Chronologický register predpisov ročníka 1970

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní
2/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
3/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky
4/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami a drobných prevádzkární národných výborov
5/1970 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem, kterou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
6/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
7/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní
8/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach z príspevku na sociálne zabezpečenie
9/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Galante, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad
10/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek, ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad
11/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.
12/1970 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
13/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
14/1970 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
15/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky
16/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zriadení medaily za upevňovanie priateľstva v zbrani
17/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb
18/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami
19/1970 Zb. Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov (úplné znenie zákona)
20/1970 Zb. Zákon o prokuratúre (úplné znenie zákona)
21/1970 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla
22/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy
23/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory
24/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prechodnom predĺžení pracovného času a o presunoch pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1970
25/1970 Zb. Oznámenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o správnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 177/1969 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
26/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied
27/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov
28/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady
29/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach
30/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
31/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
32/1970 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
33/1970 Zb. Zákon České národní rady o finančních správách
34/1970 Zb. Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
35/1970 Zb. Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
36/1970 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
37/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Topoľčanoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
38/1970 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o ekonomických nástrojoch na zabezpečenie oblastnej proporcionality
39/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Komárne, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad
40/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
41/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie
42/1970 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
43/1970 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akademii vied
44/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch
45/1970 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou
46/1970 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky o prispôsobení organizácie súdov a štátnych notárstiev zmenám územia hlavného mesta Prahy
47/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou
48/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou
49/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky
50/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu
51/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu
52/1970 Zb. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov
53/1970 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
54/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o registri trestov
55/1970 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970
56/1970 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach
57/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
58/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
59/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore týkajúcom sa dočasného dovozu vedeckého materiálu
60/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 66/1965 Zb.
61/1970 Zb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
62/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky
63/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. v. vydané na jej vykonanie
64/1970 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
65/1970 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
66/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Poprade, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
67/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
68/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948
69/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
70/1970 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
71/1970 Zb. Zákon o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
72/1970 Zb. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra
73/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov
74/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení
75/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Štatneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb.
76/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb.
77/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.
78/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
79/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku
80/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely
81/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu
82/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"
83/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel
84/1970 Zb. Vyhláška Federálného výboru pre priemysel, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaných náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov
85/1970 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
86/1970 Zb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
87/1970 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
88/1970 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o doplnení vládneho nariadenia č. 36/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
89/1970 Zb. Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
90/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru
91/1970 Zb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
92/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Leviciach, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov a ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady
93/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov
94/1970 Zb. Redakčné oznámenie o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania
95/1970 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
96/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive
97/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave
98/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
99/1970 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
100/1970 Zb. Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
101/1970 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
102/1970 Zb. Zákon o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
103/1970 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a federálneho Ministerstva financií, ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov
104/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov
105/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave.
106/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1971
107/1970 Zb. Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie
108/1970 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
109/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
110/1970 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
111/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave
112/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
113/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
114/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru
115/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o finančných správach
116/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
117/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
118/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru
119/1970 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
120/1970 Zb. Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
121/1970 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom
122/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
123/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 144/1969 Zb.
124/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb.
125/1970 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
126/1970 Zb. Ústavný zákon o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
127/1970 Zb. Ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
128/1970 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
129/1970 Zb. Zákon, ktorým se mení zákon č. 176/1968 Sb. o Kancelárii prezidenta republiky
130/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
131/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
132/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
133/1970 Zb. Zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev
134/1970 Zb. Zákon o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá)
135/1970 Zb. Zákon o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republliky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971
136/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Československej socialistickej republiky a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác
137/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
138/1970 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka
139/1970 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži
140/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov
141/1970 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
142/1970 Zb. Zákon o devízovom hospodárstve
143/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve
144/1970 Zb. Zákon o Štátnej banke československej
145/1970 Zb. Zákon o národohospodárskom plánovaní
146/1970 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte
147/1970 Zb. Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
148/1970 Zb. Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
149/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom v sokolovskej oblasti
150/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
151/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971
152/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom
153/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.
154/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku
155/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
156/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
157/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
158/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce
159/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach
160/1970 Zb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
161/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
162/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe
163/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu
164/1970 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb