85/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1968 do 19.10.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
ZÁKON
z 27. júna 1968,
ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
(1)
Ustanovenia zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly, ktoré upravujú vzťah Ústrednej komisie ľudovej kontroly k vláde, a ďalej ustanovenia tohto zákona o závodných komisiách ľudovej kontroly sa zrušujú.
(2)
Zákon č. 70/1967 Zb. sa preto mení takto:
1.
Ustanovenie § 2 znie:
„Sústavu komisií ľudovej kontroly tvoria
a)
Ústredná komisia ľudovej kontroly ako kontrolný orgán Národného zhromaždenia,
b)
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady ako kontrolný orgán Slovenskej národnej rady a oblastný orgán Ústrednej komisie ľudovej kontroly,
c)
komisie ľudovej kontroly národných výborov ako ich kontrolné orgány.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa ustanovenie odseku 2 a ustanovenie odseku 3, ktorý sa označuje ako odsek 2, znie:
„(2)
Zastupiteľský zbor môže odvolať jednotlivých členov komisie, ktorú zvolil, a na miesto odvolaných členov zvoliť nových členov.“.
3.
Ustanovenie § 4 znie:
„(1)
Komisia ľudovej kontroly vyššieho stupňa je oprávnená při plnení kontrolných úloh, ktoré jej boli uložené, vyžadovať súčinnosť komisií ľudovej kontroly nižšieho stupňa a dávať im za tým účelom pokyny.
(2)
Komisia ľudovej kontroly vyššieho stupňa metodicky riadi komisie ľudovej kontroly nižšieho stupňa.“.
4.
Ustanovenie § 7 znie:
„(1)
Ústredná komisia ľudovej kontroly plní úlohy, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie; za svoju činnosť zodpovedá Národnému zhromaždeniu.
(2)
Predsedníctvo Národného zhromaždenia schvaľuje plán činnosti Ústrednej komisie ľudovej kontroly.
(3)
Ústredná komisia ľudovej kontroly podáva správy o svojej činnosti Národnému zhromaždeniu.“.
5.
Ustanovenie § 8 znie:
„Ústredná komisia ľudovej kontroly je oprávnená na plnenie úloh, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie, vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly a dávať im za tým účelom pokyny.“.
6.
Ustanovenie § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Ústredná komisia ľudovej kontroly pri plnení úloh, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie, najmä kontroluje:
a)
plnenie zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia a jeho predsedníctva a uznesení vlády,
b)
účinnosť riadiacej práce štátnych orgánov a socialistických organizácií pri riešení problémov rozvoja národného hospodárstva a kultúry,
c)
stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich v štátnych orgánoch a socialistických organizáciách,
d)
účinnosť práce ostatných kontrolných orgánov.“.
7.
Ustanovenie § 10 znie:
„Ústredná komisia ľudovej kontroly
a)
predkladá Národnému zhromaždeniu stanovisko k štátnemu záverečnému účtu,
b)
navrhuje na základe skúseností z kontrolnej činnosti Národnému zhromaždeniu vykonanie kontrol v jednotlivých odvetviach, odboroch alebo úsekoch národného hospodárstva, kultúry alebo štátnej správy,
c)
metodicky riadi kontrolnú činnosť ostatných komisií ľudovej kontroly a za tým účelom môže vydávať aj záväzné smernice,
d)
organizuje a zabezpečuje výskum v odbore kontroly a výchovu funkcionárov a pracovníkov komisií ľudovej kontroly a po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj výchovu funkcionárov a pracovníkov iných orgánov a organizácií, ktorí vykonávajú kontrolu.“.
8.
Ustanovenie § 13 ods. 1 znie:
„(1)
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady plní úlohy v rozsahu určenom Slovenskou národnou radou a úlohy, ktorých splnenie si v rámci úloh uložených Národným zhromaždením vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly.“.
9.
Ustanovenie § 14 znie:
„Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady je oprávnená na plnenie úloh, ktoré jej uloží Slovenská národná rada alebo ktoré si vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly, vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly na Slovensku a dávať im za tým účelom pokyny. Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady sa podieľa na metodickom riadení kontrolnej činnosti komisií ľudovej kontroly národných výborov na Slovensku.“.
10.
Ustanovenia piatej časti, § 17 až 19, sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa mení takto:
V § 60 sa vypúšťa ustanovenie odseku 2 a ustanovenie odseku 3 sa označuje ako odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odborné práce pre komisiu ľudovej kontroly národného výboru obstaráva jej aparát. Počty pracovníkov aparátu a náklady na ne určuje plenárne zasadnutie národného výboru na návrh komisie ľudovej kontroly.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.