133/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.1969 do 26.11.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 3. decembra 1969,
ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon ustanovuje zásady pre zákony národných rád o
a)
podnikových daniach, ktorými sú daň zo zisku, daň z majetku a daň z objemu miezd,
b)
príspevku na sociálne zabezpečenie.
§ 2
Daňovníci
(1)
Daňovníkmi dane zo zisku a dane z majetku sú:
a)
štátne hospodárske organizácie, v ktorých objem výkonov priemyselnej alebo stavebnej činnosti, prípadne súhrn objemov týchto činností presahuje polovicu celkových výkonov;
b)
odborové (generálne) riaditeľstvá, pokiaľ aspoň polovica podriadených organizácií podlieha zdaneniu podľa písmena a);
c)
organizácie zahraničného obchodu;
d)
tuzemské účastinné spoločnosti;
e)
organizácie vzniknuté na podklade zmluvy o združení,*) pokiaľ aspoň polovica ich zakladateľov sú organizácie uvedené pod písmenami a) až d).
(2)
Daňovníkmi dane z objemu miezd sú všetky štátne hospodárske organizácie, organizácie zahraničného obchodu, tuzemské účastinné spoločnosti, organizácie uvedené v odseku 1 písm. e) a organizácie podliehajúce dôchodkovej dani,*) pokiaľ vykonávajú prevažne obchodnú činnosť.
(3)
Daňovníkmi podnikových daní nie sú organizácie, ktoré podliehajú dôchodkovej dani,*) pokiaľ z odseku 2 nevyplýva niečo iné, dôchodkovej časti poľnohospodárskej dane,**) a organizácie, pre ktoré sa podľa doterajších predpisov***) ku dňu účinnosti zákona určil osobitný vzťah k štátnemu rozpočtu. Dani zo zisku a dani z majetku nepodliehajú organizácie Ústrednej správy železníc a štátne poľnohospodárske organizácie s výnimkou poľnohospodárskych stavebných organizácií.
ČASŤ I
Daň zo zisku
§ 3
Základ dane
(1)
Základom dane zo zisku je vytvorený bilančný zisk zo všetkej činnosti daňovníka a z hospodárenia so všetkým majetkom, vykázaný v riadne vedenom účtovníctve, zvýšený o položky, ktoré treba pripočítať (ďalej len „pripočítateľné položky“), a znížený o položky, ktoré možno odpočítať (ďalej len „odpočítateľné položky“).
(2)
Bilančný zisk tvoria tržby z výrobných činností, odovzdanie výrobkov, prác a služieb, aktivovanie investícií, aktivovanie materiálu, tržby z nevýrobných činností, ostatné výnosy, ako aj cenové prirážky (zrážky) a dotácie zvyšujúce tržby, zmeny stavu zásob a zostatkov časového rozlíšenia po odpočítaní položiek skracujúcich tržby a výnosy (nákupnej ceny predaných zásob, dane z obratu, tržieb z predaných základných prostriedkov a pod.) a celkových nákladov vrátane finančných nákladov a povinných odvodov do štátnych fondov (odvod do fondu ochrany ovzdušia, do cestného fondu a pod.).
(3)
Za dotácie zvyšujúce tržby sa považujú dotácie a intervencie k cenám. Súčasťou tržieb sú i dotácie, intervencie a príspevky poskytnuté na základe faktúr.
(4)
Podrobnú náplň jednotlivých zložiek tvorby zisku podľa odseku 2 ustanovujú predpisy o účtovníctve jednotne pre celú Československú socialistickú republiku.
§ 4
Pripočítateľné položky
Pripočítateľnými položkami k zisku sú:
a)
položky účtované v nákladoch daňovníka
1.
príspevky, pokiaľ daňovník nie je povinný ich uhradiť podľa právnych predpisov, subvencie, dary a iné bezodplatné venovania;
2.
tvorba, prípadne zmena stavu rezerv nezodpovedajúca právnym predpisom;
3.
výdavky spojené s reprezentáciou a pohostením, v organizáciách zahraničného obchodu len výdavky nad limit schválený vládou Československej socialistickej republiky;
4.
položky, ktorých zahrnutím do nákladov sa v rozpore s právnymi predpismi skrátil bilančný zisk;
b)
vratky dane z majetku a neuhradená strata zo závodného stravovania;
c)
sumy prijaté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.
§ 5
Odpočítateľné položky
(1)
Odpočítateľnými položkami od zisku sú tieto položky, pokiaľ sa podľa právnych predpisov neúčtujú v nákladoch alebo na ťarchu tvorby zisku daňovníka:
a)
zaplatená daň z majetku;
b)
zaplatená daň z pozemkov;)
c)
zaplatené náhrady za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v geológii;
d)
príspevok do fondu technického rozvoja vytvoreného na odborovom riaditeľstve;
e)
príspevok do fondu škôd a náhrad v baníctve;
f)
príspevok do fondu geologických prác ustanovený osobitnými predpismi.
(2)
Odpočítateľnými položkami sú ďalej:
a)
účelové vývozné prémie, pokiaľ sú zahrnuté v zisku;
b)
zisk zo závodného stravovania;
c)
prijaté sumy, ktoré sa už zdanili u iného daňovníka;
d)
príspevok na podnikovú bytovú výstavbu do výšky 50% rozpočtovej ceny podľa skutočnej realizácie výstavby v bežnom roku;
e)
sumy poskytnuté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.
§ 6
Daňová sadzba
Sadzba dane zo zisku je 65 % zo základu dane (§ 3); v tých peňažných ústavoch, ktoré sú účastinnými spoločnosťami a majú vytvorený všeobecný rezervný fond vo výške určenej stanovami, je však sadzba dane zo zisku 85 %.
§ 7
U daňovníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nepodliehajú dani zo zisku príjmy zo zdrojov v cudzine, ak sa zdanili obdobnou daňou v cudzine.
ČASŤ II
Daň z majetku
§ 8
Základ dane
Základom dane z majetku je majetok daňovníka.
§ 9
Majetok daňovníka
(1)
Majetok daňovníka tvoria:
a)
pri základných prostriedkoch a nedokončených investíciách stav fondu základných prostriedkov a investícií a stav fondu výstavby;
b)
pri obežných prostriedkoch stav obratového fondu a stav všetkých podnikových fondov okrem fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, fondu technického rozvoja, fondu škôd a náhrad v baníctve a fondu geologických prác, pokiaľ príspevok do tohto fondu je odpočítateľnou položkou pri dani zo zisku [§ 5 ods. 1 písm. f)]; pri tuzemských účastinných spoločnostiach aj účastinný kapitál;
c)
nerozdelený zisk.
(2)
Z majetku daňovníka sa odpočítajú:
a)
zostatková cena
1.
základných prostriedkov slúžiacich ako samostatné zariadenia*) prevažne bytovým, zdravotníckym, rehabilitačným, výchovným, kultúrnym a telovýchovným účelom, na rekreáciu vlastných zamestnancov (vrátane pionierskej rekreácie ROH) alebo na závodné stravovanie a ubytovanie;
2.
samostatných základných prostriedkov slúžiacich výlučne na zlepšenie čistoty vody a ovzdušia, na zaistenie bezpečnosti alebo na ochranu zdravia pracujúcich;
3.
základných prostriedkov slúžiacich výlučne na účely civilnej obrany a zvláštne úlohy;
4.
základných prostriedkov v konzervácii, určených na osobitné úlohy;
5.
cestných komunikácií s verejnou premávkou;
6.
základných prostriedkov odovzdaných do dočasného používania a použitých na účely uvedené pod č. 1 až 3.
Zostatková cena základných prostriedkov uvedených pod č. 1 až 6 sa odpočíta z majetku daňovníka len vo výške krytej fondom základných prostriedkov a investícií;
b)
prostriedky fondov, ktoré sú na základe rozhodnutia vlády uložené na osobitných účtoch a viazané (napr. minimálna výška rezervného fondu);
c)
cena zásob materiálu civilnej obrany a ďalej zásob na zvláštne úlohy, ktorých skladovanie sa daňovníkovi osobitne uložilo, pokiaľ sú kryté niektorým z podnikových fondov;
d)
neuhradená strata;
e)
cena pozemkov, ak je do základných prostriedkov zahrnutá.
§ 10
Daňová sadzba
Sadzba dane z majetku je 5 % zo základu dane.
§ 11
Pre určenie daňovej povinnosti je rozhodujúci priemerný stav majetku v zdaňovacom období; pre určenie preddavkov je rozhodujúci stav tohto majetku k 1. januáru bežného roku.
§ 12
Ak daňovník má majetok v cudzine, môže si od dane z majetku odpočítať sumu obdobnej dane pripadajúcu na tento majetok zaplatenú v cudzine.
ČASŤ III
Daň z objemu miezd
§ 13
Základ dane
Základom dane z objemu miezd je u daňovníka objem všetkých v bežnom roku zúčtovaných miezd vrátane ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku.
§ 14
Daňová sadzba
(1)
Sadzba dane z objemu miezd je:
pri prírastku priemerných miezd oproti predchádzajúcemu roku v % sadzba dane v % z objemu miezd
od 0 do 3 0,5a
nad 3 do 5 1,5 + 1a
nad 5 do 7 3,5 + 1,5a
nad 7 do 10 6,5 + 3a
nad 10 15,5 + 6a
pričom činiteľ „a“ sa rovná percentu prírastku priemerných miezd presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.
(2)
Priemernou mzdou bežného roku sa rozumie podiel pripadajúci na jedného pracovníka vypočítaný z objemu miezd (§ 13) zníženého o mzdy vyplatené učňom a skutočného priemerného počtu pracovníkov v bežnom roku. Priemerná mzda predchádzajúceho roku sa určí tak, aby sa zachovala metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.
ČASŤ IV
Príspevok na sociálne zabezpečenie
§ 15
Daňovníci dane zo zisku a dane z majetku odvádzajú do štátneho rozpočtu príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % z objemu v bežnom roku zúčtovaných miezd a ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku. Príspevok na sociálne zabezpečenie je súčasťou nákladov daňovníka.
ČASŤ V
Prechodné ustanovenia
§ 16
Sumu vo výške zľavy z odvodu zo základných prostriedkov poskytnutej alebo prisľúbenej v súvislosti s povolením dotácie na rozvoj menej rozvinutých oblastí*) možno až do ukončenia určenej lehoty odpočítať od dane z majetku, pokiaľ základný prostriedok slúži na účel, s ktorým bolo poskytnutie dotácie spojené.
§ 17
Do konca roku 1970 sa od základu dane z majetku odpočíta časť ceny základných prostriedkov, ktorá sa v roku 1966 (v experimentujúcich podnikoch i v roku 1965) uhradila do výšky prídelu z hrubého dôchodku alebo zo zisku, prípadne z investičného úveru, ktorý sa do konca roku 1966 z týchto zdrojov splatil.
ČASŤ VI
Záverečné ustanovenia
§ 18
Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie
(1)
Podkladom na zistenie základu dane a daňovej povinnosti je daňové priznanie, v ktorom je daňovník povinný uviesť aj prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich objem.
(2)
Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.
§ 19
Premlčanie
(1)
Dane podľa tohto zákona nemožno vymerať ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie k dani.
(2)
Príspevok na sociálne zabezpečenie nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol daňovník povinný tento príspevok odviesť.
(3)
Ak je úkon na vymeranie alebo vymáhanie dane, prípadne na vymáhanie príspevku na sociálne zabezpečenie vykonaný, plynie premlčacia lehota znova od konca roku, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.
Výnimky, zvýhodnenia a zľavy
§ 20
V právomoci orgánov určených zákonmi národných rád pre daňovníkov so sídlom v príslušnej republike je:
a)
rozšíriť pri dani zo zisku okruh odpočítateľných položiek (§ 5), prípadne upraviť alebo zrušiť niektoré z určených položiek, a to najviac v rozsahu 3 % daňového základu všetkých daňovníkov;
b)
úplne oslobodiť od dane zo zisku a dane z majetku novobudované podniky na plánovaný čas výstavby, čiastočne oslobodiť od dane zo zisku a dane z majetku podniky, ktoré sa podstatne rozširujú, najmä budovaním nových závodov, a to na plánovaný čas výstavby;
c)
určiť miesta a odvetvia (odbory), prípadne jednotlivé organizácie, v ktorých daň z objemu miezd nebude postihovať prírastky objemu miezd vyplývajúce z rastu zamestnanosti;
d)
určiť podmienky, za ktorých sa nebude zdaňovať prírastok priemerných miezd vyplývajúci zo zníženia zamestnanosti;
e)
znížiť sadzbu dane z objemu miezd v jednotlivých pásmach zdanenia maximálne o 1% v súlade so mzdovopolitickými zámermi a s potrebou diferencovaného tempa rastu priemerných miezd v jednotlivých odvetviach, prípadne i organizáciách;
f)
v prípade naliehavej potreby povoliť odvod podnikových daní odborovými (generálnymi) riaditeľstvami alebo obdobným orgánom hospodárskeho riadenia alebo povoliť, aby sa zdaňoval zisk výrobnej hospodárskej jednotky ako celku a aby daňovníkom dane zo zisku mohlo byť odborové (generálne) riaditeľstvo alebo obdobný orgán hospodárskeho riadenia; ak tieto orgány hospodárskeho riadenia majú podriadené podniky v oboch republikách, je potrebná dohoda príslušných orgánov oboch republík;
g)
schvaľovať v niektorých vybraných organizáciách alebo odboroch experimentálne vyskúšanie dane zo zisku pri progresívnej daňovej sadzbe určenej v závislosti od rentability organizácie a schvaľovať vyskúšanie ďalších spôsobov zdanenia podnikových miezd;
h)
povoľovať zľavy dane z majetku a dane zo zisku daňovníkom, ktorí vykonávajú činnosť vo verejnom záujme, a to pri dani zo zisku až do výšky 35 % z rozdielov medzi príjmami a výdavkami z tejto činnosti a pri dani z majetku až do výšky daňovej povinnosti pripadajúcej na skutočný majetok, ktorý slúži na túto činnosť.
§ 21
Orgány určené zákonmi národných rád pre daňovníkov so sídlom v príslušnej republike môžu:
a)
povoľovať zľavy z dane z majetku a z dane zo zisku daňovníkom, u ktorých celková daňová povinnosť týchto daní bude viac ako 85 % základu dane zo zisku nezníženého o daň z majetku, a to najviac tak, aby celková daňová povinnosť týchto daní bola najmenej 85 % tohto základu;
b)
povoľovať v jednotlivých prípadoch na obmedzený čas zľavy z dane zo zisku organizáciám s rentabilitou nižšou ako 7 %, a to až do výšky 50 % sadzby dane; pri určení výšky zľavy sa berie do úvahy najmä potreba investičného rozvoja organizácie. Výška rentability organizácie sa na tento účel vypočíta ako pomer bilančného zisku (§ 3), neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky, k celkovým nákladom;
c)
určiť na účely dane z objemu miezd východiskovú úroveň miezd
1.
pre novovzniknuté organizácie a v prípadoch reorganizácií,
2.
v organizáciách, miestach, prípadne odvetviach (odboroch), ak tak rozhodne vláda Českej socialistickej republiky alebo vláda Slovenskej socialistickej republiky;
d)
urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému zdaneniu toho istého základu dane u toho istého daňovníka;
e)
pre jednotlivé prípady urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí.
§ 22
Pri povoľovaní výnimiek, zvýhodnení a zliav podľa § 20 a 21 organizáciám priamo riadeným federálnymi orgánmi postupujú v záujme potrebnej jednoty orgány oboch republík po vzájomnej dohode a po dohode s príslušným ústredným orgánom federácie.
§ 23
(1)
Pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú:
a)
ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4, § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky,
b)
ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach,
c)
ustanovenie § 1 ods. 1 písm. d) zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani,
d)
prvá časť vládneho nariadenia č. 148/1968 Zb. o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva,
e)
ustanovenia § 3 ods. 6 druhej vety, § 18 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2, § 20 až 25, § 40 ods. 1 písm. c), § 41, § 45 ods. 1 druhej vety, § 46 písm. c), § 47 ods. 2 písm. a) až d), § 49, § 50 ods. 3, pokiaľ ustanovuje odchýlky, § 64 ods. 1 až 3, § 65 písm. a), c) a d) [pokiaľ ide o vzťah k § 59 ods. 1 písm. b)], § 66 písm. b), c) a e), § 67 a 70 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb., vládneho nariadenia č. 16/1968 Zb. a vládneho nariadenia č. 148/1968 Zb.
(2)
Pre daňovníkov dane z objemu miezd sa nepoužijú ustanovenia § 6 až 9 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, pokiaľ sa týkajú odvodu z prírastku miezd; pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa tento zákon nepoužije vôbec.
§ 24
Zrušujú sa:
a)
ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd;
b)
ustanovenia§ 5 ods. 1 zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani.
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Kempný v. r.
*)
Paragraf 85 ods. 6 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
*)
Zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani.
**)
Druhá časť zákona č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.
***)
Paragraf 68 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
†)
Zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.
*)
T. j. zariadenia evidované v účtovníctve ako samostatné inventárne predmety.
*)
Paragraf 40 ods. 1 písm. a) a b) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.