176/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
VYHLÁŠKA
Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové
z 15. decembra 1969,
ktorou se určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor v Lázniach Bělohrade, okres Jičín.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Tajomník:

Ryšávka v. r.

Predseda:

Osouch v. r.