18/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
Českého úradu bezpečnosti práce
zo 6. marca 1969
o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
Český úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:
§ 1
Zriaďujú sa tieto inšpektoráty bezpečnosti práce a určujú sídla a obvody ich pôsobnosti:
1.
Inšpektorát bezpečnosti práce pre hlavné mesto Prahu so sídlom v Prahe;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Národného výboru hlavného mesta Prahy;
2.
Inšpektorát bezpečnosti práce pre mesto Brno so sídlom v Brne;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Národného výboru mesta Brna;
3.
Inšpektorát bezpečnosti práce pre Stredočeský kraj so sídlom v Prahe;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Stredočeského krajského národného výboru;
4.
Inšpektorát bezpečnosti práce v Českých Budějoviciach;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Juhočeského krajského národného výboru;
5.
Inšpektorát bezpečnosti práce v Plzni;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Západočeského krajského národného výboru;
6.
Inšpektorát bezpečnosti práce v Ústí nad Labem;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Severočeského krajského národného výboru;
7.
Inšpektorát bezpečnosti práce v Hradci Králové;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Východočeského krajského národného výboru;
8.
Inšpektorát bezpečnosti práce pre Juhomoravský kraj so sídlom v Brne;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Juhomoravského krajského národného výboru;
9.
Inšpektorát bezpečnosti práce v Ostrave;
obvod jeho pôsobnosti sa kryje s obvodom pôsobnosti Severomoravského krajského národného výboru.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marcom 1969.
Predseda:

Ing. Šmok v. r.