88/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.1969 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 16. júla 1969
o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa článku 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Oddiel I
Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd
§ 1
(1)
Organizácia, v ktorej sa uplatňuje stabilizačný odvod,*) je povinná vykonať dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd, ak prekročí priemerná mzda v organizácii za rok 1969 východiskovú základňu o viac než 5 % a ak ide o organizáciu uvedenú v odseku 3 o viac než 7 %.
(2)
Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd robí pri prekročení východiskovej základne o viac než 5 % dvojnásobok a pri jej prekročení viac než 7 % štvornásobok celkového odvodu z prírastku miezd**) za rok 1969. Prekročenie východiskovej základne sa vyčísľuje s presnosťou na stotinu percenta.
(3)
Organizácie, ktorým vláda povolila vykonávať odvod z prírastku miezd až pri prekročení medziročného prírastku priemerných miezd o viac než 7 %,***) vykonajú dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd vo výške dvojnásobku celkového odvodu z prírastku miezd za rok 1969, ak dôjde k prekročeniu východiskovej základne o viac než 7 % a vo výške štvornásobku, ak dôjde k jej prekročeniu o viac než 9 %.
(4)
Východiskovou základňou je priemerná mzda v organizácii za rok 1968. V organizáciách, ktorým sa určila iná základňa pre výpočet odvodu z prírastku miezd,†) použije sa táto základňa, ak je vyššia ako priemerná mzda v organizácii za rok 1968. V organizáciách, ktorým bola alebo bude vládou schválená platová úprava, sa východisková základňa upraví o zvýšenie vyplývajúce z tejto platovej úpravy.
(5)
Priemernou mzdou sa rozumie podiel objemu miezd zúčtovaných na výplatu z fondu pracujúcich bez ostatných osobných výdavkov a skutočného priemerného počtu pracovníkov, vypočítaného podľa štatistických predpisov platných na bežný rok. Do objemu miezd sa za rok 1969 nezapočítavajú mzdy, ktoré sa zúčtovali v tomto roku na výplaty za mimoriadne sobotňajšie a nedeľňajšie smeny a za zvýšenú nadčasovú prácu v pracovných dňoch, a to za podmienky, že organizácia splní dohodu uzavretú s nadriadeným orgánom hospodárskeho riadenia o národohospodársky žiadúcom zvýšení dodávok tovaru alebo služieb, o zabezpečení plynulej vykládky a nakládky vagónov a o rozsahu mimoriadnych smien a nadčasovej práce, ktorý je nutný na zabezpečenie týchto úloh. Organizácia zabezpečí riadnu evidenciu miezd zúčtovaných za tieto mimoriadne smeny a nadčasovú prácu.
(6)
Vláda Slovenskej socialistickej republiky, prípadne orgány ňou na to splnomocnené rozhodnú o určení východiskovej základne pre dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd u organizácií, ktoré vznikli v roku 1969, a v prípadoch, ktoré súvisia s organizačnými zmenami.
§ 2
(1)
Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd vykonajú organizácie naraz za rok 1969 pri ročnom zúčtovaní vzťahov so štátnym rozpočtom.
(2)
Dodatkový odvod vykonajú ústredne riadené organizácie do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a organizácie riadené národnými výbormi do rozpočtu riadiaceho národného výboru.
(3)
Ak nevykoná organizácia dodatkový odvod načas a v plnej výške, zaplatí za každý deň omeškania 0,1 % sumy nezaplatenej načas.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiam príslušných finančných orgánov, ktoré uložili vykonať dodatkový odvod, nemá odkladný účinok.*)
§ 3
Záväzné limity prírastku priemernej mzdy
(1)
Organizáciám s nízkou efektívnosťou hospodárenia sa môže určiť v roku 1969 záväzný limit prírastku priemernej mzdy. Týmto limitom sa určí prírastok priemernej mzdy až do výšky 3,5 %, ktorý sa zistí porovnaním výšky priemernej mzdy za obdobie od začiatku mesiaca, kedy sa určil limit, do konca roku 1969 s priemernou mzdou za rovnaké obdobie roku 1968.
(2)
Záväzný limit prírastku priemernej mzdy určia organizáciám nadriadené orgány hospodárskeho riadenia individuálne. V prípade potreby môže vláda určiť záväzné limity i pre jednotlivé odbory alebo hospodárske odvetvia.
(3)
Pre posudzovanie prírastku priemernej mzdy pri určení záväzných limitov platí obdobne ustanovenie § 1 ods. 5 veta prvá a ods. 6.
(4)
Určením záväzného limitu prírastku priemernej mzdy nie je dotknutá povinnosť organizácie vykonávať dodatkový odvod z prírastkov priemerných miezd.
Oddiel II
Zmena zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani
§ 4
Zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani sa mení takto:
Paragraf 5 znie:
㤠5
Zvýšenie dane
(1)
Daňovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) - s výnimkou družstevných a podnikových zväzov - zaoberajúcim sa prevažne obchodnou činnosťou, u ktorých prekračuje rast priemerných miezd 5 % a robí najviac 7 %, zvyšuje sa daň o sumu, ktorá sa vypočíta z celkového objemu medziročného prírastku miezd - vrátane podielov na hospodárskych výsledkoch a ostatných osobných výdavkov - percentnou sadzbou vyplývajúcou zo súčinu percenta medziročného prírastku priemerných miezd prevyšujúceho 5 % a koeficientu 40. Pritom percento medziročného prírastku priemerných miezd sa vypočíta s presnosťou na stotinu. Pri raste priemernej mzdy nad 7 % sa k tejto sume pripočíta štvornásobok sumy, ktorá sa rovná sume medziročného prírastku objemu miezd, vyplývajúceho z rastu priemerných miezd nad 7 %.
(2)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí určí s Ministerstvom financií základňu pre výpočet prírastku miezd u organizácií s prevažne obchodnou činnosťou.
(3)
Daňovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) - s výnimkou družstevných a podnikových zväzov - zaoberajúcim sa prevažne neobchodnou činnosťou, zvyšuje sa daň z každej individuálnej ročnej mzdy pracovníka - vrátane podielov na hospodárskych výsledkoch a ostatných osobných výdavkov - z rozdielu prevyšujúceho základnú sumu mzdy 30 000 Kčs takto:
Ročná mzda pracovníka: Zvýšenie dane z rozdielu mzdy nad základnú sumu:
do Kčs 36 000 15 %
do Kčs 42 000 25 %
do Kčs 48 000 40 %
do Kčs 54 000 60 %
do Kčs 60 000 80 %
nad Kčs 60 000 100 %
(4)
Daňovníkom, ktorí zabezpečia zvýšený rozsah služieb a dodávok spotrebných fondov v mimoriadnych smenách, príp. formou mimoriadnych opatrení, môžu príslušné okresné národné výbory na ich žiadosť poskytnúť vopred primeranú zľavu z takto zvýšenej dane, a to až do výšky sadzieb platných pred účinnosťou tohto zákona.
(5)
U daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. e) sa zvýšenie dane vypočíta iba z individuálnych ročných miezd pracovníkov zabezpečujúcich zdaniteľnú činnosť.“.
Oddiel III
Zmena zdanenia motorových vozidiel
§ 5
U výrobných a spotrebných družstiev sa zrušuje 31. decembrom 1969 daňová povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 98/1964 Zb. o dani z motorových vozidiel a začínajúc 1. januárom 1970 sa u nich a ich zväzov a podnikov zavádza daňová povinnosť vo výške zodpovedajúcej odvodom z motorových vozidiel podľa zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a niektorých ďalších finančných opatreniach.
Oddiel IV
Záverečné ustanovenie
§ 6
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; ustanovenia oddielu I a II sa použijú pre dodatkový odvod a dôchodkovú daň za rok 1969.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.
*)
§ 8 ods. 1 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.
**)
Podľa § 5 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd.
***)
Podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 131/1968 Zb.
†)
Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 131/1968 Zb.
*)
§ 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 8 vládneho nariadenia č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu.