59/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1969 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
ZÁKON
z 5. júna 1969
o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 165/1964 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Paragraf 5 ods. 3 znie:
„(3)
Do hodností generálov vymenúva a povyšuje na návrh vlády Československej socialistickej republiky prezident republiky. Do hodnosti dôstojníkov, práporčíkov a poddôstojníkov vymenúva a povyšuje minister národnej obrany a minister vnútra Československej socialistickej republiky alebo orgány nimi na to splnomocnené.“.
2.
Paragraf 26 znie:
㤠26
(1)
Vojak z povolania sa prepustí zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť v požadovanej lehote, ak tomu nebráni ustanovenie § 25 ods. 2 branného zákona a ak je lehota prepustenia v súlade s potrebami ozbrojených síl; ak nie je s nimi v súlade a ak žiadosť bola podaná do 30. apríla kalendárneho roka, pokiaľ príslušný služobný predpis neumožňuje podanie žiadosti aj po tomto dni, prepustí sa najneskôr do konca tohto roka.
(2)
Zo služobného pomeru vojaka z povolania sa prepustia vojaci,
a)
ktorí boli uznaní vojenskou lekárskou komisiou za neschopných na vojenskú činnú službu zo zdravotných dôvodov,
b)
pre ktorých nie je pri zásadných organizačných zmenách schválených Radou obrany štátu v ozbrojených silách iné zaradenie,
c)
ktorí pri riadnom hodnotení boli celkove hodnotení ako nevyhovujúci.
(3)
Zo služobného pomeru vojaka z povolania možno prepustiť vojakov,
a)
ktorí spĺňajú podmienky nároku na starobný dôchodok,
b)
u ktorých vojenská lekárska komisia určila zníženú schopnosť na vojenskú činnú službu zo zdravotných dôvodov a pre ktorých nie je v ozbrojených silách iné vhodné zaradenie,
c)
ktorí boli pri bezprostredne nasledujúcom riadnom hodnotení opätovne celkove zhodnotení nižším stupňom ako dobrý a doteraz nedovŕšili 40rokov veku,
d)
ktorí boli právoplatne odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(4)
Vojak z povolania, ktorý má byť prepustený zo služobného pomeru podľa odseku 2 alebo 3, musí byť o prepustení upovedomený najmenej 3 mesiace vopred, ak obojstrannou dohodou nie je určené inak.
(5)
Návrhy na prepustenie vojakov z povolania podľa odseku 3 písm. c) alebo d) posudzujú komisie zriadené ministrom národnej obrany a ministrom vnútra Československej socialistickej republiky.“.
3.
Paragraf 31 znie:
㤠31
(1)
Vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru pred vznikom nároku na starobný dôchodok je vláda Československej socialistickej republiky, ak o to požiadajú, povinná prostredníctvom vojenskej správy a v spolupráci so zúčastnenými orgánmi štátnej správy zabezpečiť umiestnenie v občianskom povolaní primerané ich vzdelaniu, praktickým skúsenostiam a schopnostiam a umožniť prípravu na zvolené občianske povolanie starostlivosťou štátu.
(2)
Na vydanie podrobnejších predpisov o úlohách orgánov republík pri umiestnení vojakov z povolania podľa odseku 1 sa splnomocňujú vlády Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Vojakom z povolania prepusteným podľa § 26 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) až d), okrem prípadov úmyselného trestného činu, vojenská správa poskytuje od nástupu občianskeho povolania, prípadne od začiatku prípravy na toto povolanie po dobu dvoch rokov platové vyrovnanie, ak ich služobný pomer trval aspoň 10 rokov a pokiaľ nepoberajú dôchodok zo sociálneho zabezpečenia alebo príspevok za službu.
(4)
Vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru sa poskytuje odchodné podľa dĺžky v ozbrojených silách až do výšky šesťnásobku mesačného hrubého služobného príjmu podľa zásad, ktoré ustanoví minister národnej obrany a minister vnútra Československej socialistickej republiky.
(5)
Nárok na umiestnenie, na organizovanú prípravu na zvolené občianske povolanie, na platové vyrovnanie a na odchodné nemajú vojaci z povolania, ktorých služobný pomer zanikol odňatím alebo stratou vojenskej hodnosti.“.
4.
Diel VIII znie:
„Diel VIII
Príspevok za službu
§ 33
(1)
Príspevok za službu (ďalej len „príspevok") patrí vojakom z povolania, ktorí boli prepustení zo služobného pomeru podľa § 26 ods. 2 alebo 3, vo výške
a)
20% služobného príjmu, ak konali službu v ozbrojených silách po dobu najmenej 15 rokov a dovŕšili v tejto dobe aspoň 40 rokov veku; výkonným letcom a výsadkárom sa veková hranica neustanovuje;
b)
30% služobného príjmu, ak konali službu v ozbrojených silách najmenej po dobu 20 rokov.
(2)
Príspevok podľa odseku 1 písm. b) patrí aj vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru, ktorí sa podieľajú na intenzívnej výstavbe ozbrojených síl, aj keď nespĺňajú podmienku 20 rokov služby, ak dovŕšili aspoň 45 rokov veku.
(3)
Vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru podľa § 26 ods. 1 patrí príspevok od 15 až do 30% služobného príjmu, ak konali službu najmenej po dobu 20 rokov a dovŕšili aspoň 45 rokov veku; u výkonných letcov a výsadkárov sa táto veková hranica znižuje na 40 rokov.
(4)
Služba výkonného letca a výsadkára a výkon funkcií zvláštnej povahy a stupňa nebezpečnosti sa započítavajú vo zvýšenom rozsahu ustanovenom služobnými predpismi; doba účasti na národnom boji za oslobodenie sa započítava v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnom zabezpečení.
(5)
Príspevok nepatrí vojakom z povolania, u ktorých bola vyslovená strata vojenskej hodnosti alebo ktorým bola vojenská hodnosť odňatá alebo ktorí boli prepustení zo služobného pomeru podľa § 26 ods. 3 písm. d); príspevok sa môže priznať aj v týchto prípadoch, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.
(6)
Príspevok sa vymeriava z posledného služobného hrubého mesačného príjmu alebo priemerného hrubého mesačného príjmu za posledných 5 kalendárnych rokov predo dňom prepustenia (u výkonných letcov a výsadkárov z obdobia aktívnej leteckej alebo výsadkovej služby) podľa toho, čo je pre oprávneného výhodnejšie, a nesmie prekročiť maximálnu výšku čiastočného invalidného dôchodku účastníkov odboja.
(7)
Účastníkom odboja sa k príspevku pripočítavajú podľa skupín ustanovených zákonom č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení za každý začatý rok odbojovej činnosti tieto sumy:
skupina mesačne Kčs
I. 60
II. a III. 50
IV. 40
(8)
Pri súbehu príspevku so zárobkom kráti sa príspevok o sumu, o ktorú súčet príspevku a hrubého zárobku prevyšuje výšku príjmu, z ktorého bol príspevok vymeraný.
(9)
Pri súbehu nároku na príspevok a na starobný alebo invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení patrí oprávnenému podľa jeho voľby buď dôchodok, alebo príspevok; nárok na príspevok trvá až do dovŕšenia 60 rokov veku.
(10)
Podrobnosti ustanoví minister národnej obrany a minister vnútra Československej socialistickej republiky.
(11)
Minister národnej obrany a minister vnútra Československej socialistickej republiky môžu odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní tohto dielu zákona.
(12)
Vláda Československej socialistickej republiky môže so zreteľom na vývoj životných nákladov ustanoviť k príspevku osobitný prídavok, prípadne upraviť spôsob krátenia príspevku výhodnejšie.“.
5.
Diel IX znie:
„Diel IX
Príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov
§ 34
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, avšak s týmito odchýlkami:
a)
nevzťahujú sa na nich ustanovenia § 2, § 24 ods. 2, § 26 ods. 1, § 36 a § 37;
b)
hodnosti práporčíkov sa ustanovujú takto: rotný, strážmajster, nadstrážmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík;
c)
podrobnejšiu úpravu disciplinárneho práva ustanoví disciplinárny poriadok, ktorý vydá minister vnútra Československej socialistickej republiky;
d)
zo služobného pomeru možno prepustiť príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov na ich žiadosť podanú zo závažných dôvodov; príspevok podľa § 33 ods. 3 patrí príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov aj v týchto prípadoch;
e)
zo služobného pomeru možno prepustiť príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ktorí zvlášť hrubým spôsobom porušili služobnú povinnosť alebo právomoc verejného činiteľa a ktorých ďalšie ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých služobných záujmov;
f)
dôvody ustanovené v § 26 ods. 2 písm. b) a c) sú dôvodmi, pre ktoré možno príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov prepustiť zo služobného pomeru;
g)
pôsobnosť ustanovená v § 5 ods. 3, § 6 ods. 3 a 4, § 10 ods. 2, § 26 ods. 5, § 27 a § 33 ods 11 patrí, pokiaľ ide o príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov v pôsobnosti ministrov vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, týmto ministrom;
h)
návrhy na vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti generálov a na odnímanie hodnosti generálov podávajú prezidentovi republiky, pokiaľ ide o príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov v pôsobnosti ministrov vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, vlády týchto republík.
(2)
Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 možno odňať hodnosť aj príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov prepusteným z týchto zborov.“.
6.
Kde sa v ostatných ustanoveniach zákona hovorí o vláde a o ministrovi vnútra, rozumie sa tým vláda Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky; kde sa hovorí o príslušníkoch Štátnej bezpečnosti a Verejnej bezpečnosti, rozumejú sa tým príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov.
7.
Ustanovenia zákona, pokiaľ sa vzťahujú na príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, sa primerane vzťahujú aj na príslušníkov Zboru nápravnej výchovy. Pôsobnosť, ktorá podľa zákona patrí ministrovi vnútra Československej socialistickej republiky alebo ministrom vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, patrí, pokiaľ ide o príslušníkov Zboru nápravnej výchovy, ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
Čl.II
Príspevok za službu priznaný podľa doterajších predpisov zostáva nedotknutý, pokiaľ je to pre oprávneného výhodnejšie.
Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.