109/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.10.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 16. září 1969
o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:
Čl. I
Vyhláška č. 5/1958 Ú. l. se doplňuje takto:
Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:
(1)
Do občanského průkazu zapisuje okresní oddělení Veřejné bezpečnosti též trest zákazu pobytu uložený pravomocným rozhodnutím soudu.
(2)
Občan, kterému byl soudem uložen trest zákazu pobytu, je povinen dostavit se na vyzvání na okresní oddělení Veřejné bezpečnosti místa svého trvalého pobytu, kde mu bude do občanského průkazu vyznačeno uložení trestu zákazu pobytu a doba trvání tohoto trestu.
(3)
Občan, u něhož byl trest zákazu pobytu vykonán nebo jemuž byl tento trest prominut, má právo žádat o vydání nového občanského průkazu, ve kterém trest zákazu pobytu již vyznačen nebude.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Grösser v. r.