasu na prijatie uchádzača nespĺňajúceho podmienky dĺžky odbornej praxe na podnikový inštitút
36 § 4 ods. 3 delegovanie člena do prijímacej komisie na podnikom inštitúte
37 § 4 ods. 4 povoľovanie štúdia na podnikovom inštitúte cudziemu štátnemu príslušníkovi
38 § 6 ods. 1 prerokovanie návrhu na vymenovanie vedúceho podnikového inštitútu
39 § 6 ods. 3 prerokovanie návrhu na vymenovanie vedúceho podnikového inštitútu
40 § 7 ods. 1 poskytovanie pomoci pri pedagogickom vzdelávaní učiteľov z radov odborných pracovníkov podnikov na podnikových inštitútoch
41 § 8 ods. 1 vykonávanie všeobecného školského dozoru v podnikových inštitútoch
42 vl. uzn. č. 106/1951 čl. III bod 5 určovanie závodov, do ktorých sa zaraďujú žiaci škôl technického smeru a študenti
43 vl. nar. č. 38/1967 Zb. § 2 ods. 3 určovanie plánu početného rozdelenia absolventov odborných škôl
44 zák. č. 89/1958 Zb. § 30 ods. 3 oragnizovanie riadenie a kontrola výchovy učňov pre miestne hospodárstvo
45 vyhl. č. 111/1965 Zb. v znení vyhl. č. 11/1968 Zb. a č. 11/1970 Zb. § 1 ods. 2 určovanie organizácií, ktoré zabezpečujú a organizujú záverečné učňovské skúšky
46 § 2 ods. 8 preskúmavanie prihlášok pracovníkov na záverecné učňovské skúšky a ich postúpenie školám a skúšobným komisiám
47 § 3 ods. 2 vymenúvanie predsedov skúšobných komisií pre záverečné učňovské skúšky
48 § 6 ods. 3 potvrdzovanie výučných listov
49 vyhl. č. 11/1968 Zb. čl. I bod 3 určovanie termínov konania učňovských skúšok pre absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl v učebnom pomere s jedenapolročnou učebnou dobou
kultúry a informácií
50 zák. č. 55/1957 Zb. § 10 ods. 2 povoľovanie prevádzania neštátneho divadla socialistickým organizáciám a urcčvanie podmienok a spôsobu a prevádzania divadla
51 zák. SNR č. 109/1961 Zb. § 6 ods. 1 vypracúvanie plánu siete múzeí a galérií a určovanie, ktoré z nich plnia aj vedeckovýskumné úlohy a poskytujú odbornú metodickú pomoc ostatným múzeám a galériám
52 § 6 ods. 2 určovanie obvodu pôsobnosti jednotlivých múzeí a galérií, ako aj zbernej oblasti múzeí po dohode s príslušnými národnými výbormi
53 § 9 ods. 5 udeľovanie súhlasu na vydanie organizačného poriadku múzeí a galérií v správe národných výborov
54 zák. c. 52/1959 zb. § 11 ods. 2 zriaďovanie špecializovaných osvetových zariadení a udeľovanie súhlasu na zriaďovanie takýchto zariadení orgánom spoločenských organizácií združených v Národnom fronte a jednotným roľníckym družstvám
55 vl. nar. č. 219/1949 Zb. v spojitosti s vl. nar. č. 70/1968 Zb. § 11 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice rím. kat. a gr. vl. nar. kat. cirkvi
56 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
57 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
58 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
59 vl. nar. č. 220/1949 Zb. § 11 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice československej cirkvi
60 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice československej cirkvi
61 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice československej cirkvi
62 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice československej cirkvi
63 vl. nar. č. 221/1949 Zb. § 11 ods. 3 pridávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice evanjelických cirkví
64 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice evanjelických cirkví
65 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice evanjelických cirkví
66 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice evanjelických cirkví
67 vl. nar. č. 222/1949 Zb. § 11 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice pravoslávnej cirkvi
68 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice pravoslávnej cirkvi
69 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice pravoslávnej cirkvi
70 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice pravoslávnej cirkvi
71 vl. nar. č. 223/1949 Zb. § 14 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice náboženských spoločností
72 § 16 ods. 1 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice náboženských spoločností
73 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice náboženských spoločností
74 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice náboženských spoločností
75 zák. č. 94/1949 Zb. § 5 vydávanie oprávnení na rozširovanie neperiodických publikácií
76 vyhl. č. 192/1958 Ú. v. § 11 vedenie evidencie okresných tlačiarní
77 zák. č. 81/1966 Zb. § 5 ods. 2 registrácia ostatnej periodickej tlače
sociálneho zabezpečenia a starostlivosti
78 vyhl. č. 102/1964 Zb. § 105 udeľovanie súhlasu na zriadenie alebo zrušenie ústavov sociálnej starostlivosti a na odňatie ich objektov ich účelu
79 vl. nar. č. 59/1964 zb. § 20 písm. a) riadenie a kontrolovanie činnosti okresných národných výborov pri starostlivosti o deti
80 § 20 písm. b) vykonávanie kontroly zariadení, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo kde sa vykonáva trest odňatia slobody im uložený, po stránke výchovnej
81 vyhl. č. 108/1964 Zb. v znení vyhl. č. 78/1968 Zb. § 4 ods. 3 udeľovanie súhlasu okresným národným výborom na zriaďovanie osobitných okresných posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
obrany štátu
82 zák. č. 169/1949 Zb. § 18 ods. 1 vymenúvanie a odvolávanie správcu vojenského újazdného úradu po dohode s vojenskou správou
83 vl. nar. č. 21/1958 Zb. § 9 ods. 1 písm. b) vymenúvania člena do krajskej odvodnej komisie
84 zák. č. 169/1949 Zb. § 1 ods. 2 vyjadrovanie sa k zriaďovaniu vojenských újazdov
85 § 1 ods. 3 vytyčovanie hraníc vojenského újazdu po dohode s krajskou vojenskou správou a po vyjadrení sa príslušného krajského súdu
všeobecnej vnútornej správy
86 zák. č. 114/1967 Zb. plnenie úloh pri príprave všeobecných volieb do národných výborov dopravy