62/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
1. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1969 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy,
2. v českom i slovenskom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 17/1969 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných organizácií s poľnohospodárskou výrobou
1. V čl. 2 ods. 2 vyhlášky č. 46/1969 Zb. v českom vydaní Zbierky zákonov vypadol jeden riadok. Odsek 2 správne znie: „Rozhodujúcim pro posouzení, která činnost v konkrétním prípade prevažuje, je výše odmeny vyplacené v příslušném mzdovém období osobám trvale v družstvu pracujícím a členům za činnost v základní zemnědelské výrobě a za činnost v nezemnedelské výrobě pro cizího odběratele.“
2. V úvodnej vete vyhlášky č. 17/1969 Zb. došlo k chybe, ktorá sa opravuje tak, že namiesto znenia „ § 35 vyhlášky Štátnej mzdovej komisie č. 91/1965 Zb.“ správne má byť „ § 30 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 101/1965 Zb.“.
Redakcia