51/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VYHLÁŠKA
Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave
z 8. apríla 1969,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor Kravaře, okres Opava.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1969.
Tajomník:

JUDr. Kempa v. r.

Predseda:

Mušal v. r.