72/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. júna 1969
o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
16.
Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c), § 28, § 39 ods. 2 písm. n) a § 48 ods. 3 sa zrušujú.
Čl.10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
Príloha zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajských národných výborov na ústredné (iné) orgány štátnej správy SSR
podľa predmet pôsobnosti ústredný (iný) orgán štátnej správy
predpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce
1 Zrušená od 1. 1. 1972.
územného plánovania a stavebného poriadku
2-19 Zrušené od 1. 1. 1971.
ochrany prírody
20 zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR § 14 ods. 1 vedenie štátnych zoznamov ochrany prírody Ministerstvo kultúry
21 rozhodnutie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 30/1964, reg. v čiastke 81/1964 Zb. výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Slovenského raja Ministerstvo kultúry
22 opatrenie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 22/1967 Ústr. vest. výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Malej Fatry Ministerstvo kultúry
využitia nerastného bohatstva
23 zák. č. 41/1957 Zb. § 13 ods. 1 rozhodovanie o tom, či sa preskúmané ložisko hodí na priemyselné dobývanie v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plnil krajský národný výbor obvodný banský úrad
24 Zrušená od 1. 1. 1972.
25 Zrušená od 1. 1. 1971.
26 vyhl. č. 62/1965 Zb. § 9 ods. 1 povoľovanie trhacích prác veľkého rozsahu na ostatných pracoviskách obvodný banský úrad
27 vyhl. č. 62/1965 Zb. v spojení s úpravou býv. Ústredného banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb. § 10 ods. 2
§ 68 ods. 1 písm. b) a ods. 5
§ 70 ods. 1
udeľovanie oprávnení na vykonávanie funkcie strelmajstra pre stavebné práce a deštrukcie a pre osobitné druhy prác po vykonaní skúšky pred odbornou skúšobnou komisiou obvodný banský úrad
28 úprava býv. Ústr. banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb. § 75 ods. 2 evidencia hlásení organizácie o ustanovení pracovníka, ktorý dozerá na odbornú technickú úroveň pri používaní výbušnín na ostatných pracoviskách obvodný banský úrad
poľnohospodárstva
29-59 Zrušené od 1. 1. 1972.
energetiky
60-65 Zrušené od 1. 1. 1971.
financií a správy a ochrany národného majetku
66 Zrušená od 1. 1. 1971.
67 Zrušená od 1. 1. 1972.
68 Zrušená od 1. 1. 1971.
69-72 Zrušené od 1. 1. 1971.
zásobovania, obchodu a cestovného ruchu
73 Zrušená od 1. 1. 1972.
dopravy
74-82 Zrušené od 1. 6. 1971.
83 vl. uzn. č. 222/1966 bod 1 písm. b) určovanie tarifných zásad v mestskej hromadnej doprave osôb, uskutočňovanej podnikmi Československej automobilovej dopravy, po prerokovaní s príslušnými národnými výbormi Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
cestného hospodárstva
84 vyhl. č. 136/1961 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963 § 3 ods. 2 vykonávanie investorskej činnosti pre cesty I. a II. triedy Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
85-87 Zrušené od 1. 6. 1971.
88 zák. č. 135/1961 Zb. § 2 ods. 1 plánovanie výstavby a prestavby ciest Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
89-91 Zrušené od 1. 6. 1971.
školstva a starostlivosti o deti
92-111 Zrušené od 1. 1. 1971.
kultúry a informácií
112 Zrušená od 1. 7. 1978.
113 Zrušená od 1. 1. 1971.
114 Zrušená od 1. 7. 1978.
115-117 Zrušené od 1. 1. 1971.
118 zák. č. 81/1957 Zb. § 3 ods. 1 zriaďovanie agentúr pre koncertnú činnosť Ministerstvo kultúry
119 zák. č. 82/1957 Zb. § 2 ods. 1 zriaďovanie agentúr na riadenie a organizovanie estrádnej činnosti Ministerstvo kultúry
120 Zrušená od 1. 1. 1971.
121 zák. č. 218/1949 Zb. § 10 dozor a schvaľovanie dispozícií s cirkevným majetkom ústredí cirkví, náb. spoločností a rím. kat. biskupských úradov Ministerstvo kultúry
122-141 Zrušené od 1. 1. 1971.
142 Zrušená od 1. 1. 1972.
143-145 Zrušené od 1. 1. 1971.
zdravotníckych služieb
146-161 Zrušené od 1. 1. 1972.
sociálneho zabezpečenia
162-167 Zrušené od 1. 1. 1971.
požiarnej ochrany
168-184 Zrušené od 1. 1. 1972.
185 Zrušená od 1. 1. 1971.
v ostatných úsekoch štátnej správy
186 Zrušená od 1. 1. 1972.
187 Zrušená od 1. 1. 1971.
188 vyhl. č. 47/1967 Zb. § 35 písm. a) uzavieranie dohôd o vývoji cien [§ 34 ods. 1 písm. b)] s podriadenými odborovými riaditeľstvami Slovenský cenový úrad a príslušné ústredné orgány
189 § 35 písm. b) rozhodovanie o zaradení služieb poskytovaných miestnym hospodárstvom, výrobnými družstvami a súkromníkmi, prípadne ďalšími organizáciami (podľa osobitne prenesenej pôsobnosti) do kategórií cien a určovanie výšky odchýlok od smerných cien Slovenský cenový úrad
190 Zrušená od 1. 1. 1972.
191 úprava ŠKFCM č. 26/1967 Ústr. vest. č. 3 ustanovovanie kategorizácie cien stavebných prác vykonávaných organizáciami riadenými národnými výbormi a výrobnými družstvami Slovenský cenový úrad
192-193 Zrušené od 1. 1. 1971.