117/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1969 do 26.11.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 15. októbra 1969
o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
(1)
Volebné obdobie národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia sa predlžuje a končí sa dňom všeobecných volieb do týchto zastupiteľských zborov, najneskôr 31. decembrom 1971.
(2)
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca zastupiteľského zboru, netreba pred všeobecnými voľbami do tohto zboru konať doplňovacie voľby.
§ 2
Ak to vyžaduje riadny chod zastupiteľského zboru, môže tento zbor na návrh príslušného orgánu Národného frontu doplniť voľbou počet svojich členov. Ak však ide o doplnenie počtu poslancov Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, vykonáva voľbu príslušná národná rada [čl. 147 písm. b) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii]; ak ide o doplnenie počtu poslancov Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, vykonáva voľbu táto snemovňa.
§ 3
(1)
Zastupiteľský zbor môže svojho poslanca zbaviť poslaneckej funkcie, ak to navrhne príslušný orgán Národného frontu preto, že poslanec
a)
bez vážneho dôvodu po dlhší čas neplní svoju poslaneckú funkciu alebo
b)
svojou činnosťou narušuje politiku Národného frontu.
(2)
Obdobne môže byť poslanec zbavený svojej poslaneckej funkcie aj vtedy, ak bol právoplatne odsúdený pre trestný čin.
(3)
Ak ide o poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, rozhoduje o zbavení príslušná národná rada; ak ide o poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, rozhoduje táto snemovňa.
(4)
Ak ide o zbavenie funkcie poslanca miestneho národného výboru, je orgánom, ktorý podáva návrh podľa odseku 1 alebo odseku 2, príslušný okresný orgán Národného frontu.
§ 4
Zánikom funkcie poslanca národnej rady, ktorý je poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, zaniká i jeho funkcia poslanca tejto snemovne.
§ 5
Predpisy o doplňovacích voľbách a o odvolávaní poslancov voličmi zostávajú nedotknuté.
§ 6
Volebné obdobie Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov sa končí dňom, ktorý ustanoví ústavný zákon o súdoch a prokuratúrach (čl. 145 úst. zák. č. 143/1968 Zb.).
§ 7
Ústavný zákon č. 112/1967 Zb. o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov, ústavný zákon č. 83/1968 Zb. o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady a ustanovenie článku 148 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa zrušujú.
§ 8
(1)
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
(2)
Ustanovenia § 1 až 4 stratia účinnosť dňom, keď sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov, najneskôr 31. decembrom 1971.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.