72/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1971 do 31.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. júna 1969
o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.2
O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov rozhoduje v správnom konaní príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky okrem vecí na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, pracovných síl, financií a správy a ochrany národného majetku, školstva, kultúry a informácií, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti, ochrany verejného poriadku, dopravy a cestného hospodárstva.
Čl.3
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb., č. 85/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení s platnosťou pre územie Slovenskej socialistickej republiky takto:
1.
Ustanovenie § 1 ods. 1 prvej vety znie:
„(1)
Národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v okresoch a obciach.“.
2.
Ustanovenie § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa týmto odsekom 2:
„(2)
Štátnu správu na úseku vodného hospodárstva, ktorá sa týka hraničných vôd, môže vykonávať jeden okresný národný výbor aj za iné okresné národné výbory, v obvode ktorých sú tieto vody. Vláda Slovenskej socialistickej republiky určí, ktorý národný výbor a za ktoré národné výbory môže takúto správu vykonávať.“.
3.
Ustanovenie § 12 znie:
㤠12
(1)
Mestské národné výbory sú v mestách, ktoré sú sídlami okresov, ďalej v iných obciach mestského charakteru, ktoré na návrh okresného národného výboru určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
V meste Košice pôsobí Mestský národný výbor v Košiciach, v obvodoch mesta obvodné národné výbory.“.
4.
Ustanovenie § 20 ods. 1 znie:
„(1)
Národné výbory spravujú
a)
predškolské a mimoškolské výchovné zariadenia, školy poskytujúce základné vzdelanie a stredné zdravotnícke školy pri okresných ústavoch národného zdravia, ako aj im slúžiace zariadenia,
b)
kultúrne a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia, zariadenia zdravotnícke a sociálneho zabezpečenia, s výnimkou tých organizácií a zariadení, ktoré spravujú príslušné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.“.
5.
Ustanovenie § 26 ods. 3 znie:
„(3)
Vzorový štatút mestských národných výborov, ktorý vydá Slovenská národná rada, ustanoví, v ktorých otázkach môže vláda Slovenskej socialistickej republiky zveriť do pôsobnosti mestského národného výboru výkon štátnej správy, ktorý inak podľa všeobecne záväzných predpisov patrí okresnému národnému výboru.“.
6.
V ustanovení § 26 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a v odseku 5 sa prvá veta upravuje takto:
„Mestské národné výbory, vychádzajúc z rozhodnutia vlády Slovenskej socialistickej republiky, podrobnejšie uvedú vo svojich štatútoch svoju pôsobnosť, upravia usporiadanie svojich orgánov, vzájomnú deľbu ich práce a právomoci, ďalej uvedú okruh organizácií a zariadení, ktoré riadia alebo spravujú, i aktívy, ktoré im pri plnení úloh pomáhajú.“.
7.
Ustanovenie § 27 ods. 3 znie:
„(3)
Okresný národný výbor spolupracuje s Ministerstvom plánovania, s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pri riešení oblastných proporcií, spracúvaní koncepcií rozvoja odvetví a pri ich aplikácii v podmienkach okresu.“.
8.
Ustanovenie § 27 sa dopĺňa o ďalší odsek tohto znenia:
„(5)
Okresný národný výbor môže po dohode s inými okresnými národnými výbormi riadiť a spravovať organizácie, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb viacerých okresov, ak je takéto riadenie alebo správa účelnejšia.“.
9.
Ustanovenie § 57 ods. 2 znie:
„(2)
Správne komisie riadi rada a sú podriadené aj príslušnej správnej komisii národného výboru vyššieho stupňa; ak ide o správnu komisiu okresného národného výboru, je podriadená aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.“.
10.
Ustanovenie § 63 ods. 1 znie:
„(1)
Odbor zodpovedá za všetku svoju činnosť rade, ktorá ho riadi. Vo veciach uvedených v § 62 č. 1 je odbor podriadený aj odboru národného výboru vyššieho stupňa a ak ide o odbor okresného národného výboru, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky. Vo veciach uvedených v § 62 č. 2 a 3 zodpovedá príslušnej komisii.“.
11.
Ustanovenie § 67 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
rieši sporné otázky, ktoré sa pri rozpracúvaní a uskutočňovaní celoštátnej politiky vyskytnú medzi okresnými národnými výbormi a ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a medzi okresnými národnými výbormi navzájom.“.
12.
Ustanovenie § 73 znie:
㤠73
(1)
Ak všeobecne záväzné nariadenie národného výboru odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému predpisu, národný výbor vyššieho stupňa takéto nariadenie zruší. Ak ide o nariadenie okresného národného výboru, zruší ho Slovenská národná rada.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 rada národného výboru vyššieho stupňa výkon takého všeobecne záväzného nariadenia pozastaví a predloží vec svojmu národnému výboru na jeho najbližšom zasadaní. Ak ide o všeobecne záväzné nariadenie okresného národného výboru, pozastaví ho vláda Slovenskej socialistickej republiky a predloží vec Slovenskej národnej rade.“.
13.
Ustanovenie § 76 znie:
㤠76
Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) vo veciach uvedených v § 62 č. 1 nesprávne a ak nápravu neurobí národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť odbor (správna komisia) národného výboru vyššieho stupňa, ak ide o opatrenie odboru (správnej komisie) okresného národného výboru, príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.“.
14.
Z ustanovení § 7 ods. 2, § 8, § 30 ods. 2, § 41, § 42 ods. 1, § 58 ods. 1 a z § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová kraj alebo krajský národný výbor v príslušnom čísle a páde.
15.
V ustanoveniach § 30 ods. 1 a § 68 ods. 2 písm. a) a v odseku 4 písm. a) sa slová kraj a krajský národný výbor nahradzujú slovami okres, okresný národný výbor v príslušnom čísle a páde.
16.
Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c), § 28, § 39 ods. 2 písm. n) a § 48 ods. 3 sa zrušujú.
Čl.4
Právomoc orgánov krajských národných výborov rozhodovať v správnom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov prechádza na príslušné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.
Čl.5
(2)
Pôsobnosť krajských regresných komisií podľa vyhlášky č. 34/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 38/1968 Zb. a pôsobnosť krajských interrupčných komisií podľa vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb. prechádza na obdobné komisie, ktoré ako svoje orgány zriadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Zloženie komisií uvedených v odseku 2 určí a ich členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.
Čl.6
Okresný národný výbor môže zriadiť pre viaceré miestne (mestské) národné výbory a po prerokovaní s nimi spoločný obvodný úrad na výkon im patriacej štátnej správy.
Čl.8
Pôsobnosť národných výborov na území mesta Bratislavy, vyplývajúca z osobitného postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky,*) zostáva týmto zákonom nedotknutá.
Čl.9
Veci, ktoré orgány krajského národného výboru nevybavili do dňa účinnosti tohto zákona, vybaví orgán príslušný podľa tohto zákona.
Čl.10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
Príloha zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajských národných výborov na ústredné (iné) orgány štátnej správy SSR
podľa predmet pôsobnosti ústredný (iný) orgán štátnej správy
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce
1 zák. č. 35/1967 Zb. § 11 ods. 1 rozhodovanie o rozdelení podielu poplatkov a výnosu pokút a penále za znečisťovanie ovzdušia medzi národnými výbormi, ak škodlivé následky vznikajú v obvodoch viacerých okresných národných výborov Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
územného plánovania a stavebného poriadku
2-19 Zrušené od 1. 1. 1971.
ochrany prírody
20 zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR § 14 ods. 1 vedenie štátnych zoznamov ochrany prírody Ministerstvo kultúry
21 rozhodnutie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 30/1964, reg. v čiastke 81/1964 Zb. výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Slovenského raja Ministerstvo kultúry
22 opatrenie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 22/1967 Ústr. vest. výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Malej Fatry Ministerstvo kultúry
využitia nerastného bohatstva
23 zák. č. 41/1957 Zb. § 13 ods. 1 rozhodovanie o tom, či sa preskúmané ložisko hodí na priemyselné dobývanie v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plnil krajský národný výbor obvodný banský úrad
24 § 21 ods. 2 a 3 a § 24 určovanie, zmeny a zrušovanie dobývacieho priestoru v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plnil krajský národný výbor Slovenský banský úrad
25 Zrušená od 1. 1. 1971.
26 vyhl. č. 62/1965 Zb. § 9 ods. 1 povoľovanie trhacích prác veľkého rozsahu na ostatných pracoviskách obvodný banský úrad
27 vyhl. č. 62/1965 Zb. v spojení s úpravou býv. Ústredného banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb. § 10 ods. 2
§ 68 ods. 1 písm. b) a ods. 5
§ 70 ods. 1
udeľovanie oprávnení na vykonávanie funkcie strelmajstra pre stavebné práce a deštrukcie a pre osobitné druhy prác po vykonaní skúšky pred odbornou skúšobnou komisiou obvodný banský úrad
28 úprava býv. Ústr. banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb. § 75 ods. 2 evidencia hlásení organizácie o ustanovení pracovníka, ktorý dozerá na odbornú technickú úroveň pri používaní výbušnín na ostatných pracoviskách obvodný banský úrad
poľnohospodárstva
29 zák. SNR č. 81/1949 Zb. SNR § 8 udeľovanie súhlasu na prevod vlastníctva, prenájmu, na zmluvné alebo exekučné zaťaženie majetku a jeho použitie na účely odchyľujúce sa od jeho určenia podľa tohto zákona Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
30 nariadenie ZP č. 92/1949 Zb. SNR § 2 vykonávanie rozdelenia majetku, ak nehnuteľnosti ležia v obvodoch viacerých okresov Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
31 vl. nar. č. 50/1955 Zb. § 21 ods. 2 určovanie, z ktorého okresu možno zadovážiť zariadenie potrebné na vykonanie poľnohospodárskych prác Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
32 zák. opatr. č. 61/1956 Zb. § 2 ods. 2 a 3 schvaľovanie projektov a plánov ťažby rašeliny a rekultivácie rašelinísk a povoľovanie ťažby; vykonávanie bezprostredného dohľadu nad správnym výkonom ťažby v rekultivácii rašelinísk; nariaďovanie zastavenia ťažby, ak sa opätovne porušujú podmienky určené na ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk alebo ak to vyžadujú hospodárske dôvody alebo iný všeobecný záujem Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
33 zák. č. 102/1963 Zb. § 5 ukladanie povinnosti investorovi uskutočniť výstavbu náhradného rybníka Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
34 § 12 ods. 1 vyhlasovanie častí rybárskych revírov, prípadne aj celých revírov za chránené rybné oblasti a určovanie potrebného obmedzenia všeobecného užívania Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
35 vyhl. č. 103/1963 Zb. § 16 ods. 2 povoľovanie lovu na umelý výter alebo lovu takých rýb a iných vodných živočíchov, ktoré sú na ujmu riadneho hospodárenia v chránenej rybnej oblasti, na návrh užívateľa rybárskeho revíru Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
36 § 22 povoľovanie výnimiek z ustanovení § 17, 19 až 21 vyhlášky vo zvlášť odôvodnených prípadoch týkajúcich sa doby hájenia, všeobecného zákazu lovu rýb, iných vodných živočíchov, zákazu ich predaja, kúpy a pod. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
37 § 24 ods. 1 obmedzovanie alebo zakazovanie lovu rýb Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
38 § 24 ods. 2 povoľovanie výnimiek zo zákazu lovu rýb v pstruhových vodách všetkými druhmi sietí Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
39 § 26 ods. 3 povoľovanie lovu rýb sieťou i v miestach uvedených v ods. 1 písm. a), b) a c) a povoľovanie skrátenia vzdialenosti uvedenej v ods. 1 písm. c) pre lov udicou Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
40 § 37 ods. 5 povoľovanie výnimiek z počtu a množstva úlovku rýb a obmedzovanie denných úlovkov Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
41 § 39 ods. 2 udeľovanie súhlasu na povoľovanie výnimiek z používania nástrah Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
42 § 44 ods. 9 povoľovanie výnimiek z počtu a množstva úlovku rýb v údolných nádržiach Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
43 § 46 povoľovanie výnimiek z lovu rýb v hraničných vodách Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
44 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. § 32 ods. 3 udeľovanie súhlasu na zriadenie melioračného družstva, ak jeho pôsobnosť presahuje obvod okresného národného výboru Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
45 vyhl. č. 47/1968 Zb. § 3 ods. 2 schvaľovanie zmluvy o zriadení spoločného družstevného podniku, ak členmi tohto podniku sú organizácie z viacerých okresov Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
46 zák. č. 53/1966 Zb. § 1 ods. 4 vyhradzovanie si rozhodovania o súčastiach poľnohospodárskeho pôdneho fondu Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
47 § 4 ods. 2 vyhradzovanie si rozhodovania o povolení na vykonanie rozsiahlejších zmien kultúr vnútri poľnohospodárskeho pôdneho fondu Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
lesného a vodného hospodárstva
48 zák. č. 166/1960 Zb. § 10 ods. 1 vyhradzovanie si rozhodovania o závažnejších zásahoch do lesného fondu alebo o vyňatí väčšej plochy lesnej pôdy Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
49 § 26 schvaľovanie návrhov na vytvorenie lesných hospodárskych celkov, schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a ostatných diel hospodárskej úpravy lesov a kontrola ich vykonávania Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
50 zák. č. 166/1960 Zb. v spojení s čl. 24 ods. 1 vyhl. č. 17/1969 Zb. § 30 vyhlasovanie príslušných lesov o výmere nad 10 ha do 100 ha za účelové Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
51 zák. č. 166/1960 Zb. § 37 ods. 2 vyhradzovanie si rozhodovania o povoľovaní výnimiek z neprípustných druhov ťažieb dreva Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
52 vyhl. č. 17/1961 Zb. v znení vyhl. č. 58/1968 Zb. čl. 3 ods. 1 a 2 vyjadrovanie sa k územným plánom a dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany lesného fondu a vymedzovanie plochy nevyhnutne potrebnej na požadované účely, ak má dôjsť k rozsiahlejšiemu vyňatiu pozemkov z lesného fondu Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
53 čl. 16 ods. 1 a 2 povoľovanie zmien obvodov lesných hospodárskych celkov vo vzlášť odôvodnených prípadoch a udeľovanie súhlasu na zmeny hospodárskych skupín Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
54 čl. 21 konanie pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov a pri ich schvaľovaní Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
55 čl. 42 a čl. 43 ods. 1 vymenúvanie skúšobnej komisie pre odborných lesných hospodárov, rozhodovanie o pripustení na skúšku a vykonávanie skúšok Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
56 vl. nar. č. 14/1959 Zb. § 26 ods. 2 rozhodovanie o príslušnosti okresných národných výborov na vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia v prípade pochybnosti Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
57 § 27 ods. 1 vyjadrovanie sa podľa § 24 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb., či plánovaná investícia je možná z hľadiska vodohospodárskeho, ak ide o investíciu nadokresného významu alebo dosahu Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
58 vyhl. č. 78/1954 Ú. v. v znení vyhl. č. 74/1960 Zb. a smernice č. 112/1955 Ú. v. § 5 ods. 4
č. 10
určovanie spotrebných čísiel množstva dodanej vody obdobne podľa smerných spotrebných čísiel celoštátnych v prípadoch, pre ktoré nemožno použiť celoštátne platné smerné spotrebné čísla Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
59 smernice por. č. 31/1962 Zb. NV časť A/3 určovanie kategorizácie vodohospodárskych diel a zariadení na účely technicko-bezpečnostných prehliadok Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
energetiky
60-65 Zrušené od 1. 1. 1971.
financií a správy a ochrany národného majetku
66 Zrušená od 1. 1. 1971.
67 vl. nar. č. 107/1967 Zb. § 3 možnosť s prihliadnutím na hľadiská účelnosti a hospodárnosti vykonávať v zložitých prípadoch kontrolu finančných vzťahov ústredne riadených hospodárskych organizácií k štátnemu rozpočtu Ministerstvo financií
68 Zrušená od 1. 1. 1971.
69-72 Zrušené od 1. 1. 1971.
zásobovania, obchodu a cestovného ruchu
73 zák. č. 122/1962 Zb. v znení zák. č. 31/1968 Zb. § 5 ods. 3 ukladanie úloh Štátnej obchodnej inšpekcii na uplatnenie ochrany záujmov spotrebiteľov Ministerstvo obchodu
dopravy
74-82 Zrušené od 1. 6. 1971.
83 vl. uzn. č. 222/1966 bod 1 písm. b) určovanie tarifných zásad v mestskej hromadnej doprave osôb, uskutočňovanej podnikmi Československej automobilovej dopravy, po prerokovaní s príslušnými národnými výbormi Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
cestného hospodárstva
84 vyhl. č. 136/1961 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963 § 3 ods. 2 vykonávanie investorskej činnosti pre cesty I. a II. triedy Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
85-87 Zrušené od 1. 6. 1971.
88 zák. č. 135/1961 Zb. § 2 ods. 1 plánovanie výstavby a prestavby ciest Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
89-91 Zrušené od 1. 6. 1971.
školstva a starostlivosti o deti
92-111 Zrušené od 1. 1. 1971.
kultúry a informácií
112 zák. č. 55/1957 Zb. § 3 ods. 1 riadenie činnosti štátnych divadiel Ministerstvo kultúry
113 Zrušená od 1. 1. 1971.
114 vyhl. č. 99/1958 Ú. v. § 1 ods. 1 povoľovanie predstavení štátnych divadiel mimo určenej oblasti pôsobnosti Ministerstvo kultúry
115-117 Zrušené od 1. 1. 1971.
118 zák. č. 81/1957 Zb. § 3 ods. 1 zriaďovanie agentúr pre koncertnú činnosť Ministerstvo kultúry
119 zák. č. 82/1957 Zb. § 2 ods. 1 zriaďovanie agentúr na riadenie a organizovanie estrádnej činnosti Ministerstvo kultúry
120 Zrušená od 1. 1. 1971.
121 zák. č. 218/1949 Zb. § 10 dozor a schvaľovanie dispozícií s cirkevným majetkom ústredí cirkví, náb. spoločností a rím. kat. biskupských úradov Ministerstvo kultúry
122-141 Zrušené od 1. 1. 1971.
142 vl. nar. č. 70/1968 Zb. § 3 ods. 2 rozhodovanie o rozdelení cirkevného majetku v prípadoch, v ktorých nedôjde k dohode Ministerstvo kultúry
143-145 Zrušené od 1. 1. 1971.
zdravotníckych služieb
146 zák. č. 20/1966 Zb. § 46 ods. 1 vydávanie kúpeľných štatútov a určenie ochranných pásiem pre tie kúpeľné miesta, pre ktoré ich nevydáva, prípadne neurčuje vláda Ministerstvo zdravotníctva
147 § 75 ods. 3 a 4 plnenie doterajších úloh krajského hygienika vo veciach presahujúcich okresný význam alebo v prípadoch, posúdenie ktorých nemožno zabezpečiť v okrese, a riadenie a kontrola činnosti okresných hygienikov Ministerstvo zdravotníctva
148 vyhl. č. 57/1967 Zb. § 13 ods. 1 a § 15 ustanovovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich s jedmi a omamnými látkami Ministerstvo zdravotníctva
149 zák. č. 20/1966 Zb. § 77 ods. 6 výkon činnosti znaleckých komisií pre posudzovanie postupu pri výkone zdravotníckych služieb, ktoré boli zriadené pri krajských národných výboroch Ministerstvo zdravotníctva
150 vyhl. č. 44/1966 Zb. § 2 ods. 3 povoľovanie výkonu povolania absolventom fakulty detského lekárstva, fakulty všeobecného lekárstva - detského smeru a absolventom lekárskej fakultúry hygienickej na inom úseku zdravotníckych služieb, než pre ktorý získali spôsobilosť Ministerstvo zdravotníctva
151 § 14 ods. 3 zabezpečovanie predpokladov na doplnenie znalostí a ich overenie kvalifikačnou atestáciou u lekárov, ktorí nepracujú v odbore, v ktorom získali špecializáciu, po dobu dlhšiu ako 5 rokov Ministerstvo zdravotníctva
152 § 18 ods. 1 a § 33 určovanie odobru, v ktorom sa bude vykonávať vlastná špecializačná príprava po ukončení všeobecnej časti špecializačnej prípravy Ministerstvo zdravotníctva
153 § 22 ods. 1 a 2 prijímanie a posudzovanie prihlášok lekárov na kvalifikačné atestácie, ktoré sa vykonávajú pred komisiami Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov Ministerstvo zdravotníctva
154 § 23 ods. 2 zaraďovanie lekárov do ďalšej špecializačnej prípravy Ministerstvo zdravotníctva
155 smernice č. 20/1968 Vest. MZd čl. 36 ods. 2 a čl. 39 ods. 1 vyjadrovanie sa k zaraďovaniu zdravotníckeho zariadenia do príslušných kategórií a typov a určovanie spádového územia nemocnice s poliklinikou II. typu Ministerstvo zdravotníctva
156 čl. 5, 6 a 12 vyjadrovanie sa k vymenúvaniu riaditeľov okresných ústavov národného zdravia a riaditeľov stredných zdravotníckych škôl Ministerstvo zdravotníctva
157 smernice č. 19/1967 Vest. MZd príl. 1 III/A priznávanie charakteru najobťažnejších oddelení oddeleniam v zdravotníckych zariadeniach vo výnimočných prípadoch Ministerstvo zdravotníctva
158 § 8 ods. 1 a 3 určovanie odborov činností, v ktorých možno priznať pracovníkom príplatky za sťažené pracovné alebo životné podmienky Ministerstvo zdravotníctva
159 bod 4 úvodnej časti rozhodovanie o odpustení zrážok z mesačného základného platu pre nedostatok špecializácie u starších zdravotníckych pracovníkov Ministerstvo zdravotníctva
160 všeobec. ustanovenia I/A písm. b) určovanie odborov z úseku činnosti stredných zdravotníckych pracovníkov, za odborne riadenie ktorých sa poskytne osobitný príplatok Ministerstvo zdravotníctva
161 príl. 1 funkcia č. 16/a rozhodovanie o zaradení vedúceho lôžkového oddelenia o stupeň vyššie, ak oddelenie presahuje obvyklé pomery Ministerstvo zdravotníctva
sociálneho zabezpečenia
162-167 Zrušené od 1. 1. 1971.
požiarnej ochrany
168 zák. č. 18/1958 Zb. a
vyhl. č. 106/1959 Ú. v.
§ 6 ods. 2
§ 4 ods. 2
zisťovanie príčin požiarov v závažných prípadoch Ministerstvo vnútra
169 zák. č. 18/1958 Zb. § 8 ods. 1 nariaďovanie zastavenia prevádzky v celom závode, ak na odstránenie príčin bezprostredného nebezpečenstva a vzniku požiaru nestačia iné opatrenia na ochranu pred požiarom Ministerstvo vnútra
170 vyhl. č. 106/1959 Ú. v. § 3 požadovanie jednorazových správ a dokladov od vedúcich závodov, vlastníkov a užívateľov budov, prípadne od iných zodpovedných osôb alebo organizácií na objasňovanie stavu objektov, technológie výroby a charakteru používaných materiálov a surovín vzhľadom na požiarnu bezpečnosť Ministerstvo vnútra
171 § 36 ods. 1 určovanie miest, v ktorých sa vzhľadom na potrebu zvýšenia požiarnej ochrany zriaďujú verejné požiarne útvary a určovanie počtu príslušníkov týchto útvarov Ministerstvo vnútra
172 § 36 ods. 2 vyjadrovanie sa k zriaďovaniu závodných požiarnych útvarov v tých závodoch, ktoré trvale vyžadujú zvýšenú ochranu pred požiarmi Ministerstvo vnútra
173 vyhl. č. 126/1959 Ú. v. a smer. MV a MEVH čiastka 53/1959 Ú. v. § 7 písm. a) vyhlasovanie a odvolávanie stupňov aktivity povodňovej služby, ak ide o nebezpečenstvo povodne pre viac okresov Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
174 § 7 písm. b) priame vykonávanie úloh v odbore ochrany pred povodňami, ak tieto úlohy nie sú schopné vykonávať výkonné orgány okresných národných výborov a miestnych národných výborov Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
175 § 7 písm. c) zadovažovanie povodňových plánov a povodňových máp pre obvody ohrozené povodňami od okresných národných výborov na ich posúdenie z hľadiska celého povodia Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
všeobecnej vnútornej správy
176 vl. nar. č. 12/1968 Zb. § 3 ods. 1 určovanie zásad pre poskytovanie paušálnych náhrad poslancom okresných národných výborov Ministerstvo vnútra
177 vl. uzn. č. 13/1968 príloha bod 3 udeľovanie súhlasu na uvoľnenie ďalšieho podpredsedu okresného národného výboru nad rámec určeného maximálneho počtu uvoľnených funkcionárov okresných národných výborov Ministerstvo vnútra
178 vl. uzn. č. 14/1968 zásady
čl. 2 ods. 3
rozpisovanie globálnych súm na odmeny funkcionárov okresných národných výborov za výkon funkcie Ministerstvo vnútra
179 zásady
čl. 3 ods. 2 a 3
prerokúvanie návrhov okresných národných výborov na výšku odmien predsedov okresných národných výborov za výkon funkcie a návrhov na výšku odmien dlhodobe uvoľnených funkcionárov okresných národných výborov nad hornú hranicu Ministerstvo vnútra
180 vl. uzn. č. 364/1966 príloha bod II/F/23 písm. d) organizovanie a riadenie odborných municipiálnych stykov funkcionárov a pracovníkov národných výborov a pracovníkov organizácií nimi riadených so zahraničím Ministerstvo vnútra
181 zák. č. 68/1951 Zb. v znení vl. nar. č. 122/1951 Zb. § 2 ods. 2 schvaľovanie organizačných poriadkov dobrovoľných spoločenských organizácií, ak ich pôsobnosť presahuje územie okresu Ministerstvo vnútra
182 zák. č. 126/1968 Zb. § 2 ods. 2 písm. b) zastavovanie činnosti, resp. rozpúšťanie dobrovoľných spoločenských organizácií, ak obvod ich činnosti presahuje územie okresu Ministerstvo vnútra
183 zák. č. 162/1949 Zb. § 1 ods. 2 povoľovanie výroby zbraní a streliva pre študijné alebo vyučovanie účely Ministerstvo vnútra
184 § 6 povoľovanie výnimky zo zákazu výroby, opravovania, predaja, držania a nosenia nedovolených zbraní a strelív Ministerstvo vnútra
185 Zrušená od 1. 1. 1971.
v ostatných úsekoch štátnej správy
186 zák. č. 36/1964 Zb. § 54 udeľovanie súhlasu na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby sudcov krajských súdov Ministerstvo spravodlivosti
187 Zrušená od 1. 1. 1971.
188 vyhl. č. 47/1967 Zb. § 35 písm. a) uzavieranie dohôd o vývoji cien [§ 34 ods. 1 písm. b)] s podriadenými odborovými riaditeľstvami Slovenský cenový úrad a príslušné ústredné orgány
189 § 35 písm. b) rozhodovanie o zaradení služieb poskytovaných miestnym hospodárstvom, výrobnými družstvami a súkromníkmi, prípadne ďalšími organizáciami (podľa osobitne prenesenej pôsobnosti) do kategórií cien a určovanie výšky odchýlok od smerných cien Slovenský cenový úrad
190 § 37 ods. 2 určovanie výhrady uvedenej v § 36 ods. 4 pre organizácie miestneho hospodárstva, ktorých činnosť presahuje obvod pôsobnosti okresných národných výborov príslušné ústredné orgány
191 úprava ŠKFCM č. 26/1967 Ústr. vest. č. 3 ustanovovanie kategorizácie cien stavebných prác vykonávaných organizáciami riadenými národnými výbormi a výrobnými družstvami Slovenský cenový úrad
192-193 Zrušené od 1. 1. 1971.
*)
Zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave.