30/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
VYHLÁŠKA
Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici
z 19. februára 1969,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor v Ilave, okres Považská Bystrica.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1969.
Tajomník:

JUDr. Janečko v. r.

Predseda:

Ing. Litvaj v. r.