71/1969 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. júna 1969
o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Územie Slovenskej socialistickej republiky sa člení na okresy a okresy sa členia na obce.
(2)
Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy tvorí osobitnú územnú jednotku.
§ 2
(1)
V Slovenskej socialistickej republike sú tieto okresy:
1.
Banská Bystrica
2.
Bardejov
3.
Bratislava-vidiek
4.
Čadca
5.
Dolný Kubín
6.
Dunajská Streda
7.
Galanta
8.
Humenné
9.
Komárno
10.
Košice-mesto
11.
Košice-vidiek
12.
Levice
13.
Liptovský Mikuláš
14.
Lučenec
15.
Martin
16.
Michalovce
17.
Nitra
18.
Nové Zámky
19.
Poprad
20.
Považská Bystrica
21.
Prešov
22.
Prievidza
23.
Rimavská Sobota
24.
Rožňava
25.
Senica
26.
Spišská Nová Ves
27.
Stará Ľubovňa
28.
Svidník
29.
Topoľčany
30.
Trebišov
31.
Trenčín
32.
Trnava
33.
Veľký Krtíš
34.
Vranov nad Topľov
35.
Zvolen
36.
Žiar nad Hronom
37.
Žilina
(2)
Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je jeho sídlom.
§ 3
Zriaďovať a zrušovať okresy v Slovenskej socialistickej republike možno len zákonom Slovenskej národnej rady.
§ 4
(1)
Zmeny územia okresu alebo jeho sídla vykonáva vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením.
(2)
Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy možno podstatne zmeniť len zákonom Slovenskej národnej rady; iné zmeny vykonáva vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením.
§ 5
Z dôležitých spoločenských záujmov, najmä na vytvorenie lepších predpokladov pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj obcí možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce alebo vykonať inú zmenu ich územia. O takomto opatrení, ak ide o obce v tom istom okrese a ak s ním súhlasia miestne národné výbory a občania dotknutých obcí, rozhoduje okresný národný výbor, inak o ňom patrí rozhodnúť vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 6
(1)
Určovať názvy obcí a ich častí (osád, miestnych alebo mestských častí) a vykonávať ich zmeny patrí Ministerstvu vnútra Slovenskej socialistickej republiky v súčinnosti s príslušnými okresnými národnými výbormi.
(2)
Predpisy o určovaní názvov obcí a ich častí, o označovaní ulíc a ostatných verejných priestranstiev a o číslovaní domov vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
§ 7
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky zostaví a vyhlási zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy; vyhlasuje tiež zmeny v tomto zozname vyplývajúce zo zmien vykonaných podľa tohto zákona.
§ 8
(1)
V súlade s územným členením Slovenskej socialistickej republiky podľa tohto zákona upraví sa organizácia národných výborov.
(2)
Organizácia ostatných orgánov štátnej správy pôsobiacich v obvodoch doterajších krajov mimo sústavy národných výborov sa prispôsobí primerane k úlohám týchto orgánov s prihliadnutím na územné členenie Slovenskej socialistickej republiky.
§ 9
(1)
Doterajšie územné obvody krajských súdov a krajských prokuratúr v Slovenskej socialistickej republike zostávajú až do vydania ústavného zákona o organizácii súdov a prokuratúr nedotknuté.
(2)
Územné obvody krajských štátnych arbitráží zostávajú týmto zákonom nedotknuté.
§ 10
(1)
Zrušujú sa tieto ustanovenia zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu:
a)
§ 2 ods. 2 v znení článku 2 č. 1 zákona č. 29/1968 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy;
b)
§ 3 č. 8 až 10;
c)
§ 11 v znení článku 2 č. 2 zákona č. 29/1968 Zb.;
d)
§ 12 v znení § 1 ods. 1 vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb., ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa;
e)
§ 13 v znení § 79 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a § 1 ods. 2 vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb.
(2)
Ostatné ustanovenia zákona č. 36/1960 Zb., pokiaľ sú upravené týmto zákonom, na území Slovenskej socialistickej republiky neplatia.
(3)
Na území Slovenskej socialistickej republiky neplatí ustanovenie § 2 vyhlášky č. 97/1961 Zb. o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.