8/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
ZÁKON
z 11. januára 1968
o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Určenie výšky štátneho rozpočtu
(1)
Celkové príjmy a výdavky štátneho rozpočtu na rok 1968 sa určujú sumami 144 813 891 000 Kčs (príloha č. 1).
(2)
V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov súhrnným finančným vzťahom k ústrednému rozpočtu (dotáciami z ústredného rozpočtu) vo výške 13 243 700 000 Kčs a účelovými subvenciami poskytovanými z ústredného rozpočtu do rozpočtov národných výborov vo výške 16 382 000 000 Kčs (príloha č. 2).
(3)
Vláda zníži súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k ústrednému rozpočtu o odvody z hrubého dôchodku alebo zo zisku vykonané ústredne riadenými štátnymi hospodárskymi organizáciami do rozpočtov národných výborov za rok 1967.
(4)
Vláda môže upraviť súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k ústrednému rozpočtu i účelové subvencie poskytované z ústredného rozpočtu do rozpočtov národných výborov, ak príjme opatrenia, ktorými sa zmenia podmienky, za ktorých boli súhrnný finančný vzťah, prípadne účelové subvencie určené; tieto úpravy vykoná v rozsahu vyplývajúcom z finančných dôsledkov týchto opatrení.
§ 5
Úprava sadzby odvodu z hrubého dôchodku vo vnútornom obchode
Sadzba odvodu z hrubého dôchodku ústredne riadených organizácií vnútorného obchodu (s výnimkou odborového podniku Čedok) ustanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa znižuje z 30 % na 18 %.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7
Vláda môže
a)
v rozvinutých priemyslových oblastiach, ktoré určí, zvýšiť prirážku k stabilizačnému odvodu určenú krajskými národnými výbormi podľa § 8 ods. 3 zákona č. 83/1966 Zb., najviac o 2 % z celkového objemu vyplatených miezd; pritom môže určiť, v ktorých odvetviach alebo odboroch sa táto zvýšená prirážka neplatí;
b)
pre odvod zo základných prostriedkov slúžiacich výrobe a rozvodu energie znížiť sadzby ustanovené v § 6 ods. 1 zákona č. 83/1966 Zb.;
c)
ustanoviť dočasné úpravy ekonomických nástrojov pre podniky určené na likvidáciu.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 8/1968 Zb.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1968
Príjmy Kčs
(v tisícoch)
Výdavky Kčs
(v tisícoch)
Príjmy zo socialistického hospodárstva 121 259 202 Hospodárstvo 64 005 596
Kultúrne a sociálne opatrenia 64 563 658
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 18 240 000 Obrana a bezpečnosť 12 913 100
Ostatné príjmy 5 314 689 Správa 3 331 537
Úhrn 144 813 891 Úhrn 144 813 891
Príloha č. 2 zákona č. 8/1968 Zb.
Súhrnný finančný vzťah a subvencie do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte
Kraj Súhrnný finančný vzťah
(v tisícoch Kčs)
Účelové subvencie
(v tisícoch Kčs)
Národný výbor hl. mesta Prahy 1 262 200 2 444 400
Stredočeský 844 000 920 200
Juhočeský 817 600 686 300
Západočeský 1 023 500 935 200
Severočeský 1 420 100 1 403 500
Východočeský 915 200 853 100
Juhomoravský 1 206 100 1 379 700
Severomoravský 1 619 400 2 618 100
Západoslovenský 1 333 800 2 093 500
Stredoslovenský 1 400 600 1 492 000
Východoslovenský 1 401 200 1 556 000
Úhrn 13 243 700 16 382 000