Predpis bol zrušený predpisom 146/1971 Zb.

41/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1969 do 31.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
ZÁKON
Českej národnej rady
z 29. apríla 1969
o meste Plzni
Česká národná rada sa uzniesla na tomlo zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Mesto Plzeň tvorí samostatnú územno-správnu jednotku.
§ 2
(1)
Orgánom štátnej moci a správy v meste Plzni je Národný výbor mesta Plzne.
(2)
Národný výbor mesta Plzne je priamo riadený vládou Českej socialistickej republiky.
§ 3
(1)
Územie mesta Plzne tvoria tieto mestské časti: vnútorná časť mesta Plzne, Nová Hospoda, Skvrňany, Zátiší, Bíla Hora, Košutka, Lochotín, Roudná, Doubravka, Letná, Lobzy, Čechurov, Hradiště, Petrohrad, Slovany, Bory, Doudlevce, Karlov, Valcha, Bolevec, Zavadilka, Bukovec, Újezd, Božkov.
(2)
Územie mesta Plzne sa delí na mestské obvody. Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo zmeniť jeho územie patrí Národnému výboru mesta Plzne, ktorý o tom rozhoduje po vyjadrení obvodných národných výborov, prerokovanom s občanmi.
§ 4
Orgánmi štátnej moci a správy v mestských obvodoch mesta Plzne sú obvodné národné výbory.
§ 5
Národný výbor mesta Plzne s obvodnými národnými výbormi plní na území mesta úlohy národných výborov všetkých stupňov.
§ 6
Národný výbor mesta Plzne a obvodné národné výbory sa spravujú pri zabezpečovaní rozvoja a výstavby mesta zásadou, že rozvoj mesta Plzne ako významného priemyslového centra Českej socialistickej republiky je dôležitým záujmom spoločnosti uplatňovaným v súlade so záujmami obyvateľov mesta. Touto zásadou sa pri plnení svojich úloh spravuje aj vláda a ostatné orgány Českej socialistickej republiky.
Starosllivosť o rozvoj mesta Plzne
§ 7
(1)
Prvoradou úlohou Národnébo výboru mesta Plzne a obvodných národných výborov je starostlivosť o všestranný rozvoj mesta Plzne, najmä o jeho plánovitú výstavbu, o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia, o rozvíjanie dopravy, obchodu a služieb, školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a o zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany práv občanov.
(2)
K prvoradým úlohám Národného výboru mesta Plzne a obvodných národných výborov patrí aj starostlivosť o vytváranie priaznivých podmienok pre činnosť orgánov a inštitúcií celospoločenského alebo celonárodného významu, ktoré majú v meste Plzni svoje sídlo.
§ 8
(1)
Vláda Českej socialistickej republiky vytvára predpoklady pre účasť a pomoc svojich orgánov a organizácií pri riešení otázok rozvoja a výstavby mesta Plzne.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány Štátnej správy Českej socialistickej republiky úzko spolupracujú s Národným výborom mesta Plzne pri zabezpečovaní rozvoja mesta a riešia s ním všetky problémy patriace do ich pôsobnosti, pokiaľ sa týkajú hospodárskej, kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby mesta Plzne. S Národným výborom mesta Plzne prerokúvajú tie časti návrhov plánu rozvoja svojho odboru, ktoré sa dotýkajú záujmov mesta. Ak sa pri tejto spolupráci nedosiahnu potrebné dohody, rozhoduje o vzniknutých rozporoch vláda Českej socialistickej republiky.
§ 9
(1)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Českej socialistickej republiky dbajú vo svojej činnosti na zvláštnosti spoločenského významu mesta Plzne a z tohto hľadiska prerokúvajú s Národným výborom mesta Plzne návrhy právnych predpisov a iných opatrení dotýkajúcich sa mesta Plzne. Rozdielne stanoviská v otázkach zásadnej povahy prerokuje minister (vedúci ústredného orgánu štátnej správy) s primátorom mesta Plzne.
(2)
Národný výbor mesta Plzne koordinuje postup organizácií a štátnych orgánov pri plnení úloh týkajúcich sa rozvoja mesta Plzne; pritom nezasahuje do právomoci orgánov Československej socialistickej republiky, ani do právomoci orgánov Českej socialistickej republiky.
§ 10
Orgány a organizácie môžu zriaďovať svoje sídla na území mesta Plzne po predchádzajúcom prerokovaní s Národným výborom mesta Plzne.
§ 11
(1)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Českej socialistickej republiky, národné výbory a organizácie spolupracujú s Národným výborom mesta Plzne aj pri uspokojovaní dôležitých záujmov, ktoré má mesto Plzeň mimo svojho územia, a svojimi opatreniami mu napomáhajú.
(2)
Ak ide o prímestskú oblasť mesta Plzne, Západočeský krajský národný výbor, prípadne okresné národné výbory Plzeň-juh, Plzeň-sever a Rokycany po dohode s Národným výborom mesta Plzne
- schvaľujú výhľadové národohospodárske štúdie, plány súhrnného rozvoja oblasti a územné plány,
- prerokúvajú a zaujímajú spoločné stanovisko k investičným zámerom a projektovým úlohám na výstavbu a prestavbu priemyslových objektov a zariadení, zariadení dopravného, vodohospodárskeho, energetického a rekreačného charakteru a na to nadväzujúcich zariadení obchodu, zásobovania a ďalších služieb.
(3)
Rozsah prímestskej oblasti určí Západočeský krajský národný výbor po dohode s Národným výborom mesta Plzne po prerokovaní s okresnými národnými výbormi Plzeň-juh, Plzeň-sever a Rokycany.
(4)
Národný výbor mesta Plzne postupuje obdobne po dohode so Západočeským krajským národným výborom pri riešení otázok uvedených v odseku 2, pokiaľ sa dotýkajú záujmov okresov Plzeň-juh, Plzeň-sever a Rokycany.
Pôsobnosť Národného výboru mesta Plzne a obvodných národných výborov
§ 12
(1)
Národný výbor mesta Plzne v úzkej súčinnosti s obvodnými národnými výbormi plánuje, riadi a zabezpečuje výstavbu mesta a organizuje plánovitý rozvoj hospodárskej, kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby na jeho území. Zúčastňuje sa na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Českej socialistickej republiky a predkladá im návrhy na riešenie otázok dotýkajúcich sa rozvoja mesta. Schvaľuje plán rozvoja mesta Plzne a v jeho rámci usmerňuje správne proporcie v rozvoji mesta.
(2)
Národný výbor mesta Plzne riadi a usmerňuje činnosť obvodných národných výborov, kontroluje ich, najmä dozerá na plnenie zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny a vykonáva revízie ich hospodárenia. Obvodným národným výborom poskytuje všestrannú pomoc v ich práci, opiera sa o ich poznatky a prerokúva ich iniciatívne návrhy a pripomienky. Návrhy závažných opatrení pripravuje a prerokúva s obvodnými národnými výbormi.
(3)
Národný výbor mesta Plzne zriaďuje a riadi, prípadne spravuje organizácie a zariadenia, ktoré slúžia uspokojovaniu potrieb presahujúcich rámec obvodu a ktorých riadenie (správu) je účelnejšie a hospodárnejšie organizovať pre celé mesto.
(4)
Národný výbor mesta Plzne ďalej vykonáva pôsobnosť patriacu podľa iných zákonov a ostatných predpisov národným výborom, pokiaľ ju tento zákon nezveruje obvodným národným výborom (§ 13 až 15). Na úsekoch vnútornej správy a verejného poriadku, školstva, zdravotníctva, pracovných síl, kultúry a informácií, dopravy a vodného hospodárstva vykonáva štátnu správu, ktorá by inak patrila obvodným národným výborom, ak ide o veci, ktoré majú celomestský význam: podrobnejšiu úpravu ustanoví štatút Národného výboru mesta Plzne. Národný výbor mesta Plzne môže v ňom po dohode s obvodnými národnými výbormi ustanoviť, že bude plniť v záujme jednotnej správy mesta aj ďalšie úlohy, ktoré by inak patrili obvodným národným výborom, ak sa tým dosiahne účelnejší výkon štátnej správy alebo lepšie uspokojovanie potrieb občanov a organizácií.
§ 13
Obvodné národné výbory v súlade s plánovitým rozvojom mesta zabezpečujú za najširšej účasti občanov rozvoj svojich obvodov. Starajú sa o zveľaďovanie a vzhľad obvodu. Úzko spolupracujú s Národným výborom mesta Plzne pri riešení celomestských otázok a predkladajú mu iniciatívne návrhy. Podieľajú sa na zostavovaní dlhodobých koncepcií a plánov rozvoja mesta Plzne a zostavujú a schvaľujú plány rozvoja vlastného hospodárstva a svoje rozpočty.
§ 14
(1)
Obvodné národné výbory vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré podľa osobitných právnych predpisov patria miestnym a okresným národným výborom.
(2)
Národný výbor mesta Plzne môže po dohode s príslušnými obvodnými národnými výbormi ustanoviť vo svojom štatúte, že niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obvodných národných výborov bude z dôvodu účelnosti alebo z iných vážnych dôvodov plniť niektorý obvodný národný výbor aj na území iných obvodných národných výborov. Rovnakým spôsobom môže niektoré úlohy zo svojej pôsobnosti zveriť obvodným národným výborom.
§ 15
Obvodné národné výbory zriaďujú a riadia organizácie a zariadenia, ktoré uspokojujú prevažne miestne potreby alebo ktoré je účelnejšie organizovať podľa obvodov.
§ 16
(1)
Národný výbor mesta Plzne a obvodné národné výbory, ich orgány a poslanci rozvíjajú širokú organizátorskú a kultúrno-výchovnú činnosť a vytvárajú tak predpoklady pre aktívnu účasť občanov na správe mesta.
(2)
Obvodné národné výbory zriaďujú občianske výbory a iné svoje aktívy, oboznamujú ich s prácou národných výborov, využívajú ich podnety pri plnení svojich úloh a zameriavajú ich činnosť na aktívnu spoluprácu občanov s národnými výbormi.
Organizačná výstavba Národného výboru mesta Plzne a obvodných národných výborov
§ 17
(1)
Do Národného výboru mesta Plzne sa volí najmenej 80 poslancov.
(2)
Obvodný národný výbor určí počty svojich poslancov so zreteľom na veľkosť svojho obvodu, na rozsah svojej pôsobnosti a so zreteľom na to, aby sa mohol vytvoriť pracovne schopný zbor. Pritom počet poslancov určí tak, aby obvodný národný výbor mal najmenej:
30 poslancovv obvodoch do 5 000 obyvateľov,
40 poslancovv obvodoch do 10 000 obyvateľov,
60 poslancovv obvodoch do 20 000 obyvateľov,
80 poslancovv obvodoch nad 20 000 obyvateľov.
§ 18
(1)
Národný výbor mesta Plzne a obvodné národné výbory zriaďujú výkonné a kontrolné orgány: radu, komisie, komisiu ľudovej kontroly, správne komisie, odbory a iné útvary. O zriaďovaní svojich odborov a iných útvarov rozhoduje Národný výbor mesta Plzne vo svojom štatúte podľa zásad ustanovených vládou Českej socialistickej republiky; po prerokovaní s obvodnými národnými výbormi rozhoduje podľa týchto zásad aj o zriaďovaní odborov a iných útvarov obvodných národných výborov.
(2)
Radu Národného výboru mesta Plzne tvoria primátor mesta Plzne, jeho námestníci, tajomník Národného výboru mesta Plzne a ďalší členovia volení Národným výborom mesta Plzne z poslancov. Rada Národného výboru mesta Plzne má 15 až 18 členov.
(3)
Primátor vykonáva funkcie, ktoré podľa zákona o národných výboroch patria predsedovi národného výboru.
(4)
Radu obvodného národného výboru tvoria predseda, podpredseda (podpredsedovia), tajomník a ďalší členovia volení obvodným národným výborom z poslancov. Rada obvodného národného výboru má 8 až 15 členov.
Znak a farby mesta Plzne, čestné občianstvo a iné pocty
§ 19
(1)
Pokiaľ nie je predpísané používanie štátneho znaku, môžu Národný výbor mesta Plzne a obvodné národné výbory, ako aj nimi riadené a spravované organizácie používať znak mesta Plzne.
(2)
Iné organizácie môžu používať znak mesta len s privolením Národného výboru mesta Plzne.
(3)
Znak a farby mesta Plzne a spôsob ich používania upraví štatút Národného výboru mesta Plzne.
§ 20
(1)
Osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj mesta Plzne, o budovanie socialistickej spoločnosti, o rozvoj priateľstva, spolupráce a upevnenie mierového spolužitia národov, môže Národný výbor mesta Plzne udeliť čestné občianstvo mesta.
(2)
Tvorivé zásluhy o výstavbu a rozvoj mesta môže Národný výbor mesta Plzne odmeniť udelením Ceny mesta Plzne.
(3)
Podrobnosti o podmienkach a spôsobe udeľovania čestného občianstva a Ceny mesta Plzne upraví štatút Národného výboru mesta Plzne.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21
(1)
Štatút Národného výboru mesta Plzne schvaľuje Národný výbor mesta Plzne na svojom plenárnom zasadnutí.
(2)
V štatúte Národného výboru mesta Plzne sa ustanovia mestské obvody, podrobnejšie sa upraví usporiadanie jeho orgánov, ich pôsobnosť a vzájomná deľba práce medzi nimi, ustanoví sa, ktoré odbory a iné útvary zriaďujú obvodné národné výbory, ďalej sa uvedú organizácie a zariadenia, ktoré Národný výbor mesta Plzne riadi alebo spravuje, a hlavné zásady a formy účasti občanov na správe mesta. V rozsahu vymedzenom týmto zákonom upraví štatút Národného výboru mesta Plzne aj rozdelenie úloh medzi Národným výborom mesta Plzne a obvodnými národnými výbormi.
§ 22
Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, platia o Národnom výbore mesta Plzne a o obvodných národných výboroch ustanovenia zákona o národných výboroch.
§ 23
Rozhodnutia Mestského národného výboru v Plzni vydané pred účinnosťou tohto zákona preskúmavajú podľa správneho poriadku príslušné orgány Západočeského krajského národného výboru.
§ 24
(1)
Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
K § 2 sa pripája odsek 5 tohto znenia:
(5) Mesto Plzeň tvorí samostatnú územnú jednotku."
2.
V § 6 sa vypúšťa bod 5.
(2)
Ustanovenia § 12 ods. 2, § 13 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 26 ods. 4 a ods. 5 predposlednej vety zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, pokiaľ sa týkajú národných výborov pôsobiacich v meste Plzni, sa zrušujú.
(3)
Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa dopĺňa takto:
K § 6 ods. 1 písm. b) sa pripája dalšia veta tohto znenia:
„Krajská štátna arbitráž v Plzni vykonáva pôsobnosť aj pre územie mesta Plzne."
(4)
Zákon č. 70/1965 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa dopĺňa takto:
Do § 6 sa vkladá za ustanovenie o orgánoch Zboru národnej bezpečnosti na území mesta Ostravy ďalšia veta tohto znenia:
„Mestská správa Verejnej bezpečnosti v Plzni vykonáva pôsobnosť okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti; Krajská správa Zboru národnej bezpečnosti v Plzni vykonáva pôsobnosť aj na území mesta Plzne."
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.