Predpis bol zrušený predpisom 517/1990 Zb.

130/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971 do 18.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Územie Slovenskej socialistickej republiky sa člení na kraje, kraje sa členia na okresy a okresy sa členia na obce.
(2)
Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy tvorí osobitnú územnú jednotku.
§ 2
V Slovenskej socialistickej republike sú tieto kraje:
1.
Západoslovenský kraj so sídlom v Bratislave,
2.
Stredoslovenský kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
3.
Východoslovenský kraj so sídlom v Košiciach.
§ 3
V Západoslovenskom kraji sú tieto okresy:
1.
Okres Bratislava-vidiek,
2.
Okres Dunajská Streda,
3.
Okres Galanta,
4.
Okres Komárno,
5.
Okres Levice,
6.
Okres Nitra,
7.
Okres Nové Zámky,
8.
Okres Senica,
9.
Okres Topoľčany,
10.
Okres Trenčín,
11.
Okres Trnava.
§ 4
V Stredoslovenskom kraji sú tieto okresy:
1.
Okres Banská Bystrica,
2.
Okres Čadca,
3.
Okres Dolný Kubín,
4.
Okres Liptovský Mikuláš,
5.
Okres Lučenec,
6.
Okres Martin,
7.
Okres Považská Bystrica,
8.
Okres Prievidza,
9.
Okres Rimavská Sobota,
10.
Okres Veľký Krtíš,
11.
Okres Zvolen,
12.
Okres Žiar nad Hronom,
13.
Okres Žilina.
§ 5
Vo Východoslovenskom kraji sú tieto okresy:
1.
Okres Bardejov,
2.
Okres Humenné,
3.
Okres Košice-mesto,
4.
Okres Košice-vidiek,
5.
Okres Michalovce,
6.
Okres Poprad,
7.
Okres Prešov,
8.
Okres Rožňava,
9.
Okres Spišská Nová Ves,
10.
Okres Stará Ľubovňa,
11.
Okres Svidník,
12.
Okres Trebišov,
13.
Okres Vranov nad Topľou.
§ 6
Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je jeho sídlom.
§ 7
(1)
Vytvoriť alebo zrušiť kraj, podstatne zmeniť jeho územie alebo zmeniť jeho sídlo možno zákonom Slovenskej národnej rady; iné zmeny územia krajov vykonáva vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením.
(2)
Vytvoriť alebo zrušiť okres možno zákonom Slovenskej národnej rady. Podstatne zmeniť územie okresu alebo zmeniť jeho sídlo možno nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky; iné zmeny územia okresov vykonávajú krajské národné výbory.
(3)
Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy možno podstatne zmeniť zákonom Slovenskej národnej rady; iné zmeny územia vykonáva vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením.
§ 8
Z dôležitých spoločenských záujmov, najmä na vytvorenie lepších predpokladov pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj obcí, možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce alebo vykonať inú zmenu ich územia. O takomto opatrení, ak ide o obce v tom istom okrese a ak s ním súhlasia miestne národné výbory a občania dotknutých obcí, rozhoduje okresný národný výbor; inak o ňom rozhoduje krajský národný výbor.
§ 9
(1)
Určovať a meniť názvy obcí a ich častí (osád, mestských častí a pod.) patrí Ministerstvu vnútra Slovenskej socialistickej republiky v súčinnosti s príslušnými okresnými a miestnymi (mestskými) národnými výbormi.
(2)
Predpisy o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
§ 10
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky zostaví a vyhlási zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy a kraje; vyhlasuje tiež zmeny v tomto zozname vyplývajúce zo zmien vykonaných podľa tohto zákona.
§ 11
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1969 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky.
§ 12
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.