17/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky
z 11. marca 1969,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky s prihliadnutím na čl. 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácií a po dohode so zúčastnenými ministerstvami a Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 35 vyhlášky Štátnej mzdovej komisie č. 91/1965 Zb. o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva a podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:
Článok 1
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou sa mení a dopĺňa takto:
Ustanovenie § 5 znie:
„Štátne majetky môžu svojim pracovníkom, ktorí s ohľadom na hygienické a veterinárne predpisy, prípadne z iných vážnych dôvodov nemôžu chovať ošípanú, odpredať namiesto odstavčaťa, obilnín a zemiakov v kalendárnom roku po jednej výkrmnej ošípanej v maximálnej živej váhe 150 kg. Túto ošípanú pracovník nesmie ďalej chovať a musí bez meškania zabezpečiť jej zakáľačku podľa osobitných predpisov.“*)
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Námestník ministra:

Ing. Kord v. r.
*)
Najmä vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat.