Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

99/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.1968 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VLÁDNE NARIADENIE
zo 4. júla 1968
o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:
§ 1
(1)
Pre ocenenie služby vojenských letcov, ktorí majú mimoriadne zásluhy o budovanie a bojaschopnosť československého vojenského letectva, zavádza sa čestný titul „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“.
(2)
Čestný titul „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“ sa udeľuje príslušníkom československého vojenského letectva za mimoriadne zásluhy o zvyšovanie bojovej pripravenosti vojenského letectva, za vynikajúce výsledky vo výchove a výcviku vojenských letcov, pri ovládaní leteckej techniky a za dlhoročnú činnosť bez leteckých nehôd.
§ 2
(1)
Čestný titul „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“ udeľuje minister národnej obrany.
(2)
S udelením čestného titulu sa súčasne odovzdáva listina o udelení čestného titulu.
(3)
S čestným titulom je spojené právo nosiť čestný odznak.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ing. Černík v. r.