Predpis bol zrušený predpisom 40/1971 Zb.

55/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.1969 do 13.06.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
zo 4. júna 1969,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.:
Čl. 1
Vyhláška Ministerstva financií č. 146/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 26/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch, sa mení a dopĺňa takto:
Položka 22 sadzobníka I s poznámkami sa zrušuje a nahrádza týmto znením:
22. Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (aj s vykonaním opráv v príslušných dokladoch):
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccm 20,-
bb) ostatných (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš) 200,-
Poplatok pri veku motorového vozidla
Značka a typ do 1 roku vrátane staršieho
ako 1 rok do 2 rokov vrátane ako 2 roky do 3 rokov vrátane ako 3 roky do 4 rokov vrátane ako 4 roky do 5 rokov vrátane ako 5 roky do 6 rokov vrátane ako 6 roky do 7 rokov vrátane
I. Trabant 600, 601
Wartburg 311
Simca Aronde, Elysée, Étoile, Arianne, Monthlery
Warszawa 201 všetky vyhotovenia
Moskvič 403, 407
Záporožec
9 000 8 000 7 000 6 000 4 000 2 000 1 000
II. Škoda Octavia, Felicia, všetky vyhotovenia
Škoda 1 000 MB všetky vyhotovenia
Škoda 1 100 MB všetky vyhotovenia
Škoda 1 202 všetky vyhotovenia
Wartburg 353 všetky vyhotovenia
Warszawa 203 všetky vyhotovenia
Renault R-8
Hillman-Minx všetky vyhotovenia
Moskvič 408
Fiat 600 všetky vyhotovenia
18 000 16 000 14 000 12 000 8 000 4 000 2 000
III. Fiat 600 D, 850 všetky vyhotovenia
Renault R - 10
Ford Cortina všetky vyhotovenia
Saab 96
27 000 24 000 21 000 18 000 12 000 6 000 3 000
IV. Simca 1 300, 1 500,
1 301, 1 501 všetky vyhotovenia
Ford Cortina 1 300, 1 500, 1 600
všetky vyhotovenia
Saab 96 - V 4 a 99 všetky vyhotovenia
Volga všetky vyhotovenia
Fiat 125 - P
Tatra T-603 všetky vyhotovenia
Renault R - 16
36 000 32 000 28 000 24 000 16 000 8 000 4 000
V. Z motorových vozidiel neuvedených v skupine I. až IV. sa vyberie poplatok pri vozidlách s obsahom valcov:
a) do 900 ccm sadzbou uvedenou v I. skupine
b) nad 900 ccm do 1 250 ccm sadzbou uvedenou v II. skupine
c) nad 1 250 ccm do 1 500 ccm sadzbou uvedenou v III. skupine
d) nad 1 500 ccm sadzbou uvedenou v IV. skupine
Pri vozidlách starších ako 7 rokov sa vyberie poplatok 600 Kčs.
c) ostatných dvojstopových motorových vozidiel 600,-
Poznámky
1. Ak došlo k prvej zmene držiteľa motorového vozidla pred 10.6.1969 medzi blízkymi osobami,*) nepovažuje sa táto zmena za prvú zmenu v zmysle položky 22 písm. b).
2. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
3. Pokiaľ pre určenie sadzby poplatku rozhoduje vek vozidla, je pre posúdenie rozhodujúci ročník výroby zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB. V tých prípadoch, v ktorých sa koncom roka dodávajú vozidlá, pri ktorých je na typovom štítku a v technickom preukaze uvedený nasledujúci rok ako rok výroby, je pre určenie sadzby poplatku rozhodujúci rok, v ktorom bolo vozidlo zapísané do evidencie. Ak bolo motorové vozidlo prestavané na iný typ, rozhoduje typ, ktorý je zaznačený v evidencii dopravného inšpektorátu VB.
4. Ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla uvedeného pod písm. b) úplne alebo čiastočne bezodplatným prevodom, odpočíta sa od určeného poplatku zaplatený notársky poplatok z darovania, ktorý sa preukázateľne zaplatil za darované vozidlo.
5. Ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla z poručiteľa na dediča, poplatok sa neplatí; ak však ide o motorové vozidlá uvedené pod písm. b), vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla z dediča na ďalšieho držiteľa sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku motorového vozidla v čase zápisu zmeny držiteľa. Predchádzajúce ustanovenie tejto poznámky sa použije obdobne, ak dôjde k zmene držiteľa na úradný príkaz, rozhodnutím súdu alebo pre zánik manželstva a s ním spojeného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo darovaním vozidla medzi rodičmi a deťmi.
6. Ak došlo k prevodu motorového vozidla uvedeného pod písmenom b) z poručiteľa na dediča, na úradný príkaz, rozhodnutím súdu alebo pre zánik manželstva a s ním spojeného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo darovaním medzi rodičmi a deťmi pred 10. 6. 1969 a nevybral sa poplatok alebo sa vybral poplatok vo výške 600 Kčs, vyberie sa poplatok za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla na ďalšie osoby v uvedených prípadoch podľa písmena b).
7. Pri vzájomnej výmene dvojstopových motorových vozidiel, ktorých ročník výroby sa neodlišuje o viac ako 2 roky, platí každý držiteľ poplatok vo výške určenej pod písmenom c). Ak ide o motorové vozidlá uvedené pod písmenom b), zaplatí prevodca pri najbližšom budúcom zápise zmeny držiteľa motorového vozidla poplatok sadzbou podľa citovaného ustanovenia zodpovedajúcou veku vozidla v čase zápisu zmeny.
8. Za zápis zmeny držiteľa dvojstopového motorového vozidla zariadeného pre invalidov a prevádzaného medzi invalidmi vyberá sa poplatok znížený o polovicu.
9. Za motorové vozidlá získané na poradník sa považujú aj vozidlá získané z rezervy vedúcich ústredných orgánov, získané na základe príslušných smerníc nositeľmi čs. radov a vyznamenaní, ďalej vozidlá poškodené, ojazdené, výstavné a iné získané od socialistických organizácií.
10. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla získaného výhrou v lotérii alebo individuálne dovezeného z cudziny znižuje sa poplatok podľa písmena b) na polovicu. Za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla zakúpeného v Tuzexe vyberie sa poplatok podľa písmena c).
11. Ak sa za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla vybral poplatok podľa písmena b), podliehajú všetky ďalšie zápisy zmien držiteľa tohto vozidla sadzbe podľa písmena c).
Čl. 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. júnom 1969.
Ing. Martinka v. r.
*)
§ 116 prvá veta Obč. zák. č. 40/1964 Zb. (príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel).