147/1969 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
ZÁKON
z 18. decembra 1969,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení zákonov č. 71/1967 Zb., č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Paragraf 1 ods. 1 sa na konci dopĺňa slovami „Československej socialistickej republiky“.
2.
Paragraf 1 ods. 2 až 4 znie:
„(2)
Orgány prokuratúry tvoria jednotnú centralizovanú sústavu, vedenú generálnym prokurátorom Československej socialistickej republiky, v ktorej nižší prokurátori sú podriadení vyšším. Svoje funkcie vykonávajú nezávisle od miestnych orgánov.
(3)
Orgány Generálnej prokuratúry Československej socialistickej republiky a vojenských prokuratúr sú podriadené generálnemu prokurátorovi Československej socialistickej republiky. Orgány prokuratúry v Českej socialistickej republike sú podriadené generálnemu prokurátorovi Českej socialistickej republiky. Orgány prokuratúry v Slovenskej socialistickej republike sú podriadené generálnemu prokurátorovi Slovenskej socialistickej republiky.
(4)
Generálni prokurátori Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky sú podriadení generálnemu prokurátorovi Československej socialistickej republiky pri výkone dozoru nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov vydaných orgánmi Československej socialistickej republiky. Ostatné orgány prokuratúry v Českej socialistickej republike a v Slovenskej socialistickej republike sú podriadené generálnemu prokurátorovi Československej socialistickej republiky v prípadoch, v ktorých generálny prokurátor Československej socialistickej republiky považuje za nevyhnutné uložiť im úlohy v naliehavom záujme Československej socialistickej republiky preto, že hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo preto, že generálny prokurátor republiky je nečinný.“.
Doterajší odsek 3 v § 1 sa označuje ako odsek 5.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „Generálny prokurátor a jemu podriadení prokurátori“ nahrádzajú slovom „Prokurátori“.
Paragraf 3 ods. 1 písm. b) sa upravuje takto:
„b)
trestným stíhaním osôb, ktoré sa dopustili trestných činov a prečinov,“.
V § 3 ods. 3 sa slová „vykonáva generálny prokurátor a jemu podriadení“ nahrádzajú slovom „vykonávajú“.
4.
V § 4 sa slová „Generálny prokurátor a jemu podriadení prokurátori“ nahrádzajú slovom „Prokurátori“.
5.
Paragraf 6 ods. 1 znie:
„Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky je zodpovedný Federálnemu zhromaždeniu. Generálny prokurátor Českej socialistickej republiky je zodpovedný Českej národnej rade. Generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky je zodpovedný Slovenskej národnej rade.“.
6.
Paragraf 6 ods. 2 znie:
„Generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva prezident Československej socialistickej republiky, do rúk ktorého skladá sľub. Ak generálnym prokurátorom Československej socialistickej republiky je občan Českej socialistickej republiky, bude za jeho prvého námestníka vymenovaný občan Slovenskej socialistickej republiky alebo naopak. Generálneho prokurátora republiky vymenúva a odvoláva predsedníctvo národnej rady. Návrh na vymenovanie generálneho prokurátora republiky podáva generálny prokurátor Československej socialistickej republiky. Generálny prokurátor republiky skladá sľub do rúk predsedu príslušnej národnej rady.“.
7.
Paragraf 6 ods. 3 znie:
„Federálne zhromaždenie môže navrhnúť prezidentovi Československej socialistickej republiky, aby generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky z jeho funkcie odvolal. Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky môže predsedníctvu národnej rady navrhnúť, aby generálneho prokurátora republiky odvolalo.“.
8.
Paragraf 7 znie:
„(1)
Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky podáva Federálnemu zhromaždeniu správy o stave socialistickej zákonnosti.
(2)
Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky je povinný na požiadanie osobne sa zúčastniť na schôdzke snemovne, jej výboru alebo Predsedníctva Federálneho zhromaždenia; podáva im žiadané informácie a správy.
(3)
Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky predkladá Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia otázky, ktoré je potrebné upraviť zákonom Federálneho zhromaždenia alebo zákonná úprava ktorých vyžaduje doplnenia alebo zmeny.
(4)
Generálni prokurátori republík postupujú podľa zásad uvedených v odsekoch 1 až 3 vo vzťahu k národným radám, ich predsedníctvam a výborom.“.
9.
Paragraf 8 znie:
„Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky upozorňuje Federálne zhromaždenie na právne predpisy vydané orgánmi Československej socialistickej republiky, ktoré odporujú ústavnému alebo inému zákonu Federálneho zhromaždenia. Generálni prokurátori republík postupujú podľa uvedenej zásady vo vzťahu k národným radám, pokiaľ ide o právne predpisy vydané orgánmi republík.“.
10.
Paragraf 9 ods. 1 znie:
„Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky sa zúčastňuje s poradným hlasom na schôdzkach vlády Československej socialistickej republiky. Generálny prokurátor republiky sa zúčastňuje s poradným hlasom na schôdzkach vlády republiky.“.
11.
V § 14 ods. 2 pod písm. a) sa slová „článok 72 ústavy“ nahrádzajú slovami „články 80 a 139 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.“
12.
Paragraf 15 ods. 6 znie:
„Ak ministerstvo, iný ústredný orgán alebo národný výbor priamo riadený vládou protestu nevyhovie, predloží ho na rozhodnutie príslušnej vláde. Vo veciach, ktoré sa spravujú predpismi o správnom konaní, platia ustanovenia o správnom konaní.“.
Paragraf 15 sa dopĺňa odsekom tohto znenia:
„(9)
Protest nemožno podať, ak uplynulo päť rokov od vydania rozhodnutia. Vo veciach, ktoré sa spravujú predpismi o správnom konaní, sa táto lehota počíta od právoplatnosti rozhodnutia.“.
13.
V § 18 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. sa upravuje znenie druhej vety takto:
„Taktiež stíhajú osoby, ktoré sa dopustili prečinov.“.
14.
Paragraf 22 znie:
„Prokurátori podávajú podľa predpisov o konaní pred súdmi sťažnosti pre porušenie zákona a podnety na zaujatie stanovísk na zabezpečenie jednotného výkladu zákonov.“.
15.
Paragraf 23 znie:
„Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky je oprávnený zúčastniť sa na zasadaniach pléna Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky. Generálni prokurátori republík sú oprávnení zúčastniť sa na zasadaniach plén najvyšších súdov republík.“.
16.
Paragraf 30 ods. 1 znie:
„Prokuratúra sa člení na Generálnu prokuratúru Československej socialistickej republiky, súčasťou ktorej je Hlavná vojenská prokuratúra, Generálnu prokuratúru Českej socialistickej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej socialistickej republiky, krajské prokuratúry, vyššie vojenské prokuratúry, okresné prokuratúry a vojenské obvodné prokuratúry. Na území hlavného mesta Československej socialistickej republiky a Českej socialistickej republiky Prahy plní úlohy krajskej prokuratúry Mestská prokuratúra v Prahe a úlohy okresných prokuratúr plnia obvodné prokuratúry. Úlohy okresnej prokuratúry na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy plní Mestská prokuratúra v Bratislave. Úlohy okresných prokuratúr na území miest Brna, Ostravy, Plzne a Košíc plnia mestské prokuratúry v Brne, Ostrave, Plzni a Košiciach. Za brannej pohotovosti štátu pôsobia ako vojenské prokuratúry aj vyššie poľné prokuratúry a nižšie poľné prokuratúry.“.
17.
Paragraf 30 ods. 2 znie:
„Sídla a obvody prokuratúr sa zhodujú so sídlami a obvodmi súdov.“.
18.
Paragraf 30 ods. 3 znie:
„Generálni prokurátori republík môžu určiť v obvode svojej pôsobnosti výnimky z ustanovenia ods. 2. Tieto opatrenia vyhlásia v Zbierke zákonov.“.
19.
Paragraf 31 sa za slovami „generálny prokurátor“ dopĺňa slovami „Československej socialistickej republiky“.
20.
Za § 31 sa vkladá toto ustanovenie:
㤠31a
Na čele Generálnej prokuratúry Českej socialistickej republiky je generálny prokurátor Českej socialistickej republiky. Na čele Generálnej prokuratúry Slovenskej socialistickej republiky je generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky.“.
21.
Paragraf 32 ods. 2 znie:
„Na čele krajských prokuratúr sú krajskí prokurátori, na čele mestských prokuratúr mestskí prokurátori, na čele okresných prokuratúr okresní prokurátori a na čele obvodných prokuratúr obvodní prokurátori.“.
22.
V § 32 ods. 4 sa slová „generálnemu prokurátorovi“ nahrádzajú slovami „ich nadriadeným prokurátorom“.
23.
Paragraf 33 ods. 1 znie:
„Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky, generálni prokurátori republík a hlavný vojenský prokurátor riadia a kontrolujú činnosť všetkých im podriadených prokuratúr. Na plnenie úloh vydávajú príkazy a pokyny záväzné pre všetkých podriadených prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.“.
24.
Paragraf 33 ods. 2 znie:
„Generálnych prokurátorov zastupujú v určenom rozsahu ich námestníci. Jedným z námestníkov generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky je hlavný vojenský prokurátor, ktorý zastupuje generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.“.
25.
Paragraf 34 sa zrušuje.
26.
Paragraf 35 znie:
„Krajskí prokurátori, vyšší vojenskí prokurátori, mestskí prokurátori, okresní prokurátori, vojenskí obvodní prokurátori a obvodní prokurátori môžu mať námestníkov, ktorí ich zastupujú v určenom rozsahu.“.
27.
Paragraf 36 ods. 1 znie:
„Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi a organizáciami s federálnou pôsobnosťou vykonáva generálny prokurátor Československej socialistickej republiky a v rozsahu ním určenom prokurátori činní na Generálnej prokuratúre Československej socialistickej republiky. Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi a organizáciami, pôsobnosť ktorých presahuje obvod krajskej prokuratúry (Mestskej prokuratúry v Prahe), vykonáva na území Českej socialistickej republiky generálny prokurátor Českej socialistickej republiky a v rozsahu ním určenom prokurátori činní na Generálnej prokuratúre Českej socialistickej republiky. Dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi a organizáciami, pôsobnosť ktorých presahuje obvod krajskej prokuratúry, vykonáva na území Slovenskej socialistickej republiky generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky a v rozsahu ním určenom prokurátori činní na Generálnej prokuratúre Slovenskej socialistickej republiky.“.
28.
Paragraf 36 ods. 2 sa dopĺňa za slovom „obvodnej“ v zátvorke slovom „mestskej“, za slovami „mestský prokurátor“ v zátvorke slovom „v Prahe“ a za slovami „mestskej prokuratúre“ v zátvorke slovom „v Prahe“.
Paragraf 36 ods. 3 sa dopĺňa za slovom „obvodní“ v zátvorke slovom „mestskí“ a za slovom „obvodných“ v zátvorke slovo „mestských“.
29.
Paragraf 36 ods. 4 znie:
„Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky môže v oblasti svojej pôsobnosti určiť výnimky z ustanovení odsekov 1 až 3. Generálni prokurátori republík môžu v oblasti svojej pôsobnosti určiť výnimky z ustanovenia druhej alebo tretej vety odseku 1 a z ustanovení odsekov 2 a 3.“.
30.
Paragraf 36 sa dopĺňa odsekmi tohto znenia:
„(5)
Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky rozhoduje kompetenčné spory medzi generálnymi prokurátormi republík.
(6)
Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vykonávajú vojenskí prokurátori.“.
31.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „najmenej 23 rokov“ nahrádzajú slovami „najmenej 24 rokov“.
Paragraf 37 ods. 3 sa za slovami „Generálny prokurátor“ dopĺňa slovami „Československej socialistickej republiky, generálni prokurátori republík a hlavný vojenský prokurátor“.
32.
Paragraf 38 znie:
„(1)
Generálny prokurátor Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva námestníkov generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky a hlavného vojenského prokurátora. Ustanovuje taktiež do funkcií a z nich odvoláva prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Československej socialistickej republiky.
(2)
Generálni prokurátori republík vymenúvajú a odvolávajú námestníkov generálnych prokurátorov republík. Ustanovujú taktiež do funkcií a z nich odvolávajú podriadených prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.
(3)
Hlavný vojenský prokurátor ustanovuje do funkcií a z nich odvoláva vojenských prokurátorov a vyšetrovateľov vojenských prokuratúr.“.
33.
V § 40 ods. 3 pod písm. b) sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38“.
34.
V § 41 sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38“.
35.
V § 43 ods. 1 sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38“.
36.
V § 44 ods. 1 sa slová „generálneho prokurátora“ nahrádzajú slovami „nadriadeného prokurátora oprávneného na rozhodnutie podľa § 38“.
37.
V § 46 ods. 1 sa slová „generálnemu prokurátorovi“ nahrádzajú slovami „nadriadeným prokurátorom oprávneným na rozhodnutie podľa § 38“ a druhá veta znie: „Výkon kárnej právomoci upraví generálny prokurátor Československej socialistickej republiky.“
38.
V § 46 ods. 2 sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „hlavný vojenský prokurátor“ a pripája sa druhá veta tohto znenia:
„Disciplinárnu právomoc nad hlavným vojenským prokurátorom vykonáva generálny prokurátor Československej socialistickej republiky.“.
39.
V § 48 ods. 1 prvá veta za slovami „príslušný krajský“ znie: „prokurátor (mestský prokurátor v Prahe), generálny prokurátor republiky, prípadne generálny prokurátor Československej socialistickej republiky výkonu práce“ a druhá veta znie: „Pokiaľ pozbavenie výkonu práce vykoná krajský prokurátor (mestský prokurátor v Prahe), oznámi to bez meškania nadriadenému generálnemu prokurátorovi republiky.“
40.
V § 48 ods. 3 sa slová „generálny prokurátor ho“ nahrádzajú slovami „nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38“.
41.
Paragraf 49 znie:
„Priestupky postihované inými orgánmi než súdmi sa u prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry posudzujú ako kárne previnenia podľa tohto zákona.“.
42.
Paragraf 50 ods. 1 sa dopĺňa za slovami „Generálny prokurátor“ a „ústredného orgánu“ slovami „Československej socialistickej republiky“ a ďalej sa dopĺňa vetou: „Generálni prokurátori republík majú postavenie vedúcich ústredných orgánov republík.“
43.
Paragraf 50 ods. 2 sa dopĺňa za slovami „generálneho prokurátora“, „ministrov“ a „ministra“ slovami „Československej socialistickej republiky“ a ďalej sa dopĺňa vetou: „O príjmoch generálnych prokurátorov republík platia ustanovenia o príjmoch ministrov republík, o príjmoch námestníkov generálnych prokurátorov republík ustanovenia o príjmoch námestníkov ministrov republík.“
44.
V § 51 ods. 1 sa slová „prijíma generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „prijímajú generálni prokurátori republík a pre vojenské prokuratúry hlavný vojenský prokurátor“.
V § 51 ods. 2 sa slová „z povolania“ nahrádzajú slovami „v činnej službe“.
Paragraf 51 sa dopĺňa odsekom tohto znenia:
„(3)
Právni čakatelia prokuratúry sú oprávnení vykonávať jednoduché úkony prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry v rozsahu určenom generálnym prokurátorom Československej socialistickej republiky.“.
Čl. II
Pracovnoprávne pomery prokurátorov, vyšetrovateľov a ostatných pracovníkov Generálnej prokuratúry nie sú zriadením Generálnej prokuratúry Československej socialistickej republiky, Generálnej prokuratúry Českej socialistickej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej socialistickej republiky dotknuté. O zaradení týchto pracovníkov na jednotlivé generálne prokuratúry rozhodne do tridsiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona generálny prokurátor Československej socialistickej republiky po dohode s generálnymi prokurátormi Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. III
V čase od 1. januára do 31. marca 1970 nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 zákona o prokuratúre môže prokurátora, vojenského prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry i bez jeho súhlasu odvolať z funkcie a ustanoviť ho do inej funkcie prokurátora, vojenského prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry, prípadne i v inom mieste. Odvolaním z funkcie sa nekončí pracovný pomer prokurátora, vojenského prokurátora alebo vyšetrovateľa prokuratúry.
Čl. IV
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o prokuratúre, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto a ďalšími zákonmi.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.