40/1969 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
ZÁKON
Českej národnej rady
z 29. apríla 1969
o meste Ostrava
chýba tu text - § 24 nechať
§ 24
(1)
Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
K § 2 sa pripája odsek 4 tohto znenia:
(4) Mesto Ostrava tvorí samostatnú územnú jednotku."
2.
V § 10 sa vypúšťa bod 7.
(2)
Ustanovenia § 12 ods. 2, § 13 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 26 ods. 4 a ods. 5 predposlednej vety zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, pokiaľ sa týkajú národných výborov pôsobiacich v meste Ostrava, sa zrušujú.
(3)