26/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1969 do 31.12.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
zo 4. marca 1969,
ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode so Štátnou bankou československou, oblastným ústavom pre Slovensko a ďalšími zúčastnenými ústrednými úradmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:
Článok I
Vyhláška ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe sa mení a doplňuje takto:
1.
Paragraf 2 ods. 1 znie:
„a)
Na výstavbu bytov poskytuje štát stavebným bytovým družstvám (ďalej len „družstvo") príspevok, a to na každý byt v sume 8100 Kčs a na každý m2 úžitkovej plochy*) bytu v príslušnom dome v sume 1055 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú dodávateľsky, príp. 975 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú svojpomocou.**)
b)
Na úhradu cenových prirážok na územiach so sťaženými výrobnými podmienkami***) sa sadzby príspevkov na každý m2 úžitkovej plochy bytov uvedené pod písm. a) zvyšujú
- pri výstavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom v Bratislave o 90 Kčs, v určených okresoch o 60 Kčs;***)
- pri výstavbe vykonávanej svojpomocou o 30 Kčs v Bratislave a o 20 Kčs v určených okresoch.
c)
Na úžitkovú plochu jednotlivých bytov, pokiaľ prevyšuje 85 m2, sa pri určení príspevku podľa písm. a), príp. b) neprihliada.“.
2.
Paragraf 12 sa doplňuje o odseky 9, 10, 11 a 12 tohto znenia:
„(9)
Na každý samostatný byt v rodinnom domčeku stavanom v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia*) na základe stavebného povolenia vydaného po 1. januári 1967, pokiaľ naň nebolo do 1. januára 1969 vydané povolenie na užívanie, sa poskytuje stavebníkom príspevok na cenové vyrovnanie v sume
- 8 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané po 1. januári 1969,
- 5 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1968,
- 2 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1967;
poskytnutie príspevku je viazané podmienkou, že stavba sa uskutoční v súlade so stavebným povolením. Príspevok sa obdobne poskytuje tiež na prestavbu, prístavbu a pod., ktorou sa získa nový samostatný byt v rodinnom domčeku.
(10)
Príspevok podľa odseku 9 prizná na základe žiadosti stavebníka národný výbor (stavebný úrad), ktorý vydal stavebné povolenie. Rozhodnutie zašle v odpise pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne (ďalej len „sporiteľňa“), v ktorej má stavebník sústredené finančné prostriedky na výstavbu; sporiteľňa na základe tohto rozhodnutia uhradí príspevok na bezúročný účet stavebníka s tým, že sa z neho môžu čerpať len náklady spojené s príslušnou výstavbou.
(11)
Ak sa stavba uskutočnila v súlade so stavebným povolením a povolenie na jej užívanie bolo vydané po 1. januári 1969 do 36 mesiacov odo dňa vydania stavebného povolenia, uhradí sporiteľňa stavebníkovi na základe potvrdenia národného výboru (stavebného úradu) o uvedených skutočnostiach ďalší príspevok v sume 4 000 Kčs. Tento príspevok sa použije predovšetkým na úhradu prípadnej pôžičky, ktorú sporiteľňa stavebníkovi poskytla (§ 13). Ak nebola taká pôžička poskytnutá, vyplatí sporiteľňa tento príspevok stavebníkovi podľa jeho dispozícií.
(12)
Prostriedky na úhradu príspevkov podľa odsekov 9 až 11 sa sporiteľni poskytujú zo štátneho rozpočtu.“.
3.
Paragraf 13 ods. 3 znie:
„(3)
Ak sa združia stavebníci do družstva na výstavbu rodinných domčekov a výstavbu financuje banka, poskytuje družstvu až do prevodu domčekov do osobného vlastníctva jednotlivých členov úver za úrokovú sadzbu uvedenú v odseku 2. Družstvo je povinné pred začatím výstavby preukázať, že prostriedky potrebné na splatenie úveru pri prevode domčekov do osobného vlastníctva majú členovia družstva zabezpečené v sporiteľni na vkladných knižkách vinkulovaných pre družstvo, príp. vyhlásením, že na chýbajúce prostriedky požiadajú sporiteľňu o poskytnutie pôžičky. Príspevky poskytované jednotlivým členom podľa § 12 ods. 9 až 12 budú sa poukazovať banke na účet družstva.“.
4.
Paragraf 16 znie:
„V jednotlivých osobitne odôvodnených prípadoch môžu povoliť príslušné ústredné úrady výnimku z ustanovenia § 11 ods. 1 a 2, príp. krajské národné výbory (Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy) výnimku z § 12 ods. 1, 2, 5, 9 a 11.“.
5.
Paragraf 18 ods. 1 znie:
„ Doteraz platné predpisy (§ 19) sa použijú pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. januárom 1969 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1968 s výnimkou § 12 ods. 3 vyhlášky č. 191/1964 Zb. Pri družstevnej bytovej výstavbe, ktorá bola k 1. januáru 1969 už rozostavaná, sa na úhradu zvýšených nákladov, vyplývajúcich z úpravy cien stavebných hmôt a stavebných prác platných od 1. januára 1969, poskytne príspevok na cenové vyrovnanie primerane podľa vyhlášky č. 61/1967 Zb., prípadne vyhlášky č. 24/1968 Zb. Mimoriadna cenová prirážka**) sa však družstvu uhradzuje len pri objemoch prác vykonávaných dodávateľsky.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Martinka v. r.
*)
Úžitkovou plochou bytu sa rozumie plocha v zmysle ČSN 73 4301 (bez plochy logií a balkónov).
**)
Rozumie sa tým výstavba, ktorú národný výbor družstvu určil ako výstavbu svojpomocnú.
***)
Pokyny ministerstiev stavebníctva a ťažkého priemyslu z 21. 12. 1968 č. 3495/cen/68, ktorými sa menia a doplňujú pokyny pre určovanie niektorých vedľajších rozpočtových nákladov stavieb z 22. 12. 1966.
*)
Pozri poznámku ***) k § 11 ods. 1.
**)
Úprava Ministerstva stavebníctva z 21. 12. 1968 o zmene cien stavebných prác k 1. januáru 1969.