140/1969 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
VYHLÁŠKA
ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky
z 20. októbra 1969,
ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
Minister výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku:
§ 1
Právomoc stavebného úradu, s výnimkou právomocí vo veciach vyvlastňovacieho konania a náhrady za vyvlastnenie, sa pri stavbách Zboru nápravnej výchovy (§ 2) prenáša na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
§ 2
(1)
Za stavby Zboru nápravnej výchovy sa podľa vyhláška považujú:
a)
stavby pre útvary Zboru nápravnej výchovy a zvláštne stavby zaradené do plánu investičnej výstavby Zboru nápravnej výchovy;
b)
stavby v správe alebo užívaní Zboru nápravnej výchovy pre účely útvarov Zboru nápravnej výchovy.
(2)
Za stavby Zboru nápravnej výchovy sa podľa tejto vyhlášky nepovažujú bytové a občianske stavby stavavé pre Zbor nápravnej výchovy inými investormi.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Šebesta v. r.