113/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem
z 26. augusta 1969,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor Rumburk, okres Děčín.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1969.
Tajomník:

Ing. Hlaváč v. r.

Predseda:

Jelínek v. r.