126/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.1988 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 20. decembra 1970
o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1)
V Československej socialistickej republike pôsobia tieto federálne ministerstvá:
Federálne ministerstvo zahraničných vecí,
Federálne ministerstvo národnej obrany,
Federálne ministerstvo vnútra,
Federálne ministerstvo financií,
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu,
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí.
(2)
Zriaďujú sa tieto federálne ministerstvá:
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj,
Federálne ministerstvo palív a energetiky,
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy,
Čl. 2
(1)
Zriaďuje sa Štátna plánovacia komisia ako ústredný orgán štátnej správy Československej socialistickej republiky pre národohospodárske plánovanie a rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.
(2)
Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je podpredseda vlády Československej socialistickej republiky, podpredsedov Štátnej plánovacej komisie, členov vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky poverených riadením plánovacích orgánov Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Štátnej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva prezident Československej socialistickej republiky. Podpredsedov a ďalších členov Štátnej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
(3)
Prácu Štátnej plánovacej komisie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Štátnej plánovacej komisie.
Čl. 3
(1)
Zriaďuje sa Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky ako ústredný orgán štátnej správy Československej socialistickej republiky na úseku kontroly.
(2)
Predseda Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky je členom vlády. Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky má 12 až 16 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
(3)
Prácu Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky a jeho aparátu riadi a rozhodnutia Výboru vydáva predseda Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky.
Čl. 4
Zriaďuje sa Federálny cenový úrad na čele s členom vlády Československej socialistickej republiky.
Čl. 5
Zrušuje sa ústavný zákon č. 171/1968 Zb. o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov.
Čl. 6
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.