117/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 15. októbra 1969
o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1 až 4 - Zrušené od 27. 11. 1971.
§ 5
Predpisy o doplňovacích voľbách a o odvolávaní poslancov voličmi zostávajú nedotknuté.
§ 6
Volebné obdobie Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov sa končí dňom, ktorý ustanoví ústavný zákon o súdoch a prokuratúrach (čl. 145 úst. zák. č. 143/1968 Zb.).
§ 7
Ústavný zákon č. 112/1967 Zb. o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov, ústavný zákon č. 83/1968 Zb. o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady a ustanovenie článku 148 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa zrušujú.
§ 8
(1)
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
(2)
Ustanovenia § 1 až 4 stratia účinnosť dňom, keď sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov, najneskôr 31. decembrom 1971.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.