9/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OPATRENIE
ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 21. januára 1969,
ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku
Pre novovytvorený okres Svidník podľa § 1 a 4 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 105/1968 Zb. o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev
zriaďujem
Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku a
ustanovujem
začatie ich činnosti 1. februárom 1969.
Minister:

Dr. Vašečka v. r.