9/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VLÁDNE NARIADENIE
zo 17. januára 1968
o zriaďovaní odborov národných výborov
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 61 ods. 4 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch:
§ 1
(1)
Krajské národné výbory zriaďujú
odbor organizačný,
odbor oblastného plánu,
odbor plánovací,
odbor finančný,
odbor štátnych financií,
útvar územného plánovania a architektúry,
odbor výstavby,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor služieb,
odbor dopravy,
odbor vodného a lesného hospodárstva a
poľnohospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálneho zabezpečenia,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Krajské národné výbory môžu so súhlasom vlády zlúčiť odbor pracovných síl s odborom oblastného plánu, odbor oblastného plánu s odborom plánovacím alebo zlúčiť uvedené odbory do jedného odboru, ďalej odbor školstva s odborom kultúry, odbor zdravotníctva s odborom sociálneho zabezpečenia, odbor obchodu a cestovného ruchu s odborom služieb a odbor organizačný s odborom vnútorných vecí.
§ 2
(1)
Národný výbor hlavného mesta Prahy zriaďuje
odbor organizačný,
odbor oblastného plánu,
odbor plánovací,
odbor finančný,
odbor štátnych financií,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor výstavby,
odbor miestneho priemyslu a služieb,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor komunálneho hospodárstva a poľnohospodárstva,
odbor bytového hospodárstva,
odbor (správu) školstva,
odbor (správu) kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálneho zabezpečenia,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Obvodné národné výbory v Prahe zriaďujú
odbor organizačný,
odbor plánovací,
odbor finančný,
odbor štátnych financií,
odbor výstavby,
odbor komunálneho hospodárstva a poľnohospodárstva,
odbor bytového hospodárstva,
odbor obchodu a služieb,
odbor školstva a kultúry,
odbor zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(3)
Obvodné národné výbory môžu so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Prahy podľa miestnych podmienok niektoré odbory uvedené v odseku 2 zlúčiť.
(4)
Miestne národné výbory pôsobiace na území hlavného mesta Prahy môžu zriadiť odbory so súhlasom obvodného národného výboru obdobne podľa § 5 ods. 4.
§ 3
(1)
Okresné národné výbory zriaďujú
odbor organizačný,
odbor plánovací,
odbor finančný,
odbor štátnych financií,
odbor výstavby,
odbor miestneho priemyslu a služieb,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva,
odbor školstva a kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálneho zabezpečenia,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Okresné národné výbory môžu so súhlasom krajských národných výborov podľa podmienok zriadiť útvar územného plánovania a architektúry.
(3)
Okresné národné výbory môžu podľa podmienok
- zlúčiť odbor dopravy, odbor miestneho priemyslu a služieb a odbor obchodu a cestovného ruchu do jedného alebo dvoch odborov; obdobne môžu zlúčiť odbor zdravotníctva, odbor sociálneho zabezpečenia a odbor pracovných síl a ďalej odbor organizačný s odborom vnútorných vecí,
- zriadiť namiesto odboru školstva a kultúry odbor školstva a odbor kultúry.
§ 4
(1)
Mestské národné výbory v Brne, v Ostrave, v Plzni a v Košiciach zriaďujú
odbor organizačný,
odbor plánovací,
odbor finančný,
odbor štátnych financií,
útvar územného plánovania a architektúry,
odbor výstavby,
odbor miestneho priemyslu a služieb,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor bytový,
odbor komunálneho hospodárstva a poľnohospodárstva,
odbor školstva a kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálneho zabezpečenia,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Mestské národné výbory uvedené v odseku 1 môžu zlúčiť alebo rozdeliť odbory obdobne podľa ustanovenia § 3 ods. 3.
(3)
Mestské národné výbory uvedené v odseku 1 určujú štruktúru odborov obvodných národných výborov v súvislosti s úpravou pôsobnosti obvodných národných výborov podľa ustanovenia § 26 ods. 5 zákona.
§ 5
(1)
Mestské národné výbory v mestách s viac ako 25 000 obyvateľmi zriaďujú po schválení okresným národným výborom spravidla
odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor plánovací,
odbor finančný,
odbor výstavby,
odbor komunálneho hospodárstva a služieb,
odbor bytový,
odbor školstva a kultúry,
odbor zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a pracovných síl.
Ďalej môžu zriadiť po schválení okresným národným výborom útvar územného plánovania a architektúry.
(2)
Mestské národné výbory v mestách s viac ako 10 000 obyvateľmi zriaďujú po schválení okresným národným výborom spravidla
odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor plánovací a finančný,
odbor výstavby,
odbor komunálneho hospodárstva a služieb,
odbor školstva a kultúry, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.
(3)
Mestské národné výbory v mestách s viac ako 5 000 obyvateľmi zriaďujú po schválení okresným národným výborom spravidla
odbor plánovací a finančný,
odbor výstavby a komunálneho hospodárstva,
odbor správny.
(4)
Ostatné mestské národné výbory a miestne národné výbory vo veľkých obciach môžu zriadiť po schválení okresným národným výborom
odbor hospodársko-správny alebo
odbor hospodársky a odbor správny.
§ 6
(1)
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. januárom 1968.
(2)
Národné výbory usporiadajú štruktúru svojich odborov v súlade s týmto nariadením najneskôr do 30. júna 1968.
Lenárt v. r.