125/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 20. decembra 1970,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:
1.
Čl. 4 znie:
„(1)
Hospodárstvo Československej socialistickej republiky je jednotné a rozvíja sa na základe socialistickej hospodárskej sústavy.
(2)
Český a slovenský národ spájajú v československej federácii svoje úsilie v záujme intenzívneho rozvoja socialistického hospodárstva. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika hospodária s vytvoreným spoločenským produktom v súlade s národohospodárskymi plánmi Československej socialistickej republiky. Hospodárstvo v Československej socialistickej republike sa rozvíja vo vzájomnej spolupráci a za pomoci oboch národov a všetkých národností Československej socialistickej republiky.
(3)
V jednotnom plánovanom hospodárstve Československej socialistickej republiky sa uplatňujú jednotná úprava socialistického spoločenského vlastníctva, jedna mena, jednotná hospodárska politika, jednotná sústava riadenia a jednotná politika zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl.
(4)
Orgány Československej socialistickej republiky zabezpečujú spoločné potreby a záujmy českého a slovenského národa i všetkých národností; riadia orgány a organizácie v odvetviach spravovaných v jej pôsobnosti. Orgány Československej socialistickej republiky vykonávajú pôsobnosť vo veciach správy národného majetku v odvetviach, ktoré riadia. Úlohou orgánov Československej socialistickej republiky je predovšetkým plánovite zabezpečovať optimálne zameranie hospodárskeho rozvoja, rozvíjať hospodárske styky so zahraničím a vytvárať jednotné podmienky pre pôsobenie sústavy plánovitého riadenia; na ten účel ovplyvňovať vzťahy vznikajúce pri rozdeľovaní spoločenského produktu a národného dôchodku a podporovať pokrokové formy integrácie socialistických organizácií. Významnou úlohou Československej socialistickej republiky je vyrovnávanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou, najmä vytváraním rovnakých podmienok a možností pre tvorbu a užitie národného dôchodku.
(5)
Orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky riadia orgány a organizácie, ktoré pracujú v odvetviach spravovaných v pôsobnosti týchto republík; pokiaľ činnosť týchto orgánov a organizácií zasahuje do druhej republiky, robia tak koordinovane s jej orgánmi. Orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú pôsobnosť vo veciach správy národného majetku v odvetviach, ktoré riadia.“.
2.
Čl. 5 znie:
„(1)
Československé štátne občianstvo je jednotné.
(2)
Každý československý štátny občan má na celom území Československej socialistickej republiky rovnaké práva a rovnaké povinnosti.
(3)
Každý československý štátny občan je zároveň občanom Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky.
(4)
Nadobúdanie a stratu československého štátneho občianstva upravuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.
3.
Čl. 7 ods. 1 písm. b) znie:
b) obrana Československej socialistickej republiky,"
a ďalej sa čl. 7 ods. 1 dopĺňa ustanovením písm. c), ktoré znie:
„c)
mena,";“.
doterajšie ustanovenia písm. c) až e) sa označujú ako ustanovenia písm. d) až f).
4.
V čl. 8 ods. 1 sa
v ustanovení písm. c) nahrádzajú slová „emisná činnosť" slovom „bankovníctvo",
ustanovenie písm. i) sa dopĺňa v závere slovami „a investičná činnosť",
ustanovenie písm. l) sa dopĺňa v závere slovami „a hospodárska arbitráž",
ustanovenie písm. m) sa dopĺňa v závere slovami „a štátne skúšobníctvo" a
odsek 1 sa dopĺňa ustanovením písm. p), ktoré znie:
„p)
kontrola“.
5.
Čl. 10 ods. 2 až 6 znie:
„(2)
Zásady národohospodárskeho plánovania ako jednotne organizovaného procesu tvorby a zabezpečovania národohospodárskych plánov a kontroly ich plnenia, ako aj vymedzenie ich sústavy, funkcií a vzťahov upravujú zákony Federálneho zhromaždenia; zákony Federálneho zhromaždenia upravujú aj vzťahy orgánov a organizácií pri tejto činnosti a sankcie pri neplnení povinností.
(3)
Štátne plány rozvoja národného hospodárstva a ostatné národohospodárske plány sú záväzným základom riadiacej a hospodárskej činnosti.
(4)
Štátne plány rozvoja národného hospodárstva sú
a)
štátny plán rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky;
b)
štátne plány rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
(5)
Strednodobé štátne plány rozvoja národného hospodárstva sa vyhlasujú zákonom. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky prijíma Federálne zhromaždenie; v súlade s ním potom prijímajú zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky národné rady.
(6)
Návrhy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky zostavujú súbežne a vo vzájomnej spolupráci federálne plánovacie orgány a plánovacie orgány republík podľa smerníc svojich vlád.“.
6.
Čl. 11 ods. 3 znie:
„(3)
Príjmy štátneho rozpočtu federácie tvoria taxatívne určené dane a odvody, podiely na nich a ďalšie príjmy ustanovené zákonom Federálneho zhromaždenia, ďalej príjmy z činnosti federálnych orgánov a im podriadených organizácií.",
v odseku 4 písm. a) sa slová „na národnú obranu" nahrádzajú slovami „na obranu Československej socialistickej republiky" a
v odseku 7 sa za slovo „dotačné" vkladajú slová „a odpisové“.
7.
Čl. 12 ods. 2 znie:
„(2)
Zákony Federálneho zhromaždenia upravujú podnikové dane a odvody, daň z obratu, dôchodkovú daň, poľnohospodársku daň, daň zo mzdy, daň z umeleckej a literárnej činnosti, daň z motorových vozidiel (cestnú daň), daň z príjmov obyvateľstva, zdanenie (odvody) peňažných ústavov a poisťovní. Zákony Federálneho zhromaždenia upravujú aj poplatky, ktoré majú podľa svojej povahy výlučne alebo prevažne vzťah k zahraničiu alebo súvisia s výkonom pôsobnosti orgánov federácie.“.
8.
V čl. 12 sa vypúšťa odsek 3; doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4; odsek 4 sa v závere dopĺňa touto vetou:
„Zákon Federálneho zhromaždenia môže zveriť rozhodovanie o výnimkách a úľavách orgánom federácie, ak ide o dane a poplatky podľa odseku 2 platené organizáciami priamo riadenými orgánmi federácie alebo ak ide o poplatky podľa odseku 2 vyberané orgánmi federácie.“.
9.
V čl. 13 ods. 2 sa vypúšťa slovo „úprava".
10.
Čl. 14 znie:
(1) V oblasti bankovníctva do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:
a)
ustanoviť koncepciu devízovej a úverovej politiky a určovať nástroje na jej uskutočňovanie,
b)
určovať rozsah devízových rezerv a ustanoviť spôsob ich správy.
(2)
Postavenie, povinnosti a zodpovednosť Štátnej banky československej, ako aj spôsob jej správy a jej vzťah k orgánom republík ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia. Zákonom Federálneho zhromaždenia sa ustanovuje aj postavenie a právne pomery ostatných bánk."
11.
V čl. 15 sa v ustanovení písm. b) vypúšťajú slová „ktoré majú základný význam pre jednotný trh"; ďalej sa vypúšťa ustanovenie písm. c).
12.
V čl. 16
sa ustanovenie písm. a) dopĺňa v závere slovami „a riadiť jej realizovanie",
ustanovenie písm. d) znie:
„d)
organizovať a riadiť zahraničnoobchodnú činnosť",
v ustanovení písm. e) sa vypúšťajú slová „s výnimkou dodatkových nástrojov“.
13.
V čl. 17
sa vypúšťajú v ustanovení písm. a) slová „najmä na základe technicko-ekonomických koncepcií republík v odvetviach a odboroch s vysokou integračnou funkciou v československej ekonomike" a
ustanovenie písm. b) znie:
„b)
vytvárať podmienky pre zapojenie priemyslu riadeného federáciou i republikami do medzinárodnej priemyselnej kooperácie, špecializácie a výskumu,“.
14.
Čl. 17 sa dopĺňa ustanovením písm. d), ktoré znie:
„d)
zriaďovať a riadiť organizácie palív, energetiky, hutníctva a strojárstva a organizácie zaoberajúce sa ťažbou a spracovaním rúd, magnezitu a rádioaktívnych surovín a vykonávať v rozsahu ustanovenom zákonmi Federálneho zhromaždenia v týchto odvetviach štátnu správu.“.
15.
Čl. 18 písm. c) znie:
„c)
jednotná právna úprava vo veciach veterinárnej a rastlinolekárskej starostlivosti, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, poľnohospodárskeho družstevníctva, nákupu a akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyžadujúcich jednotný postup v Československej socialistickej republike, ako aj jednotná právna úprava zásad organizácie riadenia poľnohospodárstva.“.
16.
Čl. 19 znie:
„V oblasti dopravy do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:
a)
jednotná právna úprava vo veciach dopravy a dopravných ciest,
b)
určenie štátnych noriem pre technickú spôsobilosť dopravných prostriedkov, zariadení a dopravných ciest,
c)
určenie zásad dopravnej politiky a vypracovanie koncepcie rozvoja dopravnej sústavy,
d)
zriaďovanie a riadenie organizácií odborov železničnej dopravy a civilného letectva, organizácií pre správu diaľnic, organizácií námornej dopravy, a pokiaľ vykonávajú zahraničnú prepravu, aj organizácií riečnej dopravy,
e)
výkon štátnej správy vo veciach železničnej dopravy, civilného letectva, námornej a riečnej plavby a diaľnic.“.
17.
V čl. 20 ustanovenie písm. b) znie:
„b)
organizovanie a riadenie jednotnej sústavy pôšt a telekomunikácií,";“.
ustanovenie písm. c) sa vypúšťa.
18.
Čl. 21 ods. 2 znie:
„(2)
V oblasti vedeckej, technickej a investičnej politiky do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:
a)
vypracovanie koncepcie a plánov rozvoja vedy a techniky a ustanovenie spôsobu riadenia vedy a technického rozvoja,
b)
rozvíjanie medzinárodnej spolupráce včítane licenčnej politiky,
c)
ustanovenie jednotnej štátnej investičnej politiky a zásad štátnej bytovej politiky,
d)
jednotná právna úprava vo veciach výskumnej a vývojovej základne, prípravy a realizácie investícií, územného plánovania a stavebného poriadku,
e)
rozhodovanie o investíciách federálneho významu a zabezpečovanie realizácie investícií v odvetviach federálne riadených.“.
19.
V čl. 23 sa ustanovenie písm. a) dopĺňa v závere slovami „a organizovať celkový proces tvorby a poskytovania týchto informácií" a ustanovenie písm. c) sa v závere dopĺňa slovami „a vykonávať štatistické zisťovania podľa osobitných potrieb federálnych orgánov".
20.
V čl. 24 ods. 2 sa ustanovenie písm. a) na začiatku dopĺňa slovami „jednotná úprava socialistického spoločenského vlastníctva, správy národného majetku, ako aj . . ."a
ustanovenie písm. d) sa v závere dopĺňa slovami: „mierové služby a výkon štátnej správy na uvedených úsekoch vo veciach, pri ktorých to ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia".
21.
Čl. 24 ods. 2 sa dopĺňa ustanovením písm. f), ktoré znie:
„f)
úprava organizácie a pôsobnosti orgánov hospodárskej arbitráže, úprava konania pred nimi a v rozsahu ustanovenom zákonom Federálneho zhromaždenia rozhodovanie sporov orgánmi hospodárskej arbitráže.“.
22.
Čl. 26 znie:
„Do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí jednotná právna úprava matrík, občianskych preukazov, cestovných dokladov, evidencie obyvateľstva a povoľovania pobytu cudzincov.“.
23.
Za čl. 28 sa vkladá čl. 28a, ktorý znie:
„Čl. 28a
(1)
Československej socialistickej republike prislúcha kontrolovať všetky odvetvia i činnosti štátnej a hospodárskej správy spadajúce do jej pôsobnosti.
(2)
Československej socialistickej republike ďalej prislúcha v rozsahu ustanovenom zákonom Federálneho zhromaždenia
a)
v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík kontrolovať u orgánov a organizácií riadených orgánmi republík, ako sa vykonávajú opatrenia federálnych orgánov,
b)
s vedomím príslušných orgánov republík organizovať spoločné kontrolné akcie federálnych a republikových orgánov a poverovať kontrolné orgány republík vykonávaním kontrol tých odvetví a činností, ktoré inak spadajú do pôsobnosti federácie.
(3)
Československej socialistickej republike ďalej prislúcha
a)
metodicky usmerňovať činnosť orgánov pôsobiacich na úseku kontroly,
b)
ustanovovať plány kontrolnej činnosti v rozsahu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia,
c)
určovať jednotné zásady organizácie a výkonu kontrolnej činnosti.“.
24.
V čl. 36 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písm. ch).
25.
V čl. 36 ods. 1 písm. d) a v čl. 107 ods. 1 písm. d) sa slová „národohospodársky plán“ nahrádzajú slovami „štátny plán rozvoja národného hospodárstva“ a v čl. 77 písm. e) a čl. 137 písm. e) sa slová „národohospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva“.
26.
V čl. 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zákon o cestovných dokladoch“.
27.
Čl. 37 ods. 2 sa dopĺňa vetou, ktorá znie:
„Vykonávanie úkonov podľa Trestného poriadku Zborom národnej bezpečnosti v činoch proti bezpečnosti štátu prislúcha orgánom federácie.“.
28.
V čl. 37 ods. 3 sa za slová „starostlivosti o zdravie ľudu“ vkladajú slová „bývania a tvorby životného prostredia“ a za slová „vo veciach lesného a vodného hospodárstva“ vkladajú slová „vybavovania sťažností a podnetov pracujúcich, ako aj vo veciach sporiteľní a poisťovní“.
29.
V čl. 42 ods. 2 ustanovenie
písm. a) znie:
„a)
návrhu zákona o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva,“.
písm. b) znie:
„b)
strednodobých štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky,“.
písm. c) znie:
„c)
návrhov zákonov upravujúcich otázky uvedené v čl. 10 ods. 2,“.
písm. h) znie:
„h)
návrhov zákonov, ktorými sa ustanovujú podľa čl. 12 ods. 2 dane, odvody alebo poplatky,“.
písm. i) znie:
„i)
návrhov zákonov, ktorými sa upravuje československá mena, a zákonov uvedených v čl. 14 ods. 2,“.
písm. l) znie:
„l)
návrhov zákonov vo veciach uvedených v čl. 21 ods. 2 a v čl. 22,“.
písm. n) znie:
„n)
návrhov zákonov vydávaných podľa čl. 27 ods. 2, čl. 28, ako aj čl. 28a,“.
30.
V čl. 61 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová: „a štátnym tajomníkom určuje, na ktorom federálnom ministerstve pôsobia“.
31.
V čl. 67 sa v ods. 1 vypúšťajú slová „a štátnych tajomníkov“, vypúšťa sa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
32.
Doterajšie ustanovenie čl. 76 sa označuje ako odsek 1, v prvej vete ktorého sa slová „národnej obrany“ nahrádzajú slovami „obrany Československej socialistickej republiky“, a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vláda Československej socialistickej republiky pri zabezpečovaní plnenia úloh federácie sa zaoberá aj zásadnými a koncepčnými otázkami celospoločenského významu aj v tých oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti republík, a koordinuje riešenia otázok vyplývajúcich z potreby jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie na celom území Československej socialistickej republiky; po dohode s vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môže na tento cieľ zriaďovať potrebné koordinačné orgány vlády Československej socialistickej republiky.“.
33.
Doterajšie ustanovenie čl. 77 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vláda Československej socialistickej republiky môže na výkon svojej bežnej rozhodovacej činnosti zriadiť ako svoj orgán Predsedníctvo vlády Československej socialistickej republiky a vymedziť mu pôsobnosť a ustanoviť zásady jeho konania.“.
34.
Čl. 82 sa vypúšťa a zmienka o federálnych výboroch sa vypúšťa v čl. 36 ods. 1 písm. h) a ods. 4, v čl. 42 ods. 2 písm. o), v čl. 76 a v čl. 80, 83 a 87.
35.
Za čl. 85 sa vkladá čl. 85a, ktorý znie:
„Čl. 85a
Vláda Československej socialistickej republiky je oprávnená zastaviť výkon opatrenia vlády republiky, prípadne ho zrušiť, ak odporuje opatreniam vlády Československej socialistickej republiky, ktoré boli vydané v rámci pôsobnosti federácie.“.
36.
V čl. 107 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písm. ch).
37.
Čl. 137 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa o odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky môže na výkon svojej bežnej rozhodovacej činnosti zriadiť ako svoj orgán Predsedníctvo vlády a vymedziť mu pôsobnosť a ustanoviť zásady jeho konania.“.
Čl. II
Zrušuje sa zákon č. 172/1968 Zb. o federálnych výboroch.
Čl. III
Pokiaľ nenadobudnú účinnosť zákony Federálneho zhromaždenia, ktorých vydanie predvídajú ustanovenia článkov 5 a 12 ústavného zákona o československej federácii v znení tohto ústavného zákona, zostáva v platnosti doterajšia právna úprava.
Čl. IV
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.