83/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. júna 1968
o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
(1)
Volebné obdobie národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady sa končí dňom všeobecných volieb do týchto zastupiteľských zborov. Voľby sa vykonajú najneskôr do konca roka 1969.
(2)
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca zastupiteľského zboru, netreba pred vykonaním všeobecných volieb do tohto zboru konať doplňovacie voľby.
§ 2
Ustanovenie § 1 ústavného zákona č. 112/1967 Zb. o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov sa zrušuje.
§ 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.