1/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky
z 20. januára 1970,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastenými ústrednými úradmi podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku:
Čl. I
Vyhláška č. 61. /1961 Zb. sa dopĺňa takto:
§ 1 ods. 1 sa odpĺňa ďalším ustanovením, ktoré sa označuje písmenom o) a znie:
„o)
orgány Zboru národnej bezpečnosti pri výkone pasovej a vízovej agendy a pri výkone služby na hraničných prechodoch.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Grösser v. r.