144/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky
z 9. decembra 1969,
ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých
jatočných zvierat
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky podľa čl. 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky a ostatnými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:
Článok I
Paragraf 5 bod 1 vyhlášky č. 156/1968 Zb. sa mení takto:
1. vyhláška č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb. o zrušení povinného odpredaja masti, okrem § 8 ods. 1 prvej vety, ods. 2 až 6 a § 9, ktoré platia do 31. decembra 1970.“
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Prvý námestník ministra:

Ing. Kord v. r.