161/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
ZÁKON
z 18. decembra 1969
o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Doba zamestnania (pracovnej činnosti) v cudzine, prípadne iná započítateľná doba strávená v cudzine sa započítava pracovníkovi (družstevníkovi) ktorý inak spĺňa podmienky zápočtu tejto doby,
a)
pre určenie doby praxe požadovanej v mzdových predpisoch pre výkon funkcie alebo pre určenie výšky platu,
b)
do doby zamestnania (pracovnej činnosti) rozhodujúcej pre určenie dávok nemocenského poistenia a iného obdobného zabezpečenia a pre nárok na dávky dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a ich výšku, len ak sa pracovník (družstevník) zdržiaval mimo územia Československej socialistickej republiky s povolením príslušného štátneho orgánu.
(2)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže povoliť výnimku ústredný orgán nadriadený orgánu, ktorý je príslušný rozhodnúť o zápočte doby zamestnania (pracovnej činnosti) v cudzine.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.