115/1970 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 3. decembra 1970
o finančných správach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Finančné správy sú orgány štátnej správy, ktoré
a)
vykonávajú správu a revízie daní, dávok, poplatkov, odvodov, finančných nástrojov v zahraničnom obchode a pokút (ďalej len „dane a odvody“) odvádzaných do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky alebo štátneho rozpočtu československej federácie (ďalej len „štátny rozpočet“) a dane z obratu odvádzanej do rozpočtov národných výborov;
b)
vykonávajú revízie dotácií, subvencií, intervencií a iných prídelov (ďalej len „dotácie“) poskytovaných zo štátneho rozpočtu;
c)
uskutočňujú konanie o priestupkoch vo veciach daní, odvodov a dotácií nimi spravovaných, prípadne revidovaných.
(2)
Správou sa rozumie vyrubovanie, vyberanie, vymáhanie a účtovanie daní a odvodov vrátane finančného usporiadania ich preplatkov a nedoplatkov, ako aj bežná kontrola správnosti a včasnosti plnenia daňových a odvodových povinností občanov a organizácií voči štátnemu rozpočtu.
(3)
Revíziou sa rozumie podrobným skúmaním účtovných a iných podkladov, ich hodnovernosti a úplnosti a ostatných rozhodujúcich skutočností zisťovať ako sa dodržiavajú predpisy platné pre výpočet daní a odvodov, ako aj predpisy a určené podmienky pre použitie dotácií s právom uložiť a vymáhať vrátenie dotácií v prípade ich neoprávneného použitia.
§ 2
Sústava finančných správ
(1)
Sústavu finančných správ tvoria okresné (mestské) finančné správy a krajské finančné správy.
(2)
Okresné finančné správy sa zriaďujú pre obvody, ktoré sú zhodné s územnými obvodmi jednotlivých okresných národných výborov. Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a mesta Košíc sa zriaďujú mestské finančné správy s pôsobnosťou okresných finančných správ.
(3)
Krajské finančné správy sa zriaďujú v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach; ich obvody ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).
§ 3
Pôsobnosť finančných správ
(1)
Okresné (mestské) finančné správy
a)
vykonávajú správu daní a odvodov,
b)
vykonávajú revízie,
c)
prejednávajú priestupky vo veciach daní a odvodov spravovaných finančnými správami a vo veciach nimi revidovaných dotácií.
(2)
Krajské finančné správy
a)
riadia okresné (mestské) finančné správy,
b)
rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných (mestských) finančných správ a plnia ďalšie úlohy pri preskúmavaní ich rozhodnutí vydaných v správnom konaní,
c)
vykonávajú revízie, pokiaľ na nich túto pôsobnosť prenieslo Ministerstvo financií.
§ 4
Pôsobnosť a právomoc Ministerstva financií
(1)
Ministerstvo financií
a)
riadi finančné správy a určuje ich vnútornú organizáciu,
b)
preskúmava rozhodnutia krajských finančných správ vydané v správnom konaní,
c)
vykonáva vo zvlášť odôvodnených prípadoch revízie, ktoré inak patria do pôsobnosti finančných správ.
(2)
Ministerstvo financií môže z dôvodu racionalizácie výkonu správy a revízií alebo z iného dôležitého spoločenského záujmu
a)
ustanoviť, že jedna okresná (mestská) finančná správa bude vykonávať revízie alebo všetku pôsobnosť patriacu okresnej finančnej správe v územnom obvode dvoch alebo viacerých okresných národných výborov,
b)
poveriť výkonom správy daní a odvodov a výkonom revízií vrátane konania o priestupkoch pri určitom okruhu organizácií, prípadne pri jednotlivej organizácii inú než vecne alebo miestne príslušnú finančnú správu.
Právna povaha finančných správ a práva a povinnosti ich pracovníkov
§ 5
(1)
Krajské finančné správy sú rozpočtovými organizáciami. Obstarávajú tiež osobné a vecné potreby okresných finančných správ, ktoré sú preddavkovými organizáciami.
(2)
Na čele finančnej správy je riaditeľ. Riaditeľov finančných správ vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej socialistickej republiky; riaditeľov okresných finančných správ vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa príslušnej krajskej finančnej správy.
§ 6
(1)
Pracovníci finančných správ sú oprávnení:
a)
vykonávať všetky úkony potrebné na riadny výkon správy a revízií, najmä vstupovať do všetkých prevádzkových miestností, priestorov a zariadení organizácií a zabezpečiť preverovaný materiál, prípadne vziať ho do úschovy, pokiaľ tomu nebráni všeobecný záujem a ak je nebezpečenstvo, že sa stratí alebo zničí;
b)
požadovať od organizácií v určených termínoch predloženie potrebných dokladov, plánov, účtovných a iných písomností súvisiacich s výkonom správy a revízie, materiálov o previerkach, kontrolách, revíziách a inšpekciách vykonávaných aj inými orgánmi, ako i podanie pravdivých a úplných vysvetlení a informácií k zisťovaným skutočnostiam.
(2)
Pracovníci finančných správ sú povinní:
a)
zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri svojej činnosti. Táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru pracovníka s finančnou správou;
b)
prerokovať výsledky kontrol a revízií s kontrolovanými a revidovanými organizáciami, prípadne tiež s inými príslušnými organizáciami;
c)
upozorniť na závažné skutočnosti zistené pri kontrolách a revíziách orgány, ktoré sú príslušné robiť opatrenia podľa osobitných predpisov.
§ 7
Povinnosti organizácií
(1)
Vedúci a ostatní pracovníci kontrolovaných a revidovaných organizácií sú povinní:
a)
poskytnúť pracovníkom finančných správ na ich požiadanie potrebnú pomoc, najmä predložiť v určených termínoch požadované účtovné písomnosti, podnikové plány a iné doklady, materiály o previerkach, kontrolách, revíziách a inšpekciách každého druhu vykonaných i inými orgánmi;
b)
podávať pracovníkom finančných správ požadované vysvetlivky a informácie.
(2)
Pracovníkom organizácií, ktorí v určenej lehote neutvoria podmienky na riadny výkon bežnej kontroly alebo revízie, a vedúcim pracovníkom, ktorí neplnia skôr uložené nápravné opatrenia, môžu finančné správy uložiť, pokiaľ nejde o priestupok, poriadkovú pokutu do 1000 Kčs, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu; rovnaké právo má Ministerstvo financií pri výkone revízií podľa § 4 ods. 1 písm. c) tohto zákona. Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia ustanovenia zákona o správnom konaní.
§ 8
Súčinnosť finančných správ s národnými výbormi a inými štátnymi orgánmi
(1)
V záujme vykonávania jednotnej finančnej politiky štátu finančné správy spolupracujú pri plnení svojich úloh s národnými výbormi, najmä im predkladajú správy a informácie o plnení daní a odvodov a o použití dotácií v ich územných obvodoch.
(2)
Štátne orgány poskytujú finančným správam v medziach svojej pôsobnosti potrebnú pomoc, najmä ak povaha veci si vyžaduje špecializované a odborné posúdenie.
§ 9
Konanie pred finančnými správami
(1)
Pre konanie vo veciach daní, odvodov a dotácií platia osobitné predpisy.*)
(2)
V konaní o priestupkoch vo veciach daní, odvodov a dotácií postupujú finančné správy podľa osobitných predpisov.**)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Okresné (mestské) finančné správy sa zriaďujú z doterajších odborov štátnych financií národných výborov a krajské finančné správy z príslušných útvarov Ministerstva financií s pôsobnosťou podľa tohto zákona.
(2)
Správa národného majetku doteraz používaného odbormi štátnych financií národných výborov a príslušnými útvarmi Ministerstva financií prechádza bezodplatne na finančné správy.
(3)
Pracovníci národných výborov, ktorí zabezpečujú úlohy prechádzajúce podľa tohto zákona na finančné správy, a pracovníci príslušných útvarov Ministerstva financií sa stávajú pracovníkmi finančných správ. Na finančné správy prechádzajú ich práva a záväzky z doterajšieho pracovnoprávneho pomeru podľa zásad schválených vládou Slovenskej socialistickej republiky.
§ 11
Ministerstvo financií sa splnomocňuje:
a)
ustanoviť podmienky, za ktorých možno pri finančných nástrojoch v zahraničnom obchode a pri odvodoch, vrátane pokút (penále) za ich oneskorené plnenie, predĺžiť lehotu alebo povoliť splátky uložených povinností;
b)
ustanoviť po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, že finančné správy kontrolujú a revidujú tiež odvody do štátnych účelových fondov a použitie dotácií poskytovaných z týchto fondov;
c)
vydať podrobnejšie smernice na vykonanie ustanovenia § 8 ods. 1 tohto zákona.
§ 12
Týmto zákonom nie sú dotknuté predpisy, ktoré zverujú iným ako finančným orgánom správu a revízie príjmov štátneho rozpočtu (arbitrážne, súdne, notárske poplatky a pod.).
§ 13
(1)
Zrušujú sa
a)
vládne nariadenie č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu,
b)
§ 23 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch,
c)
§ 8 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach.
(2)
Vypúšťajú sa
a)
v § 7 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch slová „štátnych financií“,
b)
v § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 9/1968 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov slová „odbor štátnych financií“,
c)
položky č. 66 a 68 v prílohe zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
*)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
**)
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.