132/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
VYHLÁŠKA
Federálneho výboru pre dopravu
zo 4. novembra 1969,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach
Federálny výboru pre dopravu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Sb. o dráhach:
Čl. I
Ustanovenie § 16 ods. 1 vyhlášky č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, sa dopĺňa pododsekmi písm. f) a g) tohto znenia:
„f)
či sú predpisy pre výkon služby v súlade s pravidlami technickej prevádzky a zaujíma k nim stanovisko,
g)
ako je usporiadaná prevádzka na dráhe a zaisťovaná bezpečnosť osôb a vecí a vykonáva odborné vyšetrovania príčin železničných nehôd na celoštátnych dráhach a vlečkách.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Podpredseda

Federálneho výboru pre dopravu:

Sloboda v. r.