110/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky
z 25. novembra 1970
o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 230 odseku 2 a 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Českou radou odborových zväzov:
§ 1
Rozsah platnosti
Táto vyhláška sa vzťahuje na mládež s dušev­nými, zmyslovými a telesnými chybami, ktorá sa pripravuje na povolanie v učebnom pomere v internátnych učňovských školách pre mládež vy­žadujúcu osobitná starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociál­nej starostlivosti pre telesne chybnú mládež (ďa­lej len „učni").
§ 2
Obdobie učebného pomeru
Doba učebného pomeru sa delí na prípravné obdobie a obdobie odborného rozvoja, ktorých dĺžka sa spravuje podľa náročnosti učebných od­borov a dĺžky učebnej doby.*)
§ 3
Kategórie učebných odborov
Na účely odmeňovania sa učebné odbory za­raďujú do kategórie A a B. Učebné odbory zara­dené do kategórie A sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 61/1969 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov; ostatné učebné odbory patria do kategórie B.
§ 4
Odmeňovanie učňov v prípravnom období
(1)
V prípravnom období dostanú učni mesač­nú odmenu v rozpätí ustanovenom pre kategóriu, do ktorej je učebný odbor zaradený.
(2)
Mesačné odmeny sa poskytujú učňom v tomto rozpätí:
v kategórii A Kčs
v prvom roku prípravného obdobia . . . od 50,— do 100,—
v druhom roku prípravného obdobia . . . od 80,— do 150,—
v kategórii B
v prvom roku prípravného obdobia . . . od 30,— do 80,—
v druhom roku prípravného obdobia . . . od 50,— do 120,—
(3)
Organizácia určuje učňovi výšku mesačnej odmeny v rámci rozpätia ustanoveného v odseku 2 podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu, sprá­vania a výsledkov v odbornom výcviku za príslušné zúčtovacie obdobie.
(4)
Učňom, ktorí získali úplné stredné vzdela­nie absolvovaním strednej všeobecnovzdelávacej školy, sa poskytne v celom prípravnom období me­sačná odmena v rozpätí ustanovenom v príslušnej kategórii na druhý rok prípravného obdobia.
(5)
Určená mesačná odmena sa poskytuje učňom aj za dobu pracovnej neschopností pre cho­robu, úraz alebo za dobu karantény v prípravnom období, prípadne i v období odborného rozvoja, pokiaľ začiatok pracovnej neschopnosti spadá do prípravného obdobia, najdlhšie však po dobu, po ktorú by sa im inak poskytovalo nemocenské po­dľa predpisov o nemocenskom poistení.**)
Odmeňovanie učňov v období odborného rozvoja
§ 5
(1)
V období odborného rozvoja sa učňom pri­deľuje práca podľa učebných plánov a osnov tak, aby sa ich výkon koncom učebného pomeru pri­blížil priemernému výkonu kvalifikovaného pra­covníka príslušného povolania tej kvalifikačnej triedy, ktorá sa učňovi prizná po záverečnej skúške.
(2)
 S prihliadnutím na zvláštnosti výchovy a výučby učňov, najmä vzhľadom na ich duševné, zmyslové a telesné postihnutie a ďalej vzhľadom na povahu vykonávanej práce určí organizácia po prerokovaní s krajskou odborovou radou vhodný spôsob odmeňovania, a to mesačnými odmenami podľa ustanovenia odseku 3 alebo úkolovou, prí­padne časovou mzdou podľa ustanovení odsekov 4 až 7.
(3)
Pri spôsobe odmeňovania  učňov  mesač­nými odmenami určí organizácia mesačnú odmenu v tomto rozpätí:
Kčs
v kategórii A . . . . . . od 80,— do 190,—
v kategórii B . . . . . . od 80,— do 150,—
Organizácia môže vo výnimočných prípadoch určiť mesačnú odmenu nad hornú hranicu ustano­venú v kategórii B na obdobie odborného rozvoja až na Kčs 190,— učňom, ktorí pri celkovom hod­notení dosahujú mimoriadne priaznivé výsledky v prospechu, správaní a v odbornom výcviku. Usta­novenia § 4 odsekov 3 a 5 platia obdobne.
(4)
Pri spôsobe odmeňovania učňov úkolovou alebo časovou mzdou určí organizácia učňovi od­menu za prácu takto:
a)
   v úkolovej mzde najmenej 70% a najviac 100 % mzdy,
b)
v časovej mzde v prvej polovici obdobia od­borného rozvoja najmenej 50 % a najviac 75 %, v druhej polovici tohto obdobia naj­menej 60% a najviac 100% časovej mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rov­naký výkon, kvalitu a výsledky práce; Časová mzda sa vypočítava z tarify kvalifikačnej triedy, ktorá smie byť o jeden stupeň nižšia, než je kvalifikačná trieda, klorá sa má podľa mzdových predpisov učňovi priznať po záverečnej učňovskej skúške. Ustanovenie § 4 odseku 3 platí obdobne.
(5)
Učeň odmeňovaný podľa odseku 4 dostane:
a)
ak pracuje v kolektívnej úkolovej mzde, mzdu podľa odseku 4 písm. a), najmenej však od­menu zodpovedajúcu časovej mzde v druhej polovici obdobia odborného rozvoja podľa ustanovenia odseku 4 písm. b),
b)
popri odmene ustanovenej podľa časovej mzdy [odsek 4 písm. b)] aj prípadnú prémiu alebo výkonnostnú odmenu, ktorú by dostal kvalifi­kovaný pracovník za rovnaký výkon a výsled­ky práce.
(6)
Ak učeň odmeňovaný podľa odseku 4 v me­sačnom období nevykonával prácu z dôvodu organizácie výučby určenej učebnými plánmi a osnovami, dostane mesačnú odmenu v rovnakej výške, aká patrí podľa odseku 3 učňom učebného odboru tej istej kategórie. Rovnakú odmenu dostane učeň, ktorý z toho istého dôvodu vykonával prácu v ob­medzenom rozsahu, pokiaľ jeho odmena podľa od­seku 4 a 5 nie je vyššia.
(7)
U učňa odmeňovaného podľa odseku 4 je striedanie úkolovej a časovej mzdy v priebehu jedného výplatného obdobia prípustné len vtedy, ak prácu vykonávanú v časovej mzde možno pres­ne evidovať.
§ 6
(1) Učňom, ktorí z dôvodu výučby výnimočne pracujú v sťaženom alebo zdraviu škodlivom prostredí, pokiaľ tomu nebráni príslušný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým a pokiaľ je to obsiahnuté v učebných osnovách, patrí v období odborného rozvoja k odmene ustanovenej podľa § 5 príplatok, aký patrí za rovnakých podmienok pracovníkom podľa mzdových predpisov.
(2)
Učňom, ktorí z dôvodu výučby výnimočne pracujú v sobotu alebo v nedeľu, patrí v období odborného rozvoja za prácu v týchto dňoch mzdo­vé zvýhodnenie, ktoré podľa mzdových predpisov patrí pracovníkom.
(3)
V období odborného rozvoja poskytuje organizácia učňom odmeňovaným podľa § 5 od­seku 4 podiely na hospodárskych výsledkoch za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve.
§ 7
Stravovanie a ubytovanie učňov
(1)
Ak organizácia zabezpečuje učňom v prí­pravnom období ubytovanie, poskytuje im bezplat­ne celodenné stravovanie aj toto ubytovanie; po­kiaľ im ubytovanie nezabezpečuje, poskytuje denne bezplatne jedno hlavné a jedno vedľajšie jedlo.
(2)
Učni v období odborného rozvoja uhrádza­jú organizácii za stravovanie a ubytovanie sumu zodpovedajúcu 70 % dosiahnutej odmeny za prácu v príslušnom mesiaci zníženú o 120 Kčs.
(3)
Organizácia je povinná zabezpečiť učňom stravovanie v hodnote ustanoveného finančného normatívu.*)
(4)
 Ubytovanie a stravovanie poskytuje orga­nizácia učňom vo vlastných zariadeniach alebo na svoj náklad v zariadeniach iných organizácií (na­príklad v závodných jedálňach).
(5)
Učni môžu odoberať jedlo v zariadeniach na výchovu učňov, prípadne v závodných jedál­ňach, i v čase svojej dovolenky, pokiaľ ju trávia v mieste výučby alebo v dobe pracovnej neschop­ností pre chorobu (s výnimkou prenosných cho­rôb).
§ 8
Organizácie sú povinné poskytovať učňom pracovný odev, obuv a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu ustanovenom prí­slušnými predpismi.*)
§ 9
Ministerstvo práce a sociálnych vecí po do­hode s Ministerstvom financií a Ministerstvom Školstva Českej socialistickej republiky a s Českou radou odborových zväzov môže na návrh prísluš­ného národného výboru v odôvodnených prípa­doch povoliť v prospech učňov pre niektoré odbo­ry, prípadne povolania, výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Učňom, ktorým  sa v učebných zmluvách uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky prizna­lo podľa predpisov prv platných zvýhodnenie pri stravovaní a  ubytovaní, ktoré by im podľa tejto vyhlášky nepatrilo, sa toto zvýhodnenie zachováva po dobu, po ktorú sú vychovávaní v dojednanom učebnom odbore.
(2)
Ustanovenie vyhlášky č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť po­skytovaná v niektorých zariadeniach pre mládež neplatia pre učňov, na ktorých sa vzťahuje táto vyhláška, ani pre ich rodičov, prípadne iné po­vinná osoby.
§ 11
V Českej socialistickej republike stráca plat­nosť vyhláška č. 87/1967 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostli­vosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre te­lesne chybná mládež.
§  12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Minister:
Dr. Hamerník v. r.
*)
Dĺžka prípravného obdobia jednotlivých učebných odborov je ustanovená v prílohe vyhlášky č. 87/1970 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov.
**)
Za dobu pracovnej neschopnosti, po ktorú učňovi podľa tohto ustanovenia patrí mesačná odmena, sa ne­mocenské neposkytuje.
*)
Smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR z 1. 10. 1969 č. XII/1-2160-1.10.1969 o nákladoch na stravovanie v zariadeniach sociálneho zabezpečenia a oznámenie Ministerstva školstva č. 14043/1967-I/3-12. 4. 1967 o finančných limitoch na stravovanie v internátnych zariadeniach.
*)
Úprava Ministerstva práce a sociálnych veci ČSR z 25. 7. 1969 č. X/1-1464-6. 6. 1969, ktorou savydávajú smernice pre poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok a rovnošiat, a úprava Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií z 15. 2. 1968 č. 6500/68-VI/3 o poskytovaní osobných ochran­ných prostriedkov.