Chronologický register predpisov ročníka 1969

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
2/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky
3/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o vyhlasovaní zákonov Českej národnej rady a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Českej socialistickej republiky
4/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze
5/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze
6/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty
7/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Českej socialistickej republiky
8/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode
9/1969 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku
10/1969 Zb. Ústavný zákon o Rade obrany štátu
11/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky.
12/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
13/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci
14/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
15/1969 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
16/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohovore o tranzitnom obchode vnútrozemských štátov
17/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostataných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
18/1969 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
19/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky
20/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci vo veciach spojených s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky
21/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov
22/1969 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradcu Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
23/1969 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n.L. ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
24/1969 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani
25/1969 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
26/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
27/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani
28/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysoké školy
29/1969 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad
30/1969 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
31/1969 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv.
32/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch
33/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom
34/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
35/1969 Zb. Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení právnickej fakulty na Univerzite J. E. Purkyně v Brne a Fakulty technologickej na Vysokom učení technickom v Brne
36/1969 Zb. Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
37/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov.
38/1969 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
39/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
40/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o meste Ostrave
41/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o meste Plzni
42/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci
43/1969 Zb. Vyhláška Českého cenového úradu a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
44/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave
45/1969 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
46/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy
47/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
48/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
49/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.
50/1969 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
51/1969 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
52/1969 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
53/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9)
54/1969 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
55/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
56/1969 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
57/1969 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.
58/1969 Zb. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom
59/1969 Zb. Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania
60/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.
61/1969 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
62/1969 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
63/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách.
64/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave.
65/1969 Zb. Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.
66/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre ceny o zmene váhových skupín jatočných ošípaných
67/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
68/1969 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
69/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
70/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky
71/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
72/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.
73/1969 Zb. Vládne nariadenie Československej sociaslitickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôcodcom
74/1969 Zb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
75/1969 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1969
76/1969 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
77/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
78/1969 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
79/1969 Zb. Vládne nariadenie Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl
80/1969 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
81/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
82/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Českej socialistickej republike
83/1969 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně
84/1969 Zb. Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody.
85/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie
86/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969
87/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky.
88/1969 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel.
89/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách
90/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux.
91/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou.
92/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami
93/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964.
94/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou.
95/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8)
96/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
97/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
98/1969 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
99/1969 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku
100/1969 Zb. Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení Fakulty farmaceutickej Univerzity Karlovej v Prahe a o zmenách v organizácii Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe
101/1969 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania.
102/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
103/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii gymnázií a štúdia na nich
104/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
105/1969 Zb. Vyhláška Českého cenového úradu ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
106/1969 Zb. Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
107/1969 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
108/1969 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorrou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
109/1969 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnejší předpisy o občanských průkazech
110/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
111/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť
112/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok
113/1969 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
114/1969 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť
115/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek
116/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike
117/1969 Zb. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
118/1969 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.
119/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch.
120/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
121/1969 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov.
122/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave
123/1969 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
124/1969 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 36/1969 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
125/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
126/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
127/1969 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
128/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík.
129/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke
130/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.
131/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.
132/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach.
133/1969 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
134/1969 Zb. Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
135/1969 Zb. Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
136/1969 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb.
137/1969 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
138/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave.
139/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu, ktorou sa predlžuje účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
140/1969 Zb. Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
141/1969 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení
142/1969 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
143/1969 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
144/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
145/1969 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
146/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
147/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
148/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
149/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok).
150/1969 Zb. Zákon o prečinoch.
151/1969 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
152/1969 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
153/1969 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.
154/1969 Zb. Zákon o materskom príspevku.
155/1969 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy
156/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov
157/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania.
158/1969 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
159/1969 Zb. Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedecjých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
160/1969 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1970.
161/1969 Zb. Zákon o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine.
162/1969 Zb. Zákon o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície.
163/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách
164/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť.
165/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu.
166/1969 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
167/1969 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
168/1969 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o prechodnom zákaze zvyšovania cien.
169/1969 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
170/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
171/1969 Zb. Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
172/1969 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
173/1969 Zb. Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
174/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce.
175/1969 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu
176/1969 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského várodného výboru v Hradci Králové ktorou se určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
177/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
178/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.
179/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy.
180/1969 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.
181/1969 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami.
182/1969 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.
183/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa.
184/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
185/1969 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 156/1969 Zb. českého vydania, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov.