184/1969 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 29. decembra 1969,
ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a s ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 9 zákona o poisťovníctve č. 82/1966 Zb. v znení zákona č. 162/1968 Zb.:
I. časť
ROZSAH ZÁKONNÉHO POISTENIA
§ 1
Zákonné poistenie štátnych majetkov a jednotných roľníckych družstiev pre prípad škôd na majetku sa vzťahuje na poškodenie alebo na zničenie
1.
budov, silážnych a senážnych veží, ohradových múrov a plotov (ďalej len „stavby“),
2.
obilnín, strukovín, olejnín, priadnych rastlín, okopanín, liečivých, aromatických a koreninových rastlín, chmeľu, tabaku, zeleniny, viniča hroznorodého a krmovín (ďalej len „poľnohospodárske plodiny“),
3.
zásob z vlastnej výroby poľnohospodárskej organizácie,
4.
strojov, iných zariadení a ostatného mŕtveho inventára, ako aj zásob, ktoré poľnohospodárska organizácia nevyrobila (ďalej len „hnuteľné veci“),
5.
hospodárskych a iných zvierat (ďalej len „zvieratá“)
a)
požiarom,
b)
výbuchom,
c)
bleskom,
d)
víchricou,
e)
povodňou alebo záplavou,
f)
ľadovcom,
g)
zosúvaním pôdy, padaním skál alebo zemín (ak k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou),
h)
zosúvaním alebo padaním lavín alebo
i)
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci.
§ 2
Zákonné poistenie sa ďalej vzťahuje na poškodenie alebo zničenie
a)
stavieb ťarchou snehu alebo námrazy;
b)
priadnych rastlín, zemiakov, tabaku a zeleniny (s výnimkou prezimovanej zeleniny) mrazom v čase od 21. marca do 20. júna;
c)
ozimných obilnín, ozimnej repky a podsevov viacročných krmovín vymrznutím;
d)
tabaku peronospórou.
§ 3
V rozsahu uvedenom v § 1 a v § 2 sú poistené aj socialistické poľnohospodárske organizácie, ktorých zoznam je uvedený v prílohe.
II. časť
POISTNÉ ZA ZÁKONNÉ POISTENIE
§ 4
Určenie poistného
(1)
Poistné sa určuje na kalendárny rok.
(2)
Podkladom pre určenie poistného je:
a)
pri stavbách
- ich obstarávacia cena;
b)
pri poľnohospodárskych plodinách
- hodnota plánovaného množstva úrody jednotlivých druhov plodín vyjadrená v cene, ktorú si poľnohospodárska organizácia určí v rozpätí platných nákupných cien pre jednotlivé druhy plodín, alebo ak nie je pre niektorý druh plodín nákupná cena vyhlásená, v cene určenej na tento účel Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy;*)
c)
pri zásobách z vlastnej výroby
- hodnota zásob z vlastnej výroby vyjadrená v rovnakých cenách ako pod písmenom b);
d)
pri hnuteľných veciach
- obstarávacia cena hnuteľných vecí;
e)
pri zvieratách
- hodnota plánovanej hrubej živočíšnej produkcie.
(3)
Plánované množstvo úrody jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín [odsek 2 písm. b)] a hodnota plánovanej hrubej živočíšnej produkcie [odsek 2 písm. e)] sa zisťujú z celoročného výrobno-finančného plánu poľnohospodárskej organizácie na príslušný kalendárny rok. Obstarávacia cena stavieb [odsek 2 písm. a)], množstvo zásob z vlastnej výroby poľnohospodárskej organizácie [odsek 2 písm. c)] a obstarávacia cena hnuteľných vecí [odsek 2 písm. d)] sa zisťujú z účtovnej evidencie poľnohospodárskej organizácie podľa stavu k 1. januáru toho roka, za ktorý sa určuje poistné.
(4)
Ak poľnohospodárska organizácia vznikne v priebehu kalendárneho roka, zisťujú sa podklady pre určenie poistného ku dňu vzniku organizácie.
(5)
Ak zmení poľnohospodárska organizácia po zistení údajov podľa predchádzajúcich odsekov plánovanú výmeru viacročných krmovín pestovaných na semeno, je povinná túto zmenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní, písomne oznámiť poisťovni za účelom úpravy poistného.
§ 5
Výška poistného
Poistné je z každých 100 Kčs ceny alebo hodnoty zistenej podľa § 4:
Kčs
a) stavby [§ 4 ods. 2 písm. a)]
- obytné a školské 0,06
- senážne a silážne veže 0,10
- ostatné 0,12
b) poľnohospodárske plodiny
[§ 4 ods. 2 písm. b)]
- obilniny 2,60
- strukoviny 3,40
- olejniny a priadne rastliny 3,80
- okopaniny 2,10
- liečivé, aromatické a koreninové rastliny 3,30
- chmeľ 5,70
- tabak 15,-
- zelenina 4,30
- vinič hroznorodý 8,-
- krmoviny na semeno 2,70
- ostatné krmoviny 2,-
c) zásoby, hnuteľné veci
[§ 4 ods. 2 písm. c) a d)] 0,18
d) zvieratá [§ 4 ods. 2 písm. e)] 0,12
§ 6
Výpočet a platenie poistného
(1)
Poisťovňa vypočíta poistné vždy na jeden kalendárny rok. Organizáciám, ktoré vznikli v priebehu roka, sa poistné vypočíta na dobu od vzniku do konca kalendárneho roka.
(2)
Poistné je zročné v troch splátkach, a to prvých 20 % do 31. mája, ďalších 30 % do 31. júla (v horských a podhorských oblastiach do 31. augusta) a zvyšujúcich 50 % do 30. novembra každého roka.
(3)
Ak poľnohospodárska organizácia s platením poistného mešká, je povinná zaplatiť poisťovni poplatok z omeškania vo výške 1/2 promile z dlžnej sumy za každý deň meškania, začínajúc 10. dňom po zročnosti; poplatok menší ako 100 Kčs sa nepožaduje. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže poisťovňa od požadovania poplatku z omeškania úplne alebo čiastočne upustiť.
III. časť
PLNENIE POISŤOVNE
1.
Stavby
§ 7
(1)
Ak sa stavba poškodila alebo zničila udalosťou uvedenou v § 1 alebo v § 2 písm. a) alebo v priamej súvislosti s takouto udalosťou, poisťovňa vyplatí sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu alebo znovuzriadenie tejto stavby, zníženú podľa stupňa jej opotrebenia alebo iného znehodnotenia z času pred poistnou udalosťou. Od takto určenej sumy odpočíta cenu zvyškov poškodených alebo zničených častí stavby.
(2)
Poisťovňa nie je povinná plniť, ak výška plnenia za škody na všetkých stavbách poľnohospodárskej organizácie, ktoré vznikli z tej istej poistnej udalosti alebo v priamej súvislosti s ňou, neprevýši spolu sumu 1000 Kčs.
§ 8
Za poškodenie alebo zničenie nedokončených stavieb je poisťovňa povinná plniť podľa § 7 len vtedy, ak poľnohospodárska organizácia znáša nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia takejto stavby zo svojho.
2.
Poľnohospodárske plodiny
§ 9
(1)
Ak bola poľnohospodárska plodina udalosťou uvedenou v § 1 alebo v § 2 písm. b) a d) alebo v priamej súvislosti s takouto udalosťou poškodená alebo zničená v čase od vysiatia osiva alebo vysadenia sadiva do uskladnenia úrody, postupuje poisťovňa podľa týchto zásad:
a)
v súčinnosti s poľnohospodárskou organizáciou zistí podľa stavu kultúry pred poistnou udalosťou v percentách rozsah poškodenia poľnohospodárskej plodiny na súvisle osiatom alebo vysadenom pozemku;
b)
vypočíta výnos tohto pozemku podľa jeho hektárovej výmery a hektárového výnosu plánovaného poľnohospodárskou organizáciou pre príslušný druh plodiny; ak sa výnos tohto druhu plodiny neplánoval, urobí sa výpočet podľa hektárového výnosu plánovaného inou poľnohospodárskou organizáciou s obdobnými výrobnými podmienkami;
c)
z vypočítaného výnosu určí úbytok množstva poľnohospodárskej plodiny rovnakým percentom, akým bol určený rozsah jej poškodenia;
d)
zistený úbytok množstva vyjadrí v cene, z ktorej sa podľa § 4 ods. 2 písm. b) vychádzalo pri určení poistného za príslušný druh plodiny. Ak postihnutá plodina nebola uvedená v pláne, použije sa na výpočet plnenia platná nákupná cena základnej akosti, prípadne cena určená Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.
(2)
Sumu zistenú podľa predchádzajúceho odseku vyplatí poisťovňa po odpočítaní obvyklých nákladov na ošetrovanie, zber a ďalšie spracovanie postihnutej plodiny, ktoré sa už nemuseli vynaložiť.
(3)
Ak sa za zničenú plodinu vypestovala náhradná plodina, ktorej výťažok po odpočítaní nákladov na jej vypestovanie, zber a ďalšie spracovanie je nižší, než by poisťovňa bola povinná plniť za pôvodnú zničenú plodinu podľa odsekov 1 a 2, je povinná plniť len vo výške zodpovedajúcej tomuto rozdielu. To platí primerane aj vtedy, ak sa náhradná plodina nevypestovala, hoci to agrotechnické zásady a objektívne podmienky umožňovali. Na výpočet výťažku náhradnej plodiny sa použije rovnaká cena, aká by sa použila pri výpočte plnenia podľa odseku 1 písm. d).
(4)
Ak boli zničené kry viniča hroznorodého alebo chmeľu, poisťovňa je povinná okrem plnenia podľa predchádzajúcich odsekov uhradiť aj náklady potrebné na ich nové vysadenie.
(5)
Ak sa poľnohospodárska plodina poškodila alebo zničila pri doprave z pozemku, na ktorom bola vypestovaná, plnenie poisťovne sa určí podľa § 14 a 15.
(6)
Ak poľnohospodárska organizácia neohlási podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zvýšenie výmery viacročných krmovín pestovaných na semeno oproti výmere, podľa ktorej sa určilo poistné, poskytne poisťovňa plnenie v pomere, v akom je pôvodne určené poistné k poistnému, ktoré by jej patrilo pri splnení ohlasovacej povinnosti poľnohospodárskou organizáciou.
§ 10
Podľa ustanovenia § 9 poisťovňa je povinná plniť až vtedy, keď rozsah poškodenia na hlavnej alebo vedľajšej časti plodiny na pozemku súvisle osiatom alebo vysadenom rovnakým druhom poľnohospodárskej plodiny dosiahne aspoň 10 %.
§ 11
(1)
Ak sa v dôsledku udalostí uvedených v § 1 a § 2 písm. b) a d) alebo v priamej súvislosti s takouto udalosťou zhoršila akosť skorých zemiakov, zeleniny, tabaku, chmeľu a priadnych rastlín a dosiahnutá realizačná cena je preto nižšia než cena, z ktorej sa podľa § 4 ods. 2 písm. b) vychádzalo pri určení poistného za uvedené plodiny, poisťovňa je povinná uhradiť tento rozdiel. Úhrada sa neplatí za zhoršenie akosti, za ktoré sa poskytlo plnenie už v rámci plnenia podľa § 9.
(2)
Podľa rovnakých zásad je poisťovňa povinná plniť, ak sa oneskoril zber skorých zemiakov a zeleniny.
§ 12
(1)
Pri škodách spôsobených vymrznutím [§ 2 písm. c)] je poisťovňa povinná uhradiť náklady na osivo, ktoré sa použilo na osev postihnutej plodiny, a nevyhnutné náklady na práce spojené s novým osiatím alebo s dosiatím.
(2)
Podľa predchádzajúceho odseku je poisťovňa povinná plniť až vtedy, ak rozsah škody spôsobenej vymrznutím na pozemku súvisle osiatom rovnakým druhom poľnohospodárskych plodín dosiahne pri ozimných obilninách a ozimnej repke aspoň 10 % a pri podsevoch viacročných krmovín taký stupeň, že je nevyhnutné porast na tomto pozemku alebo na jeho časti zaorať.
§ 13
Ustanovenie § 9 o určovaní výšky plnenia neplatí, ak bolo zničené sadivo zeleniny, tabaku alebo inej plodiny a poistná udalosť vznikla pred presadením sadiva na definitívne stanovište; poisťovňa je v takom prípade povinná plniť do výšky nákladov, ktoré sa pred poistnou udalosťou vynaložili na vypestovanie sadiva, najviac však sumu zodpovedajúcu cene, za ktorú možno nakúpiť nové sadivo.
3.
Zásoby z vlastnej výroby poľnohospodárskej organizácie
§ 14
(1)
Ak bola udalosťou uvedenou v § 1 poškodená alebo zničená zásoba plodín z vlastnej úrody poľnohospodárskej organizácie, poisťovňa vyplatí sumu zodpovedajúcu cene takého množstva, o ktoré sa zásoba znížila.
(2)
Cenou podľa odseku 1 rozumie sa cena, z ktorej sa vychádzalo pri určení poistného.
(3)
Ak bola poškodená alebo zničená zásoba iných vecí ako plodín z vlastnej úrody, ktoré však poľnohospodárska organizácia sama vyrobila, poisťovňa uhradí náklady na opravu poškodených vecí, prípadne na obstaranie nových vecí, najviac však sumu vo výške nákladov, ktoré sa museli vynaložiť na výrobu týchto vecí. Keby náklady na výrobu prevýšili cenu, za ktorú by poľnohospodárska organizácia tieto veci predala, poisťovňa vyplatí iba túto cenu.
(4)
Od sumy určenej podľa predchádzajúcich odsekov poisťovňa odpočíta cenu zvyškov a od sumy určenej podľa odseku 1 aj sumu, o ktorú sa zmenšili náklady na ošetrovanie a ďalšie spracovanie, ktoré by sa inak museli ešte vynaložiť.
(5)
Podľa predchádzajúcich odsekov poisťovňa je povinná plniť aj vtedy, ak sa vec poškodila, zničila, stratila alebo bola odcudzená v priamej súvislosti s niektorou z udalostí uvedených v § 1.
§ 15
Poisťovňa nie je povinná plniť, ak výška plnenia za škody na všetkých zásobách poľnohospodárskej organizácie, ktoré vznikli z tej istej poistnej udalosti alebo v priamej súvislosti s ňou, neprevýši spolu sumu 1000 Kčs.
4.
Hnuteľné veci
§ 16
(1)
Ak hnuteľná vec bola poškodená alebo zničená udalosťou uvedenou v § 1, poisťovňa vyplatí sumu potrebnú na jej opravu, a to až do výšky zodpovedajúcej cene, ktorú vec mala bezprostredne pred poistnou udalosťou.
(2)
Ak však vec bola poškodená tak, že ju nemožno opravou uviesť do predošlého stavu, alebo ak bola zničená, poisťovňa je povinná vyplatiť sumu vo výške ceny, ktorú vec mala bezprostredne pred poistnou udalosťou.
(3)
Cena, ktorú mala vec bezprostredne pred poistnou udalosťou, sa určí tak, že sa od obstarávacej ceny novej veci toho istého druhu a tej istej akosti alebo veci s ňou porovnateľnej odpočíta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie poistenej veci z času pred poistnou udalosťou.
(4)
Od sumy určenej podľa predchádzajúcich odsekov poisťovňa odpočíta cenu zvyškov veci.
(5)
Podľa predchádzajúcich odsekov poisťovňa je povinná plniť aj vtedy, ak sa hnuteľná vec poškodila, zničila, stratila alebo bola odcudzená v priamej súvislosti s niektorou z udalostí uvedených v § 1.
§ 17
(1)
Poisťovňa nie je povinná plniť, ak výška plnenia za škody na všetkých hnuteľných veciach poľnohospodárskej organizácie, ktoré vznikli z tej istej poistnej udalosti alebo v priamej súvislosti s ňou, neprevýši spolu sumu 1000 Kčs.
(2)
Ak sa poistná udalosť týka peňazí, poisťovňa je povinná plniť, len pokiaľ ich mala poľnohospodárska organizácia u seba v súlade s predpismi o pokladničných operáciách, a to
a)
bez obmedzenia, ak boli uložené v ohňovzdornej pokladnici,
b)
najviac do 10 000 Kčs v ostatných prípadoch.
5.
Zvieratá
§ 18
(1)
Ak bolo zviera niektorou z udalostí uvedených v § 1 usmrtené alebo v priamej súvislosti s niektorou z týchto udalostí uhynulo, nevyhnutne sa muselo zabiť alebo sa stratilo, poisťovňa je povinná vyplatiť sumu zodpovedajúcu cene, ktorú malo zviera bezprostredne pred poistnou udalosťou; túto sumu zníži o cenu zvyškov.
(2)
Poisťovňa nie je povinná plniť, ak výška plnenia za škody na všetkých zvieratách poľnohospodárskej organizácie, ktoré vznikli z tej istej poistnej udalosti alebo v priamej súvislosti s ňou, neprevýši spolu sumu 1000 Kčs.
6.
Osobitné prípady plnenia
§ 19
(1)
Ak poľnohospodárska organizácia urobila opatrenia, ktoré mohla vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za nevyhnutné na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo ktoré urobila na zmiernenie následkov poistnej udalosti, poisťovňa je povinná uhradiť jej náklady, ktoré na také opatrenia vynaložila, ak boli úmerné cene poistenej veci.
(2)
Poisťovňa však nie je povinná uhradiť náklady na obvyklú údržbu alebo ošetrovanie poistenej veci. Rovnako nie je povinná uhradiť náklady spojené s odvozom zvierat alebo mäsa nevyhnutne zabitých zvierat na sanitné bitúnky.
§ 20
Poisťovňa je povinná uhradiť poľnohospodárskej organizácii primerané náklady, ktoré bola povinná vynaložiť z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo z iného spoločenského alebo obdobného záujmu na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodenej alebo zničenej poistnou udalosťou.
IV. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
(1)
Poľnohospodárska organizácia je povinná písomne hlásiť poisťovni, že nastala poistná udalosť, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 dní odo dňa, keď sa o tom dozvedela; na požiadanie poisťovne je povinná predložiť doklady potrebné na zistenie rozsahu poistnej udalosti.
(2)
Pracovníci poisťovne zisťujú za súčinnosti poľnohospodárskej organizácie príčiny škody a jej rozsah. O výsledkoch tohto zistenia sa robí zápisnica, ktorú podpíšu obidve strany; jeden jej rovnopis sa ponechá u poľnohospodárskej organizácie.
§ 22
Ak poľnohospodárska organizácia porušila povinnosti ustanovené právnymi predpismi na ochranu majetku pred škodami alebo povinnosti ustanovené v § 21 ods. 1 a ak to malo vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zistenie rozsahu jej následkov, poisťovňa je oprávnená plnenie primerane znížiť, najviac však o 20 %; ak však toto porušenie bolo vedomé alebo ak sa nesplnilo poisťovňou požadované odstránenie závad, poisťovňa je oprávnená plnenie znížiť až o 50 %.
§ 23
(1)
Vyšetrovanie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť musí sa vykonať bez zbytočného odkladu a skončí sa podpisom záverečného vyhlásenia v zápisnici vyhotovenej podľa § 21 ods. 2. Plnenie poisťovne je zročné do 15 dní od podpisu záverečného vyhlásenia.
(2)
Ak sa vyšetrovanie nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, je poisťovňa povinná poskytnúť poľnohospodárskej organizácii primeraný preddavok, a to do 15 dní odo dňa, keď poľnohospodárska organizácia o preddavok požiadala.
(3)
Ak poisťovňa s platením mešká, je povinná zaplatiť poľnohospodárskej organizácii poplatok z omeškania vo výške 1/2 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania, začínajúc 10. dňom po zročnosti; poplatok menší než 100 Kčs sa neuhradzuje.
§ 24
Vzájomné zročné pohľadávky uvedené v § 6 a v § 23 možno vyrovnať započítaním.
§ 25
(1)
Majetkom podľa § 1 sa pre účely tejto vyhlášky rozumie majetok, ktorý poľnohospodárska organizácia
a)
má vo vlastníctve alebo v správe,
b)
má v trvalom užívaní podľa predpisov o správe národného majetku,
c)
užíva na základe opatrenia vydaného podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby,
d)
užíva podľa dohody o dočasnom užívaní veci s jej vlastníkom (správcom), na ktorý sa nevzťahuje zákonné poistenie.
Týmto majetkom sa rozumejú i poľnohospodárske plodiny pestované poľnohospodárskou organizáciou.
(2)
Za škody na veciach uvedených v odseku 1 písm. d) je poisťovňa povinná plniť iba vtedy, ak poľnohospodárska organizácia je povinná vlastníkovi (správcovi) veci nahradiť škodu vzniknutú poistnou udalosťou. Plnenie nesmie presiahnuť náhradu škody, ktorú poľnohospodárska organizácia je povinná poškodenému zaplatiť.
§ 26
Pokiaľ poistenie, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, nie je touto vyhláškou upravené, spravuje sa toto poistenie ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a predpisov vydaných na vykonanie týchto zákonov pre odbor poistenia.*)
§ 27
S platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku ruší sa vyhláška č. 106/1966 Zb., ktorou sa ustanovujú rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií.
§ 28
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Minister:

Gajdošík v. r.
Príloha vyhlášky č. 184/1969 Zb.
Zoznam socialistických poľnohospodárskych organizácií, na ktoré sa podľa § 3 vyhlášky vzťahuje zákonné poistenie
1. Šľachtiteľské a semenárske podniky a semenárske štátne majetky, podriadené odborovému riaditeľstvu Slovosivo v Bratislave;
Veľkovýkrmne - štátne majetky, podriadené odborovému podniku Veľkovýkrmne Praha-Řepy; Plemenárske podniky, podriadené generálnemu riaditeľstvu Štátnych plemenárskych podnikov v Bratislave.
2. Spoločné družstevné podniky, pokiaľ vykonávajú poľnohospodársku činnosť.
3. Školské majetky stredných poľnohospodárskych technických škôl, poľnohospodárskych majstrovských škôl, poľnohospodárskych odborných učilíšť a školské poľnohospodárske podniky vysokých škôl poľnohospodárskych.
4. Národné podniky Vojenské lesy a majetky.
5. Majetok stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre.
6. Lesopoľnohospodársky závod Medzilaborce.
*)
Cenou sa rozumie cena vrátane všetkých prípadných príplatkov (aj diferenciálnych) platná v čase zisťovania podkladov pre výpočet poistného.
*)
Paragraf 345 až § 370 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., § 358 až § 360 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku.