68/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
VYHLÁŠKA
Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach
z 3. júna 1969,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad Mestský národný výbor
Bechyně, okres Tábor.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
Tajomník:

Ing. Bělohlávek v. r.

Predseda:

v z. Holman v. r.