129/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 22. septembra 1969
o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke
Dňa 5. apríla 1966 bol v Londýne dojednaný Medzinárodný dohovor o nákladovej značke.
Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke bola uložená u generálneho tajomníka Medzivládnej námornej poradnej organizácie (IMCO) 16. júna 1969.
Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 28 ods. 1 dňom 21. júla 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade s článkom 28 ods. 3 dňom 16. septembra 1969.
Český preklad Dohovoru je na nahliadnutie na Federálnom výbore pre dopravu.
Štátny tajomník

na Ministerstve zahraničných vecí:

Pleskot v. r.