2/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
Zákon
Českej národnej rady
z 8. januára 1969
o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy
Českej socialistickej republiky
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Zriadenie ústredných orgánov štátnej správy
§ 1
Zriaďujú sa tieto ministerstvá Českej socialistickej republiky:
1.
Ministerstvo plánovania
2.
Ministerstvo financií
3.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí
4.
Ministerstvo výstavby a techniky
5.
Ministerstvo školstva
6.
Ministerstvo kultúry
7.
Ministerstvo pre mládež a telesnú výchovu
8.
Ministerstvo zdravotníctva
9.
Ministerstvo spravodlivosti
10.
Ministerstvo vnútra
11.
Ministerstvo priemyslu
12.
Ministerstvo stavebníctva
13.
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
14.
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
15.
Ministerstvo dopravy
16.
Ministerstvo pôšt a telekomunikácií
17.
Ministerstvo obchodu.
§ 2
(1)
Zriaďujú sa tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy Českej socialistickej republiky:
1.
Český štatistický úrad
2.
Český cenový úrad
3.
Český úrad geodetický a kartografický
4.
Český geologický úrad
5.
Český banský úrad
6.
Česká komisia pre vedecké hodnosti
(2)
Ďalej sa zriaďuje Český úrad pre tlač a informácie.
(3)
Predsedu Českého štatistického úradu vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Českej národnej rady. Predsedov ostatných úradov a orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 vymenúva a odvoláva vláda Českej socialistickej republiky.
Druhá časť
Okruh pôsobnosti ministerstiev
§ 3
(1)
Ministerstvo plánovania je ústredným orgánom štátnej správy pre súhrnné plánovanie rozvoja hospodárstva republiky.
(2)
Ministerstvo plánovania spracúva a predkladá vláde Českej socialistickej republiky návrhy národohospodárskych plánov republiky, organizuje podľa smerníc vlády Českej socialistickej republiky postup plánovacích prác a určuje so súhlasom vlády Českej socialistickej republiky podklady, ktoré sú mu povinné ostatné orgány, prípadne organizácie predkladať, a spôsob ich predkladania.
§ 4
Ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre štátny rozpočet republiky, dane a poplatky, finančné hospodárenie, správu národného majetku a pre peňažné ústavy.
§ 5
(1)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí je ústredným orgánom štátnej správy pre pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť, mzdy, prípadne odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru, finančné a hmotné zabezpečenie učňov, dôchodkové zabezpečenie, prípadne poistenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rozvoj populácie a o rodinu a pre ďalšie otázky sociálnej politiky.
(2)
Ministrovi práce a sociálnych vecí je podriadený Český úrad bezpečnosti práce.
(3)
Ministerstvu práce a sociálnych vecí je podriadený Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe (doteraz Správa dôchodkov v Prahe). Rozhoduje o dávkach dôchodkového zabezpečenia s výnimkou dávok, o ktorých rozhodujú nižšie orgány štátnej správy. Úrad dôchodkového zabezpečenia je spôsobilý vystupovať vo svojom mene.
§ 6
Ministerstvo výstavby a techniky je ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie, stavebné konanie, investičnú výstavbu a pre technický rozvoj.
§ 7
(1)
Ministerstvo školstva je ústredným orgánom štátnej správy pre zariadenia predškolskej a mimoškolskej výchovy a pre základné, učňovské a odborné školy, pre gymnáziá a vysoké školy, ako aj pre iné školské organizácie celonárodného významu.
(2)
Pri Ministerstve školstva je zriadený Český výbor pre vysoké školy ako stály poradný orgán ministra.
§ 8
(1)
Ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy pre kultúrnovýchovnú činnosť, umenie, kultúrne pamiatky a ochranu prírody, vydávanie neperiodickej tlače, vykonávanie autorského zákona a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.
(2)
Na Ministerstve kultúry sa zriaďuje Sekretariát pre veci cirkevné, ktorý pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností.
§ 9
Ministerstvo pre mládež a telesnú výchovu je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o deti a mládež a o telesnú výchovu, šport a turistiku.
§ 10
(1)
Ministerstvo zdravotníctva je ústredným orgánom štátnej správy pre liečebno-preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje, farmaceutický priemysel a pre uplatňovanie zákona o regresných náhradách.
(2)
Ako orgán hygienickej služby je na Ministerstve zdravotníctva ustanovený hlavný hygienik Českej socialistickej republiky. Súčasťou Ministerstva zdravotníctva je aj Český inšpektorát kúpeľov a žriediel.
(3)
Pri Ministerstve zdravotníctva je zriadený Český protialkoholický zbor.
§ 11
(1)
Ministerstvo spravodlivosti je ústredným orgánom štátnej správy pre súdnictvo a štátne notárstva.
(2)
Ministerstvo spravodlivosti je taktiež ústredným orgánom štátnej správy pre väzenstvo; je mu podriadený Zbor nápravnej výchovy.
§ 12
(1)
Ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochranu štátneho a hospodárskeho tajomstva, vnútorné veci (územné členenie republiky, štátne symboly, veci matričné, štátneho občianstva, občianskych preukazov a cestovných dokladov, evidencie obyvateľstva a pobytu cudzincov, spolčovacieho a zhromažďovacieho práva, archívnictvo, požiarnu ochranu, civilnú obranu a pre vnútornú správu národných výborov.
(2)
Ministerstvo vnútra je podriadený ozbrojený bezpečnostný zbor republiky.
(3)
Ministerstvo vnútra je ďalej ústredným orgánom štátnej správy pre miestne hospodárstvo, ako aj pre hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi.
(4)
Ministerstvo vnitra provádí kontrolu ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství ve státních orgánech a organizacích České republiky.
§ 13
(1)
Ministerstvo priemyslu je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel, baníctvo a energetiku; jeho pôsobnosť sa však nevzťahuje na potravinársky priemysel, farmaceutický priemysel, miestny priemysel a na výrobu v oblasti kultúry.
(2)
Ministerstvo priemyslu riadi štátnu službu pre drahé kovy.
(3)
Ministerstvu priemyslu je podriadená Česká energetická inšpekcia.
§ 14
Ministerstvo stavebníctva je ústredným orgánom štátnej správy pre výrobu stavebných hmôt a stavebnú výrobu.
§ 15
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, poľovníctvo a pre rybárstvo.
§ 16
(1)
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy pre lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo a pre technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzdušia.
(2)
Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva je podriadený Český hydrometeorologický ústav a Česká technická inšpekcia ochrany ovzdušia.
§ 17
(1)
Ministerstvo dopravy je ústredným orgánom štátnej správy pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu, civilné letectvo a pre pozemné komunikácie.
(2)
Ministerstvu dopravy je podriadená Česká letecká inšpekcia.
§ 18
Ministerstvo pôšt a telekomunikácii je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach upravených poštovým zákonom a zákonom o telekomunikáciách a pre správu pôšt a telekomunikačných zariadení.
§ 19
(1)
Ministerstvo obchodu je ústredným orgánom štátnej správy pre vnútorný obchod, zahraničný obchod a pre cestovný ruch.
(2)
Pri Ministerstve obchodu pôsobí Český výbor pre cestovný ruch, ktorý je koordinačným orgánom zloženým zo zástupcov orgánov a organizácií podieľajúcich sa na cestovnom ruchu. Jeho zloženie i štatút ustanoví vláda Českej socialistickej republiky.
(3)
Ministerstvu obchodu je podriadená Česká obchodná inšpekcia.
Tretia časť
Zásady činnosti ústredných orgánov štátnej správy
§ 20
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 1 a 2 (ďalej len „ministerstvá“) plnia v okruhu svojej pôsobnosti úlohy ustanovené v zákonoch a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
§ 21
Ministerstvá sa vo všetkej svojej činnosti spravujú ústavnými a ostatnými zákonmi a uzneseniami vlády.
§ 22
Ministerstvá skúmajú spoločenskú problematiku v okruhu svojej pôsobnosti, analyzujú dosahované výsledky a robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúvajú koncepcie rozvoja zverených odvetví a riešenia zásadných otázok, ktoré predkladajú vláde Českej socialistickej republiky.
§ 23
Ministerstvá predkladajú za zverené odvetvia podklady potrebné na prípravu návrhov plánov rozvoja hospodárstva republiky, na zostavenie návrhov štátnych rozpočtov republiky a na prípravu iných opatrení širšieho dosahu. Zaujímajú stanovisko k návrhom, ktoré predkladajú vláde Českej socialistickej republiky iné ministerstvá, pokiaľ sa týkajú okruhu ich pôsobnosti.
§ 24
Ministerstvá sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Českej socialistickej republiky; pripravujú návrhy zákonov Českej národnej rady a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; dbajú o zachovávanie zákonnosti v okruhu svojej pôsobnosti a robia podľa zákonov potrebné opatrenia na nápravu.
§ 25
Ministerstvá spolupracujú s príslušnými federálnymi orgánmi štátnej správy pri rozvíjaní medzinárodných vzťahov vo zverenom odvetví a pri príprave medzinárodných zmlúv. Ministerstvá v oblasti výlučnej pôsobnosti republiky zabezpečujú vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách.
§ 26
Ministerstvá sú v pravidelnom styku s príslušnými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky, najmä si s nimi vymieňajú skúsenosti, informácie a podklady.
§ 27
(1)
Ministerstvá pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Využívajú podnety a súčinnosť národných výborov, ako aj vedeckých a výskumných inštitúcií.
(2)
Ministerstvá si navzájom vymieňajú potrebné informácie a podklady. Nižšie orgány štátnej správy im podávajú správy a oznamujú údaje, ktoré si príslušné ministerstvá vyžiadajú v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie svojich úloh.
§ 28
Zásady činnosti a organizáciu jednotlivých ministerstiev podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Českej socialistickej republiky.
Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia
§ 29
(1)
Právne pomery organizácií zaoberajúcich sa v Českej socialistickej republike rozhlasovým a televíznym vysielaním a agentúrnym spravodajstvom a ich vzťahy k ústredným orgánom Českej socialistickej republiky upraví zákon Českej národnej rady.
(2)
Zákon Českej národnej rady upraví aj právne pomery akadémie vied v Českej socialistickej republike a jej vzťahy k ústredným orgánom Českej socialistickej republiky.
§ 30
V Českej socialistickej republike neplatia tieto predpisy:
1.
zákon č. 104/1963 Zb. o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch;
2.
ustanovenie § 4 vládneho nariadenia č. 10/1958 Zb., pokiaľ ustanovuje podriadenie Ústrednej správy geodézie a kartografie ministrovi vnútra;
3.
ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 115/1965 Zb., pokiaľ ustanovuje podriadenie Ústredného geologického úradu Ministerstvu baníctva.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.