105/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
VYHLÁŠKA
Českého cenového úradu
zo 4. augusta 1969,
ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za úžívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
Český cenový úrad ustanovuje podľa čl. 144 ods. 1 a 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a § 2 a 24 zákona č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky:
Čl. 1
Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu sa mení a dopĺňa takto:
Paragraf 9 ods. 3 posledná veta znie:
Rovnako sa môže znížiť úhrada za užívanie bytov jednotných roľníckych družstiev, štátnych majetkov a lesných závodov, ako aj bytov učiteľov v budovách škôl v obciach, ktoré nemajú viac ako 5000 obyvateľov a nie sú sídlom okresného národného výboru.
Čl. 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1969.
Minister-predseda:

Dr. Jaška v. r.