24/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.04.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 27. února 1969,
kterou se provádí zákon o důchodové dani
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 17 zákona č. 159/1968 Sb., o důchodové dani (dále jen "zákon"):
Článek 1
Správa daně
K § 7 zákona
U cizozemských poplatníků, jejichž sídlo nebo místo vedení je v zahraničí, řídí se místní příslušnost podle předpisů o řízení ve věcech daní a poplatků. *)
Článek 2
Přiznání k dani
K § 8 zákona
(1)
Poplatníci jsou povinni v přiznání k dani uvést všechny skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, vypočíst základ daně a daň včetně zvýšení podle § 5 zákona.
(2)
Poplatníci jsou povinni podat přiznání k dani i za rok, ve kterém vykázali bilanční ztrátu.
Článek 3
Placení daně
K § 11 zákona
(1)
Zálohy na daň se vypočtou ze zisku a z vyplacených mezd vykázaných v účetních výkazech (dokladech) sazbami uvedenými v § 4 zákona.
(2)
Měsíční (čtvrtletní) zálohy na daň se vypočítávají ze skutečného zisku a z vyplacených mezd, vykázaných vždy od začátku roku do konce příslušného měsíce (čtvrtletí) v účetních výkazech (dokladech), a to sazbou daně, která vyplývá ze skutečné rentability dosažené vždy od začátku roku. Od takto vypočtených záloh se odečtou zálohy zaplacené za předchozí měsíce (čtvrtletí). Zvýšení daně podle § 5 zákona se odvádí s daňovým přiznáním.
(3)
Slevy na výchovu učňů uplatní poplatníci při záloze na daň placené za prosinec (IV. čtvrtletí) běžného roku.
(4)
Činila-li daňová povinnost za uplynulé roční období méně než 4 000 Kčs, neodvádějí poplatníci daň zálohově a vypočtenou daň v daňovém přiznání odvedou ve lhůtě stanovené pro podání přiznání (§ 8 odst. 1 zákona).
(5)
Rozdíl mezi daní poplatníkem v přiznání vypočtenou a zaplacenou do 31. března po uplynutí roku a mezi daní vyměřenou platebním výměrem jsou poplatníci povinni zaplatit nejpozději do 15 dnů po doručení platebního výměru.
Článek 4
Kontrola daně
K § 14 zákona
(1)
Zjistí-li se na základě kontroly daně, že daň byla zaplacena nižší částkou, než měla být zaplacena, vydá příslušný národní výbor dodatečný platební výměr; dodatečně předepsanou daň jsou poplatníci povinni zaplatit nejpozději do 15 dnů po doručení tohoto platebního výměru.
(2)
Je-li dodatečný předpis daně účetně proveden v jiném roce, než za který byl dodatek vyměřen, nezvyšuje oprava provedená v účetní evidenci základ daně za rok, v němž byla provedena.
Článek 5
K § 17 zákona
(1)
Daň je rozpočtovým příjmem národních výborů; odvádí se příslušnému okresnímu národnímu výboru, s výjimkou daně placené Československou obchodní bankou, která je rozpočtovým příjmem ústředního rozpočtu. Daň od poplatníků řízených národními výbory nižších nebo vyšších stupňů převádí příslušný okresní národní výbor do rozpočtů těchto národních výborů.
(2)
U poplatníků, kteří mají sídlo v tuzemsku, nerozhoduje, kde je jejich dani podrobený příjmový zdroj. Zisky z příjmových zdrojů v cizině se však zdaňují v tuzemsku jen tehdy, nejsou-li prokazatelně zdaněny obdobnou daní v cizině.
(3)
Poplatníci, kteří mají sídlo v cizině, podléhají dani z příjmových zdrojů, které jsou na území Československé socialistické republiky.
(4)
Preferované činnosti pro poskytování slev z daně na výchovu učňů jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.
Článek 6
K § 19 zákona
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; použije se jí pro vyměření daně poprvé za rok 1969.
Ministr:

v z. Dr. Machačka v. r.
Příloha
SEZNAM
preferovaných učebních oborů pro poskytování slev z daně na výchovu učňů
0309 - vulkanizér
0405 - kovář (včetně skupiny uměl. kovář)
0420 - montér výtahů
0424 - provozní zámečník
0429 - stavební zámečník
0431 - vahař
0435 - klempíř
0437 - karosář
0451 - automechanik
0471 - galvanizér
0501 - elektromontér rozvodových zařízení
0506 - mechanik elektronických zařízení
0601 - zedník
0603 - tesař
0611 - betonář stavebních dílců
0612 - kameník
0614 - dlaždič
0617 - pokrývač
0618 - instalatér
0619 - sklenář
0621 - malíř pokojů
0623 - malíř a natěrač
0625 - lakýrník
0628 - kominík
0805 - truhlář
0808 - čalouník
0809 - bednář a obalář
0813 - soustružník dřeva
0814 - rámař
0931 - knihař
1022 - barvíř pro prádelny, čistírny a barvírny
1033 - chemik pro prádelny, čistírny a barvírny
1051 - kloboučník (jen pro chlapce)
1054 - pánský krejčí
1111 - kožešník
1113 - rukavičkář
1115 - brašnář
1116 - sedlář
1154 - obuvník
1158 - opravář obuvi
1307 - zahradník
1411 - silničář pro komunikace a opravy vozovek
1553 - kuchař-číšník
1571 - holič-kadeřník (jen pro chlapce)
16 - rukodílná uměleckořemeslná výroba
Učni - osoby se změněnou pracovní schopností se zahrnují vždy do preferovaných učebních oborů.
*)
Vyhláška č. 16/1962 Sb.