72/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 25. apríla 1968
o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá (Predpis č. 5)
Na základe Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, Ženeva 20. marca 1958 (Dohoda bola publikovaná pod č. 176/1960 Zb.), Československá socialistická republika oznámila generálnemu tajomníkovi OSN, že bude v budúcnosti používať Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá (Predpis č. 5).
Pre Československú socialistickú republiku Predpis č. 5 nadobudol platnosť 15. aprílom 1968.
Do českého znenia Predpisu č. 5 možno nahliadnuť na Ústredí vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe.*)
Minister:

Dr. Hájek v. r.
*)
České znenie Predpisu č. 5 možno taktiež objednať pod č. 32806 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5.