178/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 22. decembra 1969
o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Týmto zákonom sa upravujú v rámci zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 133/1969 Zb., ktorým sa určujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie,
a)
podnikové dane, ktorými sú daň zo zisku, daň z majetku a daň z objemu miezd;
b)
príspevok na sociálne zabezpečenie.
§ 2
Daňovníci
(1)
Daňovníkmi dane zo zisku a dane z majetku sú:
a)
štátne hospodárske organizácie, ktorých objem výkonov priemyslovej alebo stavebnej činnosti, prípadne súhrn objemov týchto činností presahuje polovicu celkových výkonov;
b)
odborové (generálne) riaditeľstvá, ak aspoň polovica podriadených organizácií podlieha zdaneniu podľa písm. a);
c)
organizácie zahraničného obchodu;
d)
tuzemské účastinné spoločnosti;
e)
organizácie, ktoré vznikli na základe zmluvy o združení,*) ak aspoň polovica ich zakladateľov sú organizácie uvedené pod písm. a) až d).
(2)
Daňovníkmi dane z objemu miezd sú všetky štátne hospodárske organizácie, organizácie zahraničného obchodu, tuzemské účastinné spoločnosti, organizácie uvedené v ods. 1 písm. e) a organizácie podliehajúce dôchodkovej dani**) zaoberajúce sa prevažne obchodnou činnosťou.
(3)
Daňovníkmi podnikových daní nie sú organizácie, ktoré sa zdaňujú dôchodkovou daňou,**) ak ustanovenie ods. 2 neurčuje inak, poľnohospodárskou daňou***) a organizácie, pre ktoré bol podľa doterajších predpisov†) ku dňu účinnosti tohto zákona určený osobitný vzťah k štátnemu rozpočtu. Dani zo zisku a dani z majetku nepodliehajú organizácie Ústrednej správy železníc a štátne poľnohospodárske organizácie s výnimkou poľnohospodárskych stavebných organizácií.
Prvá časť
DAŇ ZO ZISKU
§ 3
Predmet dane
(1)
Dani zo zisku podliehajú príjmy vyplývajúce z celej činnosti daňovníka.
(2)
U daňovníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nepodliehajú dani zo zisku príjmy zo zdrojov v cudzine, ak preukážu, že boli zdanené obdobnou daňou v cudzine.
§ 4
Základ dane
(1)
Základom dane je bilančný zisk zo všetkej činnosti daňovníka a z hospodárenia so všetkým majetkom, vykázaný v riadne vedenom účtovníctve zvýšený o položky, ktoré treba pripočítať (ďalej len „pripočítateľné položky“) a znížený o položky, ktoré sa odpočítajú (ďalej len „odpočítateľné položky“).
(2)
Bilančný zisk tvoria tržby z výrobných činností, odovzdania výrobkov, prác a služieb, aktivovanie investícií, aktivovanie materiálu, tržby z nevýrobných činností, ostatné výnosy, ako i cenové prirážky (zrážky) a dotácie zvyšujúce tržby, zmeny stavu zásob a zostatkov časového rozlíšenia po odpočítaní položiek skracujúcich tržby a výnosy (nákupnej ceny predaných zásob, dane z obratu, tržieb z predaných základných prostriedkov a pod.) a celkových nákladov vrátane finančných nákladov a povinných odvodov do štátnych fondov (odvod do fondu ochrany ovzdušia, do cestného fondu a pod.).
(3)
Za dotácie zvyšujúce tržby sa považujú dotácie a intervencie k cenám. Súčasťou tržieb sú aj dotácie, intervencie a príspevky poskytnuté na základe faktúr.
(4)
Podrobnú náplň jednotlivých zložiek tvorby zisku podľa ods. 2 určia predpisy o účtovníctve.
§ 5
Pripočítateľné položky
Pripočítateľnými položkami k zisku sú:
a)
položky účtované v nákladoch daňovníka
1.
príspevky, ak k ich úhrade nie je daňovník povinný podľa právnych predpisov, subvencie, dary a iné bezodplatné venovania;
2.
tvorba, prípadne zmena stavu rezerv, nezodpovedajúca právnym predpisom;
3.
výdavky spojené s reprezentáciou a pohostením, v organizáciách zahraničného obchodu len výdavky prevyšujúce schválený limit;
4.
položky, zahrnutím ktorých do nákladov bol v rozpore s právnymi predpismi skrátený bilančný zisk;
b)
vratky dane z majetku a neuhradená strata zo závodného stravovania;
c)
sumy prijaté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.
§ 6
Odpočítateľné položky
(1)
Odpočítateľnými položkami od zisku sú tieto položky, ak sa podľa právnych predpisov neúčtujú do nákladov, resp. na ťarchu tvorby zisku daňovníka;
a)
zaplatená daň z majetku;
b)
zaplatená daň z pozemkov;*)
c)
zaplatené náhrady za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v geológii;
d)
príspevok do fondu technického rozvoja utvoreného na odborovom riaditeľstve;
e)
príspevok do fondu škôd a náhrad v baníctve;
f)
príspevok do fondu geologických prác určený osobitnými predpismi.
(2)
Odpočítateľnými položkami sú ďalej:
a)
účelové vývozné prémie, ak sú zahrnuté v zisku;
b)
zisk zo závodného stravovania;
c)
prijaté sumy, ktoré už boli zdanené u iného daňovníka;
d)
príspevok na podnikovú bytovú výstavbu do výšky 50 % rozpočtovej ceny podľa skutočnej realizácie výstavby v bežnom roku;
e)
sumy poskytnuté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.
§ 7
Sadzba dane
Sadzba dane zo zisku je 65 % zo základu dane (§ 4); v tých peňažných ústavoch, ktoré sú účastinnými spoločnosťami a majú utvorený všeobecný rezervný fond vo výške určenej stanovami, sadzba dane zo zisku je 85 %.
Druhá časť
DAŇ Z MAJETKU
§ 8
Predmet dane
Predmetom dane z majetku je majetok daňovníka.
Základ dane
§ 9
(1)
Základ dane z majetku tvorí majetok daňovníka:
a)
pri základných prostriedkoch a nedokončených investíciách stav fondu základných prostriedkov a investícií a stav fondu výstavby;
b)
pri obežných prostriedkoch stav obratového fondu a stav všetkých podnikových fondov okrem fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, fondu technického rozvoja, fondu škôd a náhrad v baníctve a fondu geologických prác, ak príspevok do tohto fondu je odpočítateľnou položkou pri dani zo zisku [§ 6 ods. 1 písm. f)]; v tuzemských účastinných spoločnostiach tiež účastinný kapitál;
c)
nerozdelený zisk.
(2)
Z majetku daňovníka sa odpočítajú:
a)
zostatková cena
1.
základných prostriedkov slúžiacich ako samostatné zariadenia**) prevažne bytovým, zdravotníckym, rehabilitačným, výchovným, kultúrnym a telovýchovným účelom, na rekreáciu vlastných zamestnancov (vrátane pionierskej rekreácie ROH) alebo na závodné stravovanie a ubytovanie;
2.
samostatných základných prostriedkov slúžiacich výlučne na zlepšenie čistoty vody a ovzdušia, na zaistenie bezpečnosti alebo na ochranu zdravia pracujúcich;
3.
základných prostriedkov slúžiacich výlučne na účely civilnej obrany a na zvláštne úlohy;
4.
základných prostriedkov v konzervácii, určených na zvláštne úlohy;
5.
cestných komunikácií s verejnou prevádzkou;
6.
základných prostriedkov odovzdaných do dočasného užívania a použitých na účely uvedené pod číslom 1 až 3.
Zostatková cena základných prostriedkov uvedených pod číslom 1 až 6 sa odpočíta z majetku daňovníka len vo výške krytej fondom základných prostriedkov a investícií;
b)
prostriedky fondov, ktoré sú na základe rozhodnutia vlády uložené na osobitných účtoch a viazané (napr. minimálna výška rezervného fondu);
c)
cena zásob materiálu civilnej obrany a ďalej zásob na zvláštne úlohy, ktorých skladovanie bolo daňovníkovi osobitne uložené, ak sú kryté niektorým z podnikových fondov;
d)
neuhradená strata;
e)
cena pozemkov, ak je zahrnutá do základných prostriedkov.
§ 10
Pre určenie daňovej povinnosti je rozhodný priemerný stav majetku v zdaňovacom období.
§ 11
Ak má daňovník majetok v cudzine, môže si od dane z majetku odpočítať sumu obdobnej dane pripadajúcej na tento majetok zaplatenú v cudzine.
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane z majetku je 5 % zo základu dane.
Tretia časť
DAŇ Z OBJEMU MIEZD
§ 13
Predmet dane
Dani z objemu miezd podliehajú u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2 mzdy, ostatné osobné výdavky a podiely na hospodárskom výsledku.
§ 14
Základ dane
Základom dane z objemu miezd je objem všetkých v bežnom roku zúčtovaných miezd vrátane ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku.
§ 15
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane z objemu miezd je:
pri prírastku miezd oproti predchádzajúcemu roku v % sadzba dane v % z objemu miezd
od 0 do 3 0,5a
nad 3 do 5 1,5 + 1 a
nad 5 do 7 3,5 + 1,5a
nad 7 do 10 6,5 + 3 a
nad 10 15,5 + 6 a
pričom činiteľ „a“ sa rovná percentu prírastku priemerných miezd presahujúcemu dolnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.
(2)
Priemernou mzdou bežného roku sa rozumie podiel pripadajúci na jedného pracovníka vypočítaný z objemu miezd (§ 14) zníženého o mzdy vyplatené učňom a skutočného priemerného počtu pracovníkov v bežnom roku. Priemerná mzda predchádzajúceho roka sa určí tak, aby sa zachovala metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.
Štvrtá časť
PRÍSPEVOK NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
§ 16
Daňovníci dane zo zisku a dane z majetku odvádzajú do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % z objemu v bežnom roku zúčtovaných miezd a ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku. Príspevok na sociálne zabezpečenie je súčasťou nákladov daňovníkov.
Piata časť
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 17
Sumu vo výške zľavy z odvodu zo základných prostriedkov poskytnutú alebo prisľúbenú v súvislosti s povolením dotácie na rozvoj menej rozvinutých oblastí,*) možno až do ukončenia stanovenej lehoty odpočítať od dane z majetku, ak základný prostriedok slúži účelu, s ktorým bolo spojené poskytnutie dotácie.
§ 18
Do konca roku 1970 sa od základu dane z majetku odpočíta časť ceny základných prostriedkov, ktorá bola v roku 1966 (v experimentujúcich organizáciách i v roku 1965) uhradená do výšky prídelu z hrubého dôchodku alebo zo zisku, prípadne z investičného úveru, ktorý bol splatený z týchto zdrojov do konca roku 1966.**)
Šiesta časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 19
Správa daní
Správu daní vykonáva okresný národný výbor, Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy, prípadne mestský národný výbor s právomocou okresného národného výboru (ďalej len „národný výbor“), v obvode ktorého má daňovník sídlo.
§ 20
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Dane sa vyrubujú po jeho uplynutí.
§ 21
Priznanie k daniam
(1)
Podkladom k zisteniu základu daní a daňových povinností je priznanie k daniam. Daňovník je povinný podať priznanie k daniam na miestne príslušnom národnom výbore (§ 19) na tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky do konca februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 20) a pripojiť k nemu schválené účtovné závierky, ako aj ďalšie doklady uvedené na tlačive priznania k daniam.
(2)
Pri zániku organizácie bez vykonania likvidácie je daňovník (jeho právny nástupca) povinný podať priznanie k daniam za uplynulú časť roka do konca nasledujúceho mesiaca.
(3)
Daňovník je povinný v priznaní k daniam sám vypočítať dane a uviesť prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich objem.
(4)
Ak sa nepodalo priznanie k daniam včas, možno vyrubené dane zvýšiť až o 10 %.
§ 22
V prípade likvidácie organizácie trvá daňová povinnosť daňovníka až do skončenia likvidácie, a teda aj povinnosť podávať každoročne priznanie k daniam. Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie za uplynulú časť roka a v priznaní k dani zo zisku uviesť aj likvidačný prebytok. Priznanie k daniam je povinný doložiť počiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného prebytku. Likvidačný prebytok sa pripočíta k základu dane zo zisku toho roku, v ktorom sa skončila likvidácia.
§ 23
Vyrubenie daní
(1)
Dane vyrubí miestne príslušný národný výbor.
(2)
Základ daní sa zaokrúhľuje na celé sto Kčs hore. Daň, zvýšenie dane (§ 21 ods. 4) a penále (§ 26) sa zaokrúhľujú na celé koruny hore.
§ 24
(1)
O vyrubení daní vyrozumie národný výbor daňovníka platobným výmerom.
(2)
Proti platobnému výmeru môže daňovník podať do 15 dní odvolanie národnému výboru, ktorý vydal platobný výmer. O odvolaní rozhodne Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Odvolanie nemá odkladný účinok.
§ 25
Platenie daní
(1)
Daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na dane, a to:
a)
na daň zo zisku, pokým nepríde k prvému vyrubeniu tejto dane, vo výške 1/12 celoročnej daňovej povinnosti vypočítanej zo zisku plánovaného na bežný rok. Po vyrubení dane je daňovník povinný platiť mesačné preddavky na daň zo zisku vo výške 1/12 posledného ročného predpisu dane, prípadne vo výške 1/12 celoročnej daňovej povinnosti vypočítanej zo zisku plánovaného na bežný rok, ak je takto vypočítaná daňová povinnosť vyššia. Plánovaný zisk na bežný rok je daňovník povinný uviesť v priznaní k daniam za minulý rok. V roku 1970 oznámi daňovník plánovaný zisk na rok 1970 a výpočet celoročnej daňovej povinnosti príslušnému národnému výboru zároveň so zaplatením preddavku splatného v mesiaci januári. Novým daňovníkom stanoví výšku mesačných preddavkov miestne príslušný národný výbor s prihliadnutím na plánovaný zisk. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka roka) zistí daňovník z účtovníctva, koľko činí daň zo zisku skutočne dosiahnutého za uplynulý čas od začiatku roka, a ak je vypočítaná daň vyššia ako odvedené preddavky, je povinný rozdiel zaplatiť s preddavkom zročným v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Zároveň oznámi národnému výboru na predpísanom tlačive, ako vypočítal daň. Ak je vypočítaná daň nižšia ako odvedené preddavky, zúčtuje sa preplatok na preddavky zročné v ďalších mesiacoch;
b)
na daň z majetku vo výške 1/12 celoročnej daňovej povinnosti vypočítanej z účtovného stavu majetku daňovníka (§ 9) na začiatku bežného roka;
c)
na daň z objemu miezd vo výške 1/12 plánovanej ročnej výšky dane.
(2)
Preddavky sú zročné najneskoršie 3. dňa pred koncom každého mesiaca.
(3)
V odôvodnených prípadoch, najmä podnikom so sezónnou výrobou, môže národný výbor určiť preddavky inak.
(4)
Rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a výškou daní vypočítanou daňovníkom v priznaní je daňovník povinný zaplatiť najneskoršie v lehote určenej na podanie priznania k daniam (§ 21 ods. 1 a 2).
(5)
Rozdiel medzi výškou daní vypočítanou daňovníkom v priznaní k daniam a výškou daní stanovenou platobným výmerom je daňovník povinný zaplatiť najneskoršie do 15 dní po doručení platobného výmeru.
§ 26
Ak nebola daň (vrátane zvýšenia dane podľa § 21 ods. 4) alebo preddavok na daň zaplatené včas, je daňovník povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy.
§ 27
Premlčanie
(1)
Dane nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie k daniam.
(2)
Príspevok na sociálne zabezpečenie nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný odviesť tento príspevok.
(3)
Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie daní, prípadne na vymáhanie príspevku na sociálne zabezpečenie, beží premlčacia lehota znova od konca roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.
§ 28
Kontrola daní
(1)
Národný výbor kontroluje správnosť a úplnosť priznaní k daniam, ako aj včasnosť, správnosť a úplnosť platenia daní.
(2)
Daňovníci sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenia a dôkazy o skutočnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie daní a urobiť všetko, čo je potrebné na uľahčenie a urýchlenie kontroly.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia činnosti daňovníka a zaniká dňom jej ukončenia.
(2)
Daňovník je povinný oznámiť do 15 dní miestne príslušnému národnému výboru začiatok a ukončenie činnosti.
Konanie
§ 30
Ak tento zákon neurčuje inak, platia o konaní vo veciach týchto daní predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)
§ 31
Ustanovenia § 19 až 30 sa použijú primerane i na príspevok na sociálne zabezpečenie (§ 16). Príspevok je zročný bez vyrubenia v mesačných splátkach, a to tak, že najneskoršie do 15 dní po uplynutí každého mesiaca odvedie daňovník na osobitný účet sumu vo výške 25 % z objemu v uplynulom mesiaci zúčtovaných miezd a ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku.
Siedma časť
VÝNIMKY, ZVÝHODNENIA A ZĽAVY
§ 32
Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže pre daňovníkov so sídlom v Slovenskej socialistickej republike:
a)
rozšíriť pri dani zo zisku okruh pripočítateľných a odpočítateľných položiek, prípadne upraviť alebo zrušiť niektoré z určených položiek, a to najviac v rozsahu 3 % daňového základu všetkých daňovníkov;
b)
na plánovanú dobu výstavby úplne oslobodiť od dane zo zisku a dane z majetku novobudované podniky a čiastočne oslobodiť od dane zo zisku a dane z majetku podniky, ktoré sa podstatne rozširujú najmä budovaním nových závodov;
c)
určiť miesta a odvetvia (odbory), prípadne jednotlivé podniky, v ktorých daň z objemu miezd nebude postihovať prírastky objemu miezd vyplývajúce z rastu zamestnanosti;
d)
určiť podmienky, v ktorých prípadoch sa daňou z objemu miezd nebude zdaňovať prírastok miezd vyplývajúcich zo zníženia zamestnanosti;
e)
upraviť sadzbu dane z objemu miezd v jednotlivých pásmach zdanenia maximálne v rozsahu ± 1 % v súlade so mzdovopolitickými zámermi a s potrebou diferencovaného tempa rastu priemerných miezd v jednotlivých odvetviach, prípadne i podnikoch;
f)
v prípade naliehavej potreby povoliť odvod podnikových daní odborovými (generálnymi) riaditeľstvami alebo obdobnými orgánmi hospodárskeho riadenia alebo povoliť, aby sa zdaňoval zisk výrobnej hospodárskej jednotky ako celku a aby daňovníkom dane zo zisku mohlo byť odborové (generálne) riaditeľstvo alebo obdobný orgán hospodárskeho riadenia; ak tieto orgány hospodárskeho riadenia v Českej socialistickej republike majú podriadené podniky na území Slovenskej socialistickej republiky, je potrebný súhlas vlády Slovenskej socialistickej republiky;
g)
schvaľovať v niektorých vybraných organizáciách alebo odboroch experimentálne vyskúšanie dane zo zisku pri progresívnej daňovej sadzbe stanovenej v závislosti na rentabilite organizácie a schvaľovať vyskúšanie ďalších spôsobov zdaňovania objemu miezd;
h)
povoľovať zľavy z dane z majetku a dane zo zisku daňovníkom, ktorí vykonávajú činnosť vo verejnom záujme, a to pri dani zo zisku až do výšky 35 % z rozdielu medzi príjmami a výdavkami z tejto činnosti a pri dani z majetku až do výšky daňovej povinnosti pripadajúcej na skutočný majetok, ktorý slúži tejto činnosti.
§ 33
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže pre daňovníkov so sídlom v Slovenskej socialistickej republike:
a)
povoľovať zľavy z dane z majetku a z dane zo zisku daňovníkom, u ktorých celková daňová povinnosť týchto daní bude väčšia ako 85 % základu dane zo zisku nezníženého o daň z majetku, a to najviac tak, aby celková daňová povinnosť týchto daní bola najmenej 85 % tohto základu;
b)
povoľovať v jednotlivých prípadoch na obmedzený čas zľavy z dane zo zisku organizáciám s rentabilitou nižšou ako 7 %, a to až do výšky 50 % sadzby dane; pri stanovení výšky zľavy sa berie do úvahy najmä potreba investičného rozvoja organizácie. Výška rentability sa na tento účel vypočíta ako pomer bilančného zisku (§ 4) neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky k celkovým nákladom;
c)
v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky určiť na účely dane z objemu miezd východiskovú úroveň miezd:
1.
pre novovzniknuté organizácie a v prípadoch reorganizácií;
2.
v organizáciách, v miestach, prípadne odvetviach (odboroch), ak tak rozhodne vláda Slovenskej socialistickej republiky;
d)
urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu toho istého základu dane u toho istého daňovníka;
e)
v jednotlivých prípadoch urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí.
Ôsma časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 34
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky v sporných prípadoch rozhodne o tom, podľa ktorého právneho predpisu sa zdaňujú organizácie.
§ 35
Pri povoľovaní výnimiek, zvýhodnení a zliav podľa § 32 a 33 organizáciám, ktoré sú riadené priamo federálnymi orgánmi, postupuje vláda Slovenskej socialistickej republiky, prípadne Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky v záujme potrebnej jednoty v dohode s príslušným ústredným orgánom federácie a ústredným orgánom Českej socialistickej republiky. Toto sa vzťahuje i na rozhodovanie podľa § 34.
§ 36
Zrušujú sa
a)
ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd;
b)
ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani.
§ 37
(1)
Pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú:
a)
zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd;
b)
ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4, § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky;
c)
ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach;
d)
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. d) zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani;
e)
prvá časť vládneho nariadenia č. 148/1968 Zb. o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva;
f)
ustanovenia § 3 ods. 6 druhá veta, § 18 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2, § 20 až 25, § 40 ods. 1 písm. c), § 41, § 45 ods. 1 druhá veta, § 46 písm. c), § 47 ods. 2 písm. a) až d), § 49, § 50 ods. 3, pokiaľ stanovuje odchýlky, § 64 ods. 1 až 3, § 65 písm. a), c) a d), [ak ide o vzťah k § 59 ods. 1 písm. b)], § 66 písm. b), c) a e), § 67 a § 70 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb., vládneho nariadenia č. 16/1968 Zb. a vládneho nariadenia č. 148/1968 Zb.
(2)
Pre daňovníkov dane z objemu miezd neplatia ustanovenia § 6 až 9 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, pokiaľ sa týkajú odvodu z prírastku miezd.
§ 38
Ustanovenia § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani v znení oddielu II § 5 ods. 3, 4 a 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 88/1969 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel platia aj na rok 1970.
§ 39
Výnos daní podľa tohto zákona ústredne riadených podnikov a príspevku na sociálne zabezpečenie vôbec je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky; výnos daní podnikov riadených národnými výbormi je príjmom rozpočtu príslušného riadiaceho národného výboru.
§ 40
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje vykonávacím predpisom podrobnejšie upraviť ustanovenia § 2, § 4, § 5 a § 6, § 9, § 10 a § 11, § 15, § 19, § 21, § 25, § 26, § 29, § 31 a § 33 tohto zákona.
§ 41
(1)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
(2)
Dane podľa tohto zákona sa vyrubia prvýkrát za kalendárny rok 1970.
Klokoč v. r.

Colotka v. r.
*)
§ 85 ods. 6 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
**)
Zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani.
***)
Druhá časť zákona č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.
†)
§ 68 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
*)
Zákon č. 112/1968 Zb. o poľnohospodárskej dani.
**)
T. j. zariadenia evidované v účtovníctve ako samostatné inventárne predmety.
*)
Paragraf 40 ods. 1 písm. a) a b) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
**)
Paragraf 24 ods. 2 písm. f) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
*)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.