107/1970 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva plánování České socialistické republiky
ze dne 11. listopadu 1970
o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie
Ministerstvo plánování České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem průmyslu České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a v souladu s § 1 a 3 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR:
§ 1
Vyhláška upravuje postup plánovitého určování palivových a energetických základen pro spotřebiče tuhých, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie (dále jen spotřebiče). Vztahuje se na:
a)
tepelná zařízení pro ústřední vytápění a průmyslové kotle
- spalují-li se v nich tuhá paliva nebo těžký topný olej, jestliže jmenovitý výkon celkového tepelného zdroje, např. celé kotelny, činí alespoň 600 000 kcal/hod.;
- jde-li o zařízení na spalování plynných paliv, jestliže jmenovitý výkon celkového tepelného zdroje činí minimálně 300 000 kcal/hod. a převyšuje-li roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 120 000 m3 a zemního plynu 60 000 m3;
- jde-li o zařízení na spalování lehkého a středního topného oleje, všechna zařízení bez ohledu na jejich výkon či roční spotřebu;
b)
ostatní zařízení (technologická zařízení, např. průmyslové pece, sušárenská zařízení, štěpící stanice apod.);
- spalují-li se v nich tuhá paliva nebo těžký topný olej, jestliže výkon jednotlivých topenišť činí nejméně 300 000 kcal/hod.;
- jde-li o zařízení na spalování plynných paliv, jestliže výkon jednotlivých topenišť činí alespoň 150 000 kcal/hod. a převyšuje-li u všech nově připojených spotřebičů roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 120 000 m3 a zemního plynu 60 000 m3;
- jde-li o zařízení na spalování lehkého a středního topného oleje, všechna zařízení bez ohledu na výkon jejich topenišť či roční spotřebu;
c)
zařízení, ve kterých se používá elektrická energie pro přímý ohřev průmyslových pecí a sušárenských zařízení a u nichž je technická možnost záměny elektřiny jiným druhem paliva, pokud požadovaný výkon přesahuje 1 000 kVA;
d)
zařízení, ve kterých se tuhá, tekutá nebo plynná paliva zpracovávají jako surovina;
e)
zařízení na spalování benzínu a propan-butanu (zkapalněných topných plynů) bez ohledu na jejich výkon či roční spotřebu.
§ 2
(1)
Pro každý nově budovaný nebo rekonstruovaný spotřebič, u kterého bude po dokončení výstavby či rekonstrukce splněna některá z podmínek stanovených v § 1, musí být před zahájením výstavby nebo rekonstrukce určena palivová nebo energetická základna; určuje se dohodou mezi investorem (odběratelem) a dodavatelem paliv či energie na základě vyjádření ústředního orgánu, do jehož oboru působnosti náleží organizace, ve které bude výstavba nebo rekonstrukce uskutečněna, a to:
a)
formou předběžného příslibu, jde-li o etapu prací na přípravné dokumentaci nebo o akce dosud nezařazené do plánu;*)
b)
formou dohody o palivové nebo energetické základně, a to v průběhu prací na projektové dokumentaci, zpravidla před odevzdáním projektu ve stadiu souhrnného projektového řešení stavby nebo rekonstrukce spotřebiče.**).
(2)
Jde-li o spotřebiče z dovozu, musí být palivová základna podle odstavce 1 písm. a) nebo b) určena ještě před jejich objednáním.
(3)
Jde-li o spotřebiče podle § 1 pro bytovou výstavbu (vč. podnikové a družstevní) a občanskou výstavbu, určují palivovou nebo energetickou základnu dodavatelé po předchozím vyjádření příslušných krajských národních výborů nebo národních výborů řízených přímo vládou k žádosti investora.
(4)
Jde-li o zemědělské sušárny, určuje palivovou základnu v lehkém topném oleji dodavatel na návrh ministerstva zemědělství a výživy, a to v rámci celkového objemu tohoto paliva, který pro tyto účely stanoví ministerstvo plánování.
(5)
Pro určování palivových základen v topných olejích a plynných palivech platí určující hlediska uvedená v příloze k této vyhlášce (Zásady pro určování palivových a energetických základen v topných olejích a plynných palivech).
§ 3
Určení palivové nebo energetické základny ve smyslu § 2 obsahuje zejména:
a)
název bezprostředně nadřízeného a ústředního orgánu investora (odběratele), název a sídlo organizace s bližším označením provozní jednotky, ve které budou vybudovány nebo rekonstruovány spotřebiče, a seznam spotřebičů včetně jejich parametrů s označením, jde-li o spotřebiče nové nebo rekonstruované;
b)
celkovou roční spotřebu ve skutečných jednotkách včetně jakostních znaků podle platných ČSN (doplněných na vyžádání odběratele o další, např. u tuhých paliv o spalné teplo, kvalitativní znaky popelovin a obsah síry) a roční spotřebu v jednotlivých letech až do plného (plánovaného) využití kapacit spotřebičů. Jde-li o plynná paliva nebo elektrickou energii, též maximální hodinovou dodávku a roční odběrovou křivku; u elektrické energie také ostatní náležitosti stanovené zvláštním předpisem; *)
c)
název, sídlo, popř. bližší označení provozní jednotky dodavatele paliv;
d)
technické podmínky realizace palivové nebo energetické základny; **) kapacita zásobníků tekutých paliv a topného plynu propan-butan musí odpovídat minimálně 45denní spotřebě příslušných spotřebičů v období jejich maximálního zatížení, jestliže se nedohodne investor (odběratel) s dodavatelem jinak.
§ 4
Před uzavřením dohody (nebo vydáním příslibu) o určení palivové nebo energetické základny, v případech, kdy roční spotřeba při plném využití spotřebičů dosáhne v zařízeních podle § 1
písm. a)  písm. b) až d)  
100 000 tmp  100 000 tmp  tuhých paliv
1 000 tun  7 000 tun  topných olejů
7 000 tun  benzínu
1 mil. m3  7 mil. m3  zemního plynu
2 mil. m3  15 mil. m3  svítiplynu
2 mil. m3  20 mil. m3  koksárenského plynu
5 000 tun  propan-butanu a zkapalněných topných plynů
5 mil. kWh  elektřiny
posoudí určení základny z hlediska perspektivní koncepce komplexního krytí potřeb národního hospodářství palivy a energií ministerstvo plánování. To platí i v tom případě, je-li odběratelem a dodavatelem táž organizace a určí si palivovou nebo energetickou základnu z vlastních zdrojů sama. O posouzení žádá dodavatel v dohodě s odběratelem. Stanovisko ministerstva plánování je z hlediska uzavírání dohod ve smyslu § 2 pro odběratele i dodavatele závazné; případné zamítavé stanovisko k návrhu příslibu nebo dohody projedná ministerstvo plánování předem s ústředním orgánem investora.
§ 5
(1)
Dodavatelé paliv a energie jsou povinni informovat ministerstvo plánování a příslušný ústřední orgán investora (odběratele) o určení všech palivových a energetických základen odpovídajících § 1, které s nimi investoři (odběratelé) dohodli při přípravě výstavby nebo rekonstrukce spotřebiče, dále o jejich realizaci i o jejich změnách. Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy dodavatelem a odběratelem je táž organizace a určí si palivovou nebo energetickou základnu z vlastních zdrojů sama.
(2)
Investoři (odběratelé) jsou povinni projednat s dodavatelem paliv nebo energie všechny skutečnosti ovlivňující určenou palivovou nebo energetickou základnu (např. změnu množství a druhu paliva či energie, přenesením místa odběru apod.).
§ 6
(1)
Dnem účinnosti této vyhlášky neplatí na území České socialistické republiky vyhláška Státní plánovací komise č. 92/1967 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie; rozhodnutí vydaná podle ní a podle vyhlášky Státní plánovací komise č. 112/1961 Sb.:
a)
zůstávají v platnosti v případech určení palivových a energetických základen v tuhém a plynném palivu a elektrické energii;
b)
v případech, kdy jde o tekutá paliva, budou tato rozhodnutí v termínu, který určí ministerstvo plánování, nahrazena v souladu s danými zdroji pro období let 1971 - 1975 dohodami o palivové základně ve smyslu § 1 - 4 nebo zrušena; přitom budou příslušné orgány přihlížet i k odběrům uskutečňovaným dosud bez určení palivových základen. Odběry, zahájené před účinností vyhlášky Státní plánovací komise č. 156/1958 Ú. l., budou posuzovány jako odběry podle určené palivové základny.
(2)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.
Místopředseda vlády ČSR pověřený řízením ministerstva plánování ČSR: Ing. Rázl v. r.
Příloha
ZÁSADY pro určování palivových a energetických základen v topných olejích a plynných palivech *)
1.
S ohledem na rozsah již určených palivových základen a na omezené zdroje určují se pro léta 1971 až 1975 nové palivové základny v topných olejích **) a plynných palivech pouze v těchto případech:
- velkoodběr (týká se plynných paliv) zajišťující veřejné stravování a přípravu teplé užitkové vody v městských, lázeňských a rekreačních službách, ve školách, zdravotnických zařízeních apod.;
- jde-li o technologické spotřebiče pro výrobu potravinářského zboží denní spotřeby (pekárny, cukrárny apod.) a v zemědělské prvovýrobě (sušárny);
- zvlášť zdůvodněné případy, kde použití tuhých paliv trvale zhoršuje životní prostředí a nelze-li řešit tento problém
- spad popílku
- technickými opatřeními; jde o domovní kotelny, dále o blokové a sídlištní menší výtopny sloužící především pro novou bytovou a občanskou výstavbu v soustředěné zástavbě měst, zejména se silnou koncentrací průmyslu, dále v lázeňských, zdravotnických a rekreačních aglomeracích; u plynných paliv, jejichž použití v kotelnách se omezuje na zcela mimořádné případy, je nutno kromě toho zvažovat spalování plynu v kombinaci s tuhým nebo tekutým palivem;
- zkapalněné topné plyny (propan-butan) jsou v oblasti energetického využití určeny především pro zásobování obyvatelstva a drobných komunálních odběratelů (dodávky v tlakových nádobách); u velkoodběratelů může být propan-butan využíván jen ve výjimečných případech pro menší technologické spotřeby (např. příprava inertní atmosféry, sušení výrobků, karburace jiných topných plynů apod.);
- technologické spotřebiče (pece, sušárny apod.) jen v nových závodech zejména pro výrobu stavebních hmot včetně živičných směsí na stavbu a opravy silnic);
- spotřebiče umožňující spalování dvou druhů paliv: např. tuhé palivo a topný olej, nebo tuhé palivo a palivo plynné aneb topný olej a palivo plynné, a to podle situace ve zdrojích jednotlivých druhů paliv (jde o technologické spotřebiče i parní či horkovodní kotle);
- stabilizace hoření při spalování méně kvalitních tuhých paliv, regulace frekvence v elektrárnách a zajištění provozu parních kotlů s práškovým topením pod technickým minimem.
Ve všech ostatních případech je k určení palivové základny zapotřebí zvláštního souhlasu ministerstva průmyslu ČSR a ministerstva plánování ČSR.
2.
Konkrétní postup při určování palivových a energetických základen podle § 1 vyhlášky usměrňuje ministerstvo plánování ČSR v souladu s vývojem situace ve zdrojích jednotlivých druhů paliv.
*)
Při současné organizaci podnikové sféry sjednává investor (odběratel) příslib:
- s Ústavem technických a jde-li o černé a hnědé uhlí ekonomických služeb, úsek vč. meziproduktu, lignit a tuhých paliv, koks; u paliv z dovozu je Ústav povinen přihlížet k mezinárodním závazkům a na jejich základě k uzavřeným kontraktům mezi podnikem zahraničního obchodu Metalimex a zahraničními dodavateli;
- s oborovým ředitelstvím jde-li o topné oleje těžké, Chemopetrol - Závody pro topné oleje lehké a střední, zpracování ropy, benzín pro technologické účely, hnědouhelný koks a topný plyn propan-butan (zkapalněné topné plyny);
- s oborovým ředitelstvím Čs. jde-li o zemní plyn naftový, plynárenských podniků, zemní plyn karbonský, svítiplyn a koksárenský plyn;
- s Krajskými energetickými jde-li o elektřinu, je-li tato podniky, používána jako topné medium v zařízeních podle § 1 písm. c);
- s Českými energetickými jde-li o elektřinu z nadřazené závody, generálním soustavy a je-li používána ředitelstvím, jako topné medium v zařízeních podle § 1 písm. c).
Při sjednávání předběžného příslibu dohodne dodavatel s investorem (odběratelem) dobu platnosti příslibu a způsob jeho nahrazení dohodou o palivové nebo energetické základně.
**)
Dohodu o palivové nebo energetické základně sjednává investor (odběratel) zpravidla na podkladě platného předběžného příslibu podle písmena a) - s organizacemi uhelného jde-li o tuhá paliva dodávaná průmyslu, z jeho zdrojů; - s oborovým ředitelstvím jde-li o koks z hutních Hutnictví železa nebo jím koksoven; pověřenými organizacemi, - s podnikem zahraničního jde-li o tuhá paliva z dovozu; obchodu Metalimex, - s organizacemi pověřenými jde-li o tekutá paliva ze oborovým ředitelstvím zdrojů České socialistické Chemopetrol, republiky; - s n. p. Slovnaft, jde-li o topné oleje těžké dodávané ze Slovenské socialistické republiky; - s podnikem zahraničního jde-li o tekutá paliva obchodu Chemapol, z dovozu; - s plynárenskými podniky jde-li o plynná paliva; pověřenými oborovým ředitelstvím Čs. plynárenských podniků, - s Krajskými energetickými jde-li o elektrickou energii; podniky, - s Českými energetickými jde-li o elektrickou energii z závody, generálním nadřazené soustavy. ředitelstvím,
*)
Nyní platí vyhláška ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. l.
**)
Netýká se příslibu o určení palivové základny v tuhém palivu.
*)
Jde o tyto druhy paliv: zemní plyn naftový, zemní plyn karbonský, svítiplyn, koksárenský plyn, topný plyn propan-butan, topný olej těžký - TM a topný olej střední a lehký.
**)
Až do vyřešení vážných věcných problémů souvisejících se zabezpečováním zdrojů tekutých paliv nebudou zatím na přechodnou dobu určovány nové palivové základny v tekutém palivu.