22/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
VYHLÁŠKA
Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové
z 27. januára 1969,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor v Jablonnom nad Orlicou, okres Ústí nad Orlicou,
Mestský národný výbor v Králikách, okres Ústí nad Orlicou.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1969.
Tajomník:

Ryšávka v. r.

Predseda:

Osouch v. r.